Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.03.2017 - 11:04  //  aktualizácia: 06.04.2017 - 11:18  //  zobrazené: 2977

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1  a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 20.02.2017 podalo
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v územnom konaní vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku

(ďalej len “stavba“) na Ul. Nitrianska, pri ceste I/75 a III/1368, v Šali m. č. Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Močenok, v zastavanom území a mimo zastavaného územia mesta (druh pozemkov orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie a záhrada) na účely zabezpečenia plynulého a bezpečného presunu pracovníkov do priemyselného parku DUSLO a.s. tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:
 Intravilánová cyklotrasa k priemyselnému parku areálu DUSLO a.s., Šaľa bude súčasťou systému mestskej cyklodopravy, na ktorú nadviažu lokálne cyklotrasy k jednotlivým atraktivitám mesta a do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, pre pohyb cyklistov a v obmedzenej časti ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov.
 Cyklotrasa je navrhnutá čiastočne v mestskom prostredí v dopravnom priestore existujúcich komunikácií a čiastočne je vedená súbežne s komunikáciou III triedy č. 1368 smerujúcej k priemyselnému parku DUSLO a.s. Šaľa, v celkovej dĺžke 3,43km. Bude doplnená o ďalšie funkcie, ako je bezpečné parkovanie bicyklov a vybavenosť pre cyklistov.
 Cyklotrasa v zeleni je navrhovaná z asfaltobetónu typ A, únosnosť cyklotrasy bude pre bežnú prevádzku. Chodník bude obrúbený cestným obrubníkom s prevýšením +0,10m zo strany vozovky a záhonovým obrubníkom zo strany zelene s prevýšením +0,05m. Pri znížení chodníka k spevnenej ploche < 50 mm je navrhnutá bezbariérová úprava a úprava pre nevidiacich a slabozrakých.
 Vjazdy na polia budú z asfaltobetónu typ C, chodník bude obrúbený cestným obrubníkom bez prevýšenia. 
 Pri obrubníku je navrhnutá dlažba – zámková dlažba, typ B - kvôli technologickému postupu pri inštalácii LED pásu. Chodník bude obrúbený záhonovým obrubníkom bez výškového prevýšenia.

Objektová skladba:
SO 01  Cyklotrasa za zamestnaním, časť kostol Svätej rodiny km 0,000 po km 0,535
 SO 01.1   Cyklotrasa
 SO 01.2   Verejné osvetlenie
 SO 01.3   Mobiliár
SO 02  Cyklotrasa za zamestnaním, časť km 0,535 po km 3,431
 SO 02.1   Cyklotrasa
 SO 02.2   Verejné osvetlenie
 SO 02.3   Lávky cez odvodňovacie kanály km 0,860 45 a km 2,089 86
 SO 02.4   Križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75
 SO 02.5   Mobiliár
SO 03  Cykloturistické orientačné značenie

Návrhové parametre šírkového usporiadania:
 zmiešaný pohyb min. šírka 3,0m
 cyklotrasa pri chodníku pre peších 5,0m
 samostatná cyklotrasa  2,5m

Cyklotrasa je ďalej rozdelená na niekoľko významových úsekov – SO 01 a SO 02:
SO 01  Cyklotrasa za zamestnaním, časť kostol Svätej rodiny km 0,000 po km 0,535
SO 02  Cyklotrasa za zamestnaním, časť km 0,535 po km 3,431
a) Začiatok cyklotrasy v meste  Šaľa, m. č. Veča po križovatku s cestou III/1368 (od km 0,000 po km 0,200),
b) Križovatka ciest I/75 a III/1368 (od km 0,200 po km 0,263),
c) Intravilánová cyklotrasa od križovatky po koniec mesta (od km 0,263 po km 0,535),
d) Extravilánová časť po navrhovanú okružnú križovatku (od km 0,535 po km 1,545),
e) Križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75,
f) Cyklotrasa smerujúca do areálu DUSLO a.s. Šaľa (od km 1,558 po koniec km 3,341),
g) Vjazdy na polia,
h) Lávky cez odvodňovacie kanály,
i) Osvetlenie cyklotrasy,
j) Mobiliár

a) Začiatok cyklotrasy v meste  Šaľa, m. č. Veča po križovatku s cestou III/1368
 Cyklotrasa začína pri kostole Svätej rodiny (Veča starý kostol) km 0,000 po km 0,200 nepriamym ľavým odbočením cez cestu I/75, ktoré bude primknuté k priechodu pre chodcov.
 Priechody sú navrhnuté bezbariérové s úpravou pre nevidiacich a slabozrakých v šírke 2m pre cyklistov a 3m pre chodcov.
 Pri kostole je navrhnutá úprava na priame napojenie cyklotrasy smerom do mesta na komunikáciu, zapusteným obrubníkom, s vyznačením dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“. Vo výhľade a po dobudovaní obchvatu bude cyklotrasa pokračovať ďalej smer centrum a železničná stanica.
 Od kostola trasa pokračuje rozšírením existujúceho chodníka na šírku 3,0m po spevnenú plochu, cez ktorú sú existujúce vjazdy k prevádzkam ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov. Ďalej tu bude cyklopriechod cez spevnenú plochu vodorovným dopravným značením, následne cez zelený ostrovček pôjde trasa ako samostatná cyklotrasa bez prístupu peších.
 Odvodnenie cyklotrasy bude priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene.
b) Križovatka ciest I/75 a III/1368
 Cyklotrasa prechádza cez križovatku ciest I/75 a III/1368 od km 0,200 po km 0,263, kde nie je existujúci priechod pre chodcov a cyklistov. Pre navrhnutú cyklotrasu bude vytvorený priechod pre cyklistov spojený s priechodom pre chodcov.
 Cez miestnu slepú komunikáciu (oproti ČS EXTRABENZ) sa takisto vytvorí spoločný priechod pre chodcov a pre cyklistov. 
 Jestvujúci chodník v spoločnej trase s cyklotrasou sa rozšíri na šírku 3m, pri križovaní cez slepú komunikáciu bude umožnené nepriame ľavé odbočenie pre cyklistov prichádzajúcich zo slepej cesty a po ceste I/75.
 Odvodnenie cyklotrasy bude priečnym sklonom na komunikáciu alebo do zelene.
c) Intravilánová cyklotrasa od križovatky po koniec mesta
 Cyklotrasa pokračuje v blízkosti ČSPHM od km 0,263 po km 0,535 ako združený pohyb chodcov a cyklistov, od križovatky ciest I/75 a III/1368 je navrhovaná na mieste pôvodného chodníka pre peších v súbehu cesty III/1368 smer DUSLO a.s. Šaľa.
 V tomto úseku bude cyklotrasa rozšírená na 3m s posunom verejného osvetlenia, až po koniec mesta ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov kvôli jestvujúcim areálom a ciest. 
 Spevnená plocha je navrhovaná k oploteniam areálov, aby bolo možné v budúcnosti rozšíriť cestu III/1368.
 Križovanie s vjazdami do areálov je navrhované s bezbariérovou úpravou, znížením obrubníka a výstražným pásom pre nevidiacich a slabozrakých.
 Existujúci priechod pre chodcov na konci intravilánu ostáva aj s označením v pôvodnej polohe.
 V km 0,495 bude zúženie cyklotrasy vzhľadom na existujúcu rozvodnú skriňu.
 Odvodnenie cyklotrasy  a priľahlej časti vozovky bude priečnym sklonom do navrhovaného odvodňovacieho žľabu z betónových prefabrikovaných tvárnic uložených do betónu. Žľab bude pozdĺžnym sklonom odvodnený do uličných vpustov a následne do kanalizácie, žľab  sa začína v km 0,263 02 a končí v km 0,377 10.
 Uličné vpusty budú s liatinovou mrežou a košom na nečistoty, pripojenie bude prípojkou DN 150 do kanalizácie.
d) Extravilánová časť po navrhovanú okružnú križovatku
 Začína sa na konci zastavaného územia v km 0,535 po km 1,545 na hrane budúceho obchvatu mesta Šaľa.
 V extraviláne bude cyklotrasa na samostatnom telese šírky 2,5m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou, aby bol zabezpečený odvod vody z komunikácie a cyklotrasy.
 Odvodnenie cyklotrasy v tomto úseku bude priečnym sklonom do zelene.
e) Križovanie cyklotrasy s navrhovaným obchvatom I/75
 Križovanie s navrhovaným obchvatom je rozdelené na dve etapy:
I. Smerovanie cyklotrasy, keď nie je vybudovaná okružná križovatka, v plnej miere akceptuje budúcu polohu okružnej križovatky. Poloha cyklotrasy je navrhovaná za odvodňovaciu priekopu navrhovanej okružnej križovatky.
II. Križovanie cyklotrasy a už vybudovaného obchvatu I/75 je navrhnuté, ako úrovňové a bude v tesnej blízkosti okružnej križovatky. Poloha priechodu pre cyklistov bude za ostrovčekom vo vzdialenosti 30m od hrany jazdného pásu na okružnej križovatke.
f) Cyklotrasa smerujúca do areálu DUSLO a.s. Šaľa
 Začína sa v km 1,558 po koniec km 3,341, bude vedená v zeleni, navrhovaná na samostatnom telese šírky 2,5m v súbehu s cestou III/1368, za odvodňovacou priekopou.
 Smerové a výškové vedenie kopíruje rovinatý terén a je prispôsobené morfológii terénu tak aby neboli zvýšené náklady na zemné práce.
 V tejto časti bude potrebné posunúť betónové oplotenie areálu na susednom pozemku, a to od km 2,893 00 do km 3,040m v dĺžke 147m. plot bude nutné posunúť 0,25m od budúcej cyklotrasy, smerovo bude posun plotu o 1,7m.
 Bude potrebné preložiť existujúci drevený stĺp v km 2,892 85 o 1,5m mimo cyklotrasu.
g) Vjazdy na polia
 Vjazdy na polia križujú cyklotrasu v km 0,693, km 1,084, km 1,877 a km 2,413. Vjazdy sú existujúce pre poľnohospodársku techniku. V danom mieste križovania bude únosnejšia konštrukcia cyklotrasy.
h) Lávky cez odvodňovacie kanály
 Cyklotrasa križuje dva odvodňovacie kanály v km 0,854 a km 2,084. Lávky budú založené na betónovom základe do nezámrznej hĺbky. Konštrukcia lávok bude oceľová s drevenou mostovkou a rozponom 9m. Šírka cyklotrasy na lávkach bude 2,5m. Každá lávka bude opatrená zábradlím.
 V miestach lávok sú navrhnuté úpravy na odvodňovacích kanáloch. Brehy budú so sklonom 1:1,5 a na brehoch bude úprava z betónovej dlažby. Únosnosť lávky nie je navrhovaná na prejazd vozidiel.
i) Osvetlenie cyklotrasy
 Cyklotrasa bude osvetlená v meste existujúcim verejným osvetlením. V extraviláne bude osvetlenie zvýrazňujúcimi led pásmi pri obrubníku. Napojenie, typ, požadované napojenie bude špecifikované podľa vybraného typu v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
 Križovanie cyklotrasy a okružnej križovatky bude realizované nasvietením priechodu pre cyklistov a zvýrazneným zvislým dopravným značením. Pre zvýšenie bezpečnosti pri priechode pre cyklistov a obchvatu je v cyklotrase navrhnutá svetelná brzda z led pásu.
j) Mobiliár
 Mobiliár je navrhovaný pre cyklistov, v priestore v zeleni, v km 0,280 bude umiestený servisný modul, s možnosťou dofúkania pneumatík pre cyklistov.
 V areáli DUSLO a.s. Šaľa sú navrhnuté parkovacie miesta pre bicykle v počte 300 miest, v uzamykateľných boxoch, ktoré umožňujú doparkovanie bicykla.

SO 03  Cykloturistické orientačné značenie
 Cyklotrasa bude vybavená orientačným značením v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. 

 Úseky cyklotrás so stavebnými úpravami budú odvodnené do zelene a následne vsakom do terénu. Na odvodnenie úsekov bez stavebných úprav umiestnených na vozovkách sa využije existujúce odvodnenie vozoviek. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v intraviláne a v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Močenok, a v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v Územnom pláne mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing. Dr. Milan Skýva – DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova č. 15, 821 08 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 2921*Z*A2

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:  
 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 44 stavebného zákona, s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
3. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia a vyhlášky MŽP č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby.
5. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Cyklotrasa bude vedená čiastočne v mestskom prostredí v dopravnom priestore existujúcich komunikácií a čiastočne bude vedená súbežne s komunikáciou III triedy č. 1368 smerujúcej k priemyselnému parku DUSLO a.s. Šaľa, smerové vedenie bude prispôsobené daným limitným podmienkam jestvujúcej zástavby a bezpečnostných opatrení. Výškové osadenie cyklotrasy bude v existujúcej nivelete chodníka a v zeleni tak, aby minimalizovala zásah do zelene a výkopové práce.
- Celková dĺžka cyklotrasy bude 3,43km,
- Návrhové parametre šírkového usporiadania:
zmiešaný pohyb min. šírka 3,0m
cyklotrasa pri chodníku pre peších 5,0m
samostatná cyklotrasa  2,5m

6. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
 Navrhovaná stavba bude napojená na verejné rozvody kanalizácie a v meste na vedenia existujúceho verejného osvetlenia, v extraviláne bude osvetlenie zvýrazňujúcimi led pásmi pri obrubníku.

7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

Krajský pamiatkový úrad Nitra
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska (pre územné a stavebné konanie) KPUNR-2017/8393-2/19909/Gro zo dňa 16.03.2017.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor majetku a investícií, Nitra
· Stavbou cyklotrasy nie sú dotknuté a ani inak ohrozené vlastnícke práva NSK, Úrad NSK súhlasí s navrhovaným riešením v predloženej projektovej dokumentácii.
· Vyjadrenie (pre územné a stavebné konania) č. CS 3652/2017, CZ 6051/2017 zo dňa 15.03.2017.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
ODPK ÚNSK sa vyjadruje k stavbe ako vlastník ciest II. a III. triedy  v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovne:
V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie ODPK ÚNSK žiada:
 Umiestniť cyklotrasu v súlade s príslušnými platnými STN a s technickými podmienkami TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry  bez zásahu do konštrukcie vozovky  a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty III. triedy v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Uvedená podmienka platí pre všetky súčasti predmetnej cyklotrasy.
 V stiesnených podmienkach cca v km 0,250-0,340 (Rez 5) zachovať šírku exist. jazdného pruhu cesty III/1368. Ak jazdný pruh vozovky nedosahuje požadovanú šírku 3,0m, je potrebné konštrukciu vozovky doplniť na kategóriu cesty C7,5 so šírkou jazdného pruhu 3,00 a šírkou spevnenej krajnice 0,5m (vrátane vodiaceho prúžku š. 0,25m); v prípade intravilánu kategóriu MO 8(8,5) so šírkou jazdného pruhu, 3,00 (3,25)m, šírkou spevnenej krajnice 0,5m. Odvodňovací žľab je možné umiestniť až za hranicou spevnenej krajnice. S predloženým návrhom uloženia prídlažby medzi vozovkou a odvodňovacím žľabom so šírkou 0,20m nesúhlasíme.
 Pri návrhu odvodnenia cyklotrasy v dotyku s cestou III/1368 je potrebné zachovať funkčnosť odvodnenia cesty III. triedy v zmysle platných STN a rešpektovať § 1 a najmä  § 14, ods. 4 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v kt. je uvedené: „Na cestný pozemok diaľnic, ciest a MK sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy, ...“, priečny sklon cyklotrasy musí byť spádovaný od cesty III/1368.
 Vo vzorových priečnych rezoch zakresliť celú šírku cestného telesa od osi cesty III. triedy s vyznačením šírky jazdného pruhu a spevnenej krajnice.
 V situácii identifikovať predmetnú stavbu (vrátane umiestnenia a dĺžky odvodňovacieho žľabu) nielen v pracovnom staničení PD stavby ale aj v kilometrovníkovom staničení cesty III. triedy podľa Cestnej databanky.
 Predložiť návrh:
- vzorových priečnych rezov v km cca 0,340-0,377 a priečnych rezov v intervale cca 20,0m s umiestnením cyklotrasy a jej odvodnenia vo vzťahu k ceste v km cca 0,250-0,377 a v km cca 3,000-KÚ,
- dôsledného odvodnenia cesty III/1368 – uloženia odvodňovacieho žľabu s odvodnením vôd do uličných vpustov a následne do kanalizácie – dokladovať výpočet plôch na odvodnenie zrážkových vôd k uličným vpustom v km cca 0,250-0,377 a v km cca 3,000- KÚ, 
- detaily križovania cyklistickej trasy s cestou III.1368 v km cca 0,200 (pozdĺžny rez a priečne rezy v mieste ich križovania so skladbou vozovky a napojením vrstiev),
- detaily umiestnenia cyklotrasy v súbehu s mostom  ev. č. 1368-001 a priepustom na ceste III. triedy,
- predložiť návrh umiestnenia a technického riešenia verejného osvetlenia cyklotrasy.
 V situáciách uvádzať nové číslovanie cesty III. triedy. Priečne rezy (počet a umiestnenie) zosúladiť s priečnymi rezmi vyznačenými v situáciách.
 V prípade, že stavba zasahuje do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií ÚNSK.
Na základe uvedeného ODPK ÚNSK súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za predpokladu, že uvedené pripomienky budú uvedené v územnom rozhodnutí a následne zapracované v PD pre stavebné povolenie.
PD pre stavebné povolenie je potrebné zaslať na posúdenie ODPK ÚNSK a správcovi cesty, Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky.
- Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pod č. CS 2901/2017, CZ 5350/2017 zo dňa 20.03.2017.

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky:
 OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy určuje obec Močenok za príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná územné konanie vyplývajúce zo stavebného zákona a vydá územné rozhodnutie pre stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku“ pre stavebníka Mesto Šaľa.
 Vyjadrenie pod č. OU-NR-OVBP2-2017/011573-002 zo dňa 21.02.2017.

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
 Záber poľnohospodárskej pôdy pri realizácii cyklotrasy predstavuje výmeru do 1000 m2, z čoho vyplýva, že podľa ust. § 16 zákona č. 220/2004 Z.z. sa  súhlas podľa § 13 až § 15 príslušného zákona nevyžaduje.
 Po právoplatnosti územného rozhodnutia Mesto Šaľa požiada OÚ Šaľa, pozemkový a lesný odbor o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 17 zákona 220/2004 Z.z.

Slovenská správa ciest Bratislava:
 Navrhovaná cyklotrasa je situovaná v zastavanom území mesta Šaľa v dotyku s cestami I/75 Galanta – Nové Zámky a III/1368 Šaľa – Močenok a mimo zastavané územie v dotyku s pripravovanou stavbou obchvatu mesta Šaľa, preložkou cesty I/75.
 SSC listom č. SSC/7039/2017/6170/2536 požadovala mimoúrovňové riešenie križovania navrhnutej cyklotrasy s preložkou cesty I/75, ktoré považuje z hľadiska bezpečnosti premávky za najvhodnejšie. V prípade, že predkladané úrovňové križovanie bude odsúhlasené príslušným DI PZ a OÚ v Nitre, v návrhu je nutné dopracovať opatrenia na zabezpečenie úrovňového priechodu podľa TP 085, napr.
- Napojením cyklotrasy smerovými oblúkmi z oboch strán úrovňového priechodu pre cyklistov, s podmienkou preukázania dostatočného rozhľadu,
- Osadením profilových zábran pred priechodom pre cyklistov (spomaľovačov), ktorými budú cyklisti prinútení zosadnúť z bicykla a použiť peší priechod, a ďalšie.
 Počas výstavby preložky cesty I/75 bude preukázané riešenie náhradnej cyklotrasy.
 Bude zakótovaná vzdialenosť cyklotrasy od preložky cesty I/75 a vykreslené ochranné pásmo preložky. Pri opodstatnenom zásahu do ochranného pásma je potrebné požiadať Okresný úrad v Nitre, odbor cestnej dopravy a PK o udelenie výnimky (§ 11, zák. č. 135/1961 Zb.).
 V mieste križovania cyklotrasy s existujúcou cestou I/75 priechodom pre cyklistov umiestneným súbežne s existujúcim priechodom pre peších bude zriadený ochranný ostrovček dostatočnej šírky a dĺžky pre oba priechody podľa STN 73 6110.
 Ochranný ostrovček SSC odporúča zriadiť aj v mieste križovania navrhnutého priechodu pre cyklistov primknutého k navrhnutému priechodu pre peších na ceste III/1638, situovaným v smerovom oblúku pred stykovou križovatkou s exist. cestou I/75.
 Bude dokladovaná dostatočná šírka spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov v závislosti od intenzity chodcov a cyklistov a potrebných bezpečnostných odstupov v zmysle TP 085.
 SSC žiada, aby pripomienky boli uvedené v územnom rozhodnutí a zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie, ktorú žiada predložiť na vyjadrenie – záväzné stanovisko pod č. SSC/6653/2017/2320/7688 zo dňa 17.03.2017.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nitra:
 OÚ Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s vybudovaním cyklotrasy pri ceste I/75.
 Vybudovanie Cyklotrasy ako aj všetkých jej súčastí je nutné realizovať v zmysle platných STN a technických predpisov.
 Cyklotrasu v súbehu s cestou I/75 je potrebné budovať podľa požiadaviek správcu cesty I/75 SSC IVSC Bratislava, ako aj MV SR OR PZ ODI v Šali.
 Vyznačenie cyklotrasy dopravným značením na ceste I/75 je možné iba na základe vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia.
 V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste I/75 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. triedy.
 Stavebným úradom pre vydanie územného a stavebného povolenia je Mesto Šaľa.
 Toto stanovisko pod č. OU-NR-OCDPK-2017/014712-002 zo dňa 15.03.2017 nenahrádza ďalšie vyjadrenia potrebné pre konanie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:
 ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s predmetnou stavbou tak, ako je to overené v predloženej projektovej dokumentácii za dodržania podmienok, ktoré boli stanovené vo vyjadrení ODI č. ORPZ-SA-OPDP52-4-002/2017 zo dňa 14.02.2017.
 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD, vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
 Vyjadrenie pod č. ORPZ-SA-OPDP52-4-012/2017 zo dňa 17.03.2017.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky
 Predmetná stavba prichádza do styku s cestou III/1368.
 Dopravné napojenie (križovanie cyklotrasy s cestou III/1368 v km cca 0,200) riešiť ako plynulé, bez odskokov, krajnicu vozovky dotknutej cesty zarezať, aby sa zabránilo jej odlamovaniu.
 Vzhľadom na to, že práce budú aj v ochrannom pásme cesty III/1368, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné od Okresného úradu Šaľa, Odboru CDaPK zabezpečiť výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v prípravnej etape prác.
 Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Úradu NSK - Odboru dopravy a pozemných komunikácií a ďalšie podmienky Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky.
 Ďalší stupeň PD predložiť na posúdenie Úradu NSK – Odboru dopravy a pozemných komunikácií a Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky.
 Vyjadrenie č. 127/2017 zo dňa 20.03.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
OÚ Šaľa, odbor CD a PK povoľuje výnimku v ochrannom pásme cesty č. III/1368 z dôvodu umiestnenia  navrhovanej stavby, v extraviláne (0,535 – 1,545, 1,558 – 3,341 km – súbeh s cestou č. III/1368) pri dodržaní  nasledovných podmienok:
 Stavba sa bude realizovať podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. DIC Bratislava s. r. o., z 03/2017, v rozsahu PD: dokumentácia pre územné konanie.
 Bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť uvedenú cestu, strojovú údržbu alebo zhoršovala podmienky bezpečnej a plynulej premávky na ceste.
 Počas realizácie stavby je zakázané vytvárať skládku zeminy príp. iných materiálov na korune št. cesty, ako aj vychádzať na vozovku znečistenými vozidlami a tým ohrozovať bezpečnú premávku na nej.
 V zmysle § 11, ods. 3 Zákona č. 135/1961 Zb., žiadateľ na vlastné náklady odstráni  stavbu, alebo jej časť nachádzajúci sa v ochrannom pásme cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany cesty č. III/1368.
 Pred začatím prác je potrebné vyžiadať od správcov podzemných vedení situovanie ich vedení a ich vytýčenie, aby nedošlo stavebnou činnosťou k ich poškodeniu.
 Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcom cesty RSÚC Nitra, a. s., SSÚ Nové Zámky, pod. č. 127/2017 zo dňa 20.03.2017 (ako splnomocnencom ÚNSK, odborom dopravy, pod. č. CS 850/2013, CZ 1340/2013 zo dňa 05.02.2013), ako aj vlastníka cesty VÚC Nitra, organizácie ÚNSK odbor dopravy, pod. č. CS 2901/2017, CZ 5350/2017 zo dňa 20.03.2017. Správca cesty, ako aj cestný správny orgán si vyhradzuje právo dohliadať na prípadné stavebné a výkopové práce v okolí cesty z hľadiska ochrany záujmov cesty č. III/1368.
 V prípade, že pri výjazde vozidiel zo staveniska dôjde k znečisteniu cesty č. III/1368, žiadateľ je povinný očistiť vozovku okamžite po jej znečistení pod hrozbou zákonných sankcií podľa zákona č. 135/1961 Zb..
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo záujem ochrany cesty č. III/1368.
 Žiadame rešpektovať podmienky určené v stanovisku ODI ORPZ v Šali č. ORPZ-SA-OPDP52-17-001/2017 zo dňa 17.03.2017.
Ďalej OÚ Šaľa, odbor CD a PK súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a vydaním územného rozhodnutia podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. za dodržania nasledovných podmienok:
 Počas realizácie stavby budú dodržané všetky podmienky stanovené vo vyjadrení správcu dotknutej cesty, t.j. RSÚC Nitra, SSÚ Nové Zámky, a. s. a vlastníka cesty VÚC – ÚNSK odboru dopravy.
 V čase od 01. decembra do 01. marca kalendárneho roka (zimné obdobie) býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.
 Pri tejto stavbe je potrebné ju zosúladiť s obchvatom mesta Šaľa, ktorá je v predmetnej lokalite umiestnená územným rozhodnutím. Žiadame toto konzultovať so Slovenskou správou ciest a s cestným správnym orgánom pre cesty I. triedy Okresným úradom Nitra, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 Je potrebné zosúladiť trvalé dopravné značenie so súčasným stavom (aj so stavbou obchvatu mesta Šaľa, ak už bolo vydané) a požiadať o vydanie určenia trvalého dopravného značenia najneskôr do začiatku užívania stavby / právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 Pri tejto stavbe a prácach tohto rozsahu je nutné vydať určenie dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas výstavby. O predmetné určenie je nutné požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom realizácie prác (minimálne 1 mesiac vopred).
 V prípade odstraňovania zelene pri ceste je nutné toto doriešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie a konzultovať to s príslušným orgánom štátnej správy (cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy príp. orgán ochrany prírody).
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem alebo záujem ochrany cesty č. III/1368.
 Toto záväzné stanovisko OÚ Šaľa, odbor CD a PK pod č. OU-SA-OCDPK/2017/002686-SV zo dňa 20.03.2017 nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.
 Stanovisko OR HaZZ v Nitre pod č. ORHZ-NR1-370-001/2017 zo dňa 16.03.2017.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:
 RÚVZ v Nitre súhlasí s návrhom Mesta Šaľa, predložený návrh na územné konanie vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Záväzné stanovisko  pod č. HZP/A/2017/01016 zo dňa 16.03.2017.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor:
 Pri realizácii stavby dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy v kat. území Šaľa nasledovne:
- v zastavanom území na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3434/1, 3437 a 3439 druh pozemkov záhrada,
- mimo zastavaného územia na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5796/1, 5797, 5798/1, 5798/4, 5798/5, 5798/6, 5798/14, 5798/15, 5798/16, 5798/27, 5798/28, 5798/29, 5798/30, 5798/31, 5798/32, 5798/33, 5858/3, 5873/1  a  5911 druh pozemkov orná pôda.
- V katastrálnom území Močenok k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde.   
 Stavebník pred vydaním stavebného povolenia požiada o odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor.  Následne na pozemky mimo zastavaného územia bude vydané rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú ustanovené podmienky odňatia PP. Rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, bude podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri nehnuteľností.
 V hraniciach zastavaného územia obce stavebník požiada správny orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. b) ešte pred vydaním stavebného povolenia.  
 Ak počas realizácie stavby dôjde k vykonávaniu nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde, stavebník pred začatím vykonávania takej činnosti požiada o stanovisko podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlasí s umiestnením predmetnej stavby podľa stanoviska pod č. OU-SA-PLO-2017/002568-2 zo dňa 10.03.2017.
 Navrhovaná cyklotrasa zasahuje lesný pozemok v kat. území Šaľa – parc. C-KN č. 5796/2.
 Ak budú zasiahnuté lesné pozemky, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods. 1) zákona o lesoch.
 V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko v zmysle § 10 ods. 2) zákona o lesoch.
 Toto záväzné stanovisko pod č. OU-SA-PLO-2017/002740-2 zo dňa 17.03.2017 nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa.

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:
 OÚ Šaľa, odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia – záväzné stanovisko pod č. OU-SA-OKR-2017/002702-2 zo dňa 16.03.2017 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 Navrhovaná činnosť nie je zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel zákona, do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na ŽP, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu – vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2017/002674-2-Or. zo dňa 15.03.2017.
Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
 OÚ Šaľa z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou PD súhlasí.
 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú schválil Ing. Andrej Vachaja v marci 2017. 
 Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný správny orgán o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uskutočneniu stavby a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a to na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch (lávky).
 Stavebník dodrží ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 Pri výkopových prácach  budú dodržané ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií (sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m nad 500 mm).
 Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do právoplatnosti rozhodnutia o užívaní vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
 Povodňový plán bude odsúhlasený správcom povodia – SvP, š.p., OZ Piešťany a schválený Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o ŽP.
 V ďalšom stupni k stavebnému konaniu je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.
 Vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2017/002611-2  zo dňa 15.03.2017 nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ust. zákona o vodách a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.
Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, stavbou nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny.
 S vydaním územného rozhodnutia OŠS OPaK súhlasí – vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2017/002586-2 zo dňa 15.03.2017.
Stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia
 Výstavbou cyklotrasy nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia a nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia – stanovisko (pre územné a stavebné konanie) pod č. OU-SA-OSZP-2017/002577-2 zo dňa 13.03.2017.
Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva
 Zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov zabezpečí na základe zmluvného zabezpečenia dodávateľ stavebných prác.
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, je potrebné predložiť doklad o naložení so vzniknutými odpadmi resp. čestné prehlásenie.
 Vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2017/002630-2 zo dňa 14.03.2017 platí aj pre vydanie stavebného povolenia.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 V danej lokalite sa nachádza podzemné aj nadzemné zariadenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, ktorá súhlasí s umiestnením stavby.
 Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia v práve Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 Križovatky a súbehy vedení budú riešené v súlade STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Pred zakrytím výkopov bude prizvaný zodpovedný pracovník Západoslovenskej distribučnej, a.s. na obhliadku, a bude spísaný zápis, ktorý bude predložený pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 V prípade potreby úpravy, preložky jestv. el. zariadení bude postupované podľa ust. zákona č. 251/2012 o energetike – vyjadrenie č. CD 16856/2017 zo dňa 20.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., , OZ Galanta o sídlom v Šali
 V záujmovom území sú podzemné vedenia verejného vodovodu, kanalizácie a tlakovej kanalizácie v správe ZsVS, a.s.
 Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z.z.  ochranné pásma sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm,
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.
 V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a kanalizácie novému stavu.
 V zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ZsVS, a.s. požaduje navrhovanú kanalizačnú prípojku na odvedenie dažďových vôd z cyklotrasy v km 0,37759 zaústiť pred kanalizačnú šachtu do verejnej kanalizácie DN 600.
 Na kanalizačnej prípojke treba navrhnúť uličný vpust. Kanalizačná prípojka vrátane uličného vpustu nie sú súčasťou verejnej kanalizácie.
 V dôsledku navrhovaného riešenia budú odvádzané vody z povrchového odtoku aj z úseku cesty III/1368.
 Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie ZsVS, a.s.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 19189/2017 zo dňa 15.03.2017.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 Dodržať všetky všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska a rešpektovať ďalšie podmienky stanoviska zo dňa 15.03.2017  pod č. 6611707418.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa
 Navrhovaná cyklotrasa na okraji mestskej časti Šaľa-Veča bude križovať Spojovací odpad Trnovec – Veča v správe SVP. Križovanie odvodňovacieho odpadu je navrhnuté lávkou – oceľová s drevenou mostovkou s rozponom 9m, mostovka z impregnovaného dreva, šírka lávky 2,5m, opatrená zábradlím.
 S križovaním cyklotrasy s korytom Spojovacieho odpadu Trnovec-Veča v km 1,810 kanála SVP súhlasí. Medzi konštrukciou jestv. premostenia štátnej cesty III/1368 a konštrukciou navrhnutej lávky zanechať ochranné – manipulačné pásmo v šírke 5,0 m na realizáciu budúcej údržby koryta odpadu pod telesami mostných konštrukcií.
 Spodnú hranu výšky nového mostného objektu (lávka cyklotrasy) navrhnúť na výku spodnej hrany mostného objektu štátnej cesty III/1368.
 Svahy a dno koryta odvodňovacieho odpadu medzi dvoma mostnými objektmi opevniť betónovou dlažbou, aj pod telesom novej lávky a opevnenie stabilizovať betónovými prahmi.
 Niveleta dna koryta je na kóte 1113,25 m.n.m.  Hornú hranu opevnenia dna a betónového prahu bude potrebné osadiť na uvedenú niveletu dna koryta.
 Prípadný trvalý zásah do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p.  zmluvne doriešiť do doby kolaudácie predmetnej stavby.
 Na základe uvedeného vyjadrenia SVP, š.p. žiada predložiť graficky spracovaný výkres križovania Spojovacieho odpadu Trnovec – Veča v nadmorských výškach k stavebnému konaniu.
 Realizácia stavebnej akcie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 27 odst. 1 písm. a) podlieha súhlasu miestne príslušného úradu štátnej vodnej správy – OU-OSŽP Šaľa.
 Vyjadrenie SVP, š.p. k územnému konaniu pod č. CS SVP OZ PN 2495/2016/2 zo dňa 16.03.2017.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava
 V kat.úz. Močenok nie sú evidované hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
 V kat. území Šaľa cyklotrasa bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu „A18“ DN 600 vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce VII.“ (evid. č. 5206 198) v správe Hydromeliorácie, š.p.
 Navrhovaná cyklotrasa pôjde v súbehu a bude križovať odvodňovací kanál (evid. č. 5203 001 001) v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Andelik – Trnovec“ v správe Hydromeliorácie, š.p., v km 2,084 a v km 0,854, kde sú navrhnuté lávky cez odvodňovacie kanály.
 Trasu cyklotrasy pri súbehu s odvodňovacím kanálom je potrebné viesť min. 3 m od brehovej čiary kanála.  
 Križovanie so závlahovým potrubím a križovanie a súbeh s odvodňovacím kanálom navrhnúť a vykonať v súlade s STN 73 6961, zahájenie prác oznámiť min. 14 dní vopred pracovníkovi Hydromeliorácie, š.p.
 Križovanie realizovať kolmo na závlahové potrubie, presnú trasu závlahového potrubia je potrebné premietnuť do dokumentácie pre stavebné povolenie.
 Križovanie s odvodňovacím kanálom vykonať v súlade s predloženou dokumentáciou.
 K ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí zápisom do stavebného denníka odsúhlasia vykonanie križovania.
 V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
 Projektovú dokumentáciu je potrebné k stavebnému konaniu zaslať na vyjadrenie – vyjadrenie č. 1340-2/120/2017 zo dňa 17.03.2017.

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Nové Zámky:
 SPF nemá námietky voči povoleniu stavby podľa predloženej projektovej dokumentácii.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. SPFZ/2017/027952 zo dňa 16.03.2017.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava
 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete nie sú vo vlastníctve vojenskej správy v priestore stavby evidované.
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby, je platné dva roky a pre všetky ďalšie konania – vyjadrenie č. ASM-30-538/2017 zo dňa 14.03.2017.

MeT Šaľa, spol. s r. o
 V dotknutom území sa nenachádzajú rozvody tepla - vyjadrenie č. 112/2017/SZ zo dňa 13.03.2017.

Stavebné bytové družstvo, Šaľa
 V dotknutom území sa nenachádza podzemné vedenie patriace SBD Šaľa - vyjadrenie zo dňa 17.03.2017.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme, zároveň Vás žiadame o možnosť pripokládky rúry HDPE v celej trase výstavby cyklotrasy.
 Vyjadrenie č. 2174107 zo dňa 14.03.2017.

Energotel, a.s., Bratislava
 V dotknutom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a.s.
 Vyjadrenie  č. 2017/ÚPÚ zo dňa 14.03.2017.

SITEL s r.o., Bratislava
 Cyklotrasa podľa predloženej projektovej dokumentácie nedôjde do styku so sieťami spoločnosti SITEL s.r.o.
 Vyjadrenie  č. 249/2017 zo dňa 17.03.2017.

eustream, a.s., Bratislava
 Cyklotrasa podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.
 Vyjadrenie  č. GIS a ITIS 140/2017 zo dňa 14.03.2017.

EISEN s.r.o., Šaľa
 Súhlasné stanovisko zo dňa 15.03.2017, bez pripomienok.

Roľnícke družstvo Šaľa
 Súhlasné stanovisko zo dňa 14.03.2017 pod č. 03/2017  bez pripomienok.

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra súhlasí s umiestnením stavby cez parcelu EKN parc. č. 6034 k. ú. Močenok podľa predloženej PD.
 Výmera zabratej časti pozemku podľa predloženého výpisu je 2 m2.
 Vyjadrenie č. 22/2017 zo dňa 15.3.2017.

DUSLO, a.s. Šaľa
 Ako vlastník nehnuteľností dotknutých realizáciou stavby súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženého návrhu – vyjadrenie č. OROaSM/1376 zo dňa 16.03.2017.

DOPA – Servis, s.r.o. Močenok
 Súhlasí s predloženým návrhom stavby – vyjadrenie zo dňa 17.03.2017.

Ďalšie podmienky:
 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.
 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o stavebné povolenie.
 Stavebník požiada stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej stavby.
 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k stavbou dotknutým pozemkom (alebo ich časti) vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 pím. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

Stavebné povolenie na stavbu na základe samostatnej projektovej dokumentácie bude vydávané špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby.
V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.
Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 20.02.2017 podalo Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 306 185, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku na Ul. Nitrianskej, pri ceste I/75 a III/1368, v Šali m. č. Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Močenok, v zastavanom území a mimo zastavaného územia mesta (druh pozemkov orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie a záhrada).
Obec Močenok, ako určený stavebný úrad, oznámením zo dňa 21.02.2017 oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a z dôvodu umiestnenia líniovej stavby.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Močenok a Mesta Šaľa.
Keďže pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej bolo možné posúdiť návrh na územné rozhodnutie, v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň určil lehotu do 7 pracovných dní, v ktorej mohli účastníci a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky a nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie, listy vlastníctva, kópie katastrálnych máp, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí, súhlasy správcov dotknutých pozemkov a súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.
Navrhovateľ je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa Položky 59 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015.
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ust. vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:500

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                            Zvesené dňa:  .......................................

 

 


Zverejnené na internetovej stránke dňa:            ....................................................................................
prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku.

 

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad Mesta Šaľa.

 


Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok + 2 x verejná vyhláška
3. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
4. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
pozemky register "C" KN kat. územie Šaľa, parc. č. 3438, 3439, 3436, 3437, 515/2, 3540/1,  kat. územie Močenok parc. č. 6040/488, 
pozemky register "C" KN kat. územie Šaľa, parc. č.  2910/44, 2910/45, 5873/56, 5869/2, 5858/7, 5858/8, 5868/2, 5868/3, 5870/11, 5870/12, 5871/3-6, 5798/35, 5798/36, 5797/1, 5797/2, 5920/8, 5920/9, 5911/2, 3436/1-3, 3437/1-3, 3438/1-3, 3439/1-4, 3540/9, 6075/4, pozemky register "E" KN kat. územie Šaľa, parc. č. 66, 500, 452/400, 492, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 512/400, 515/101, 515/201, 503/700, 497/3, 488/3, 497/1, 497/2, 488/1, 488/2, 488/4, 489, 493, 494, 495, 496, 498, 499

- ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
- Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
- SLOVENSKÝ VODOHOSP. PODNIK š.p., Radničné nám.8, 96901 Banská Štiavnica
- DOPA - Servis, s.r.o., A. Hlinku 483/7, 951 31 Močenok
- Rímskokatolíske biskupstvo, Hradné námestie 7, 949 01 Nitra
- Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad 92705 Šaľa Veča
- Slovenský pozemkový fond Regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska ul. č. 434/34A, 940 01 Nové Zámky
- Fusková Klára, Nitrianska č.1563/48 , 927 05 Šaľa
- Hátaš Adrian, Hliník 1870/19, 927 05, Šaľa
- Ing. Lózsi Ľudovít, ul. Ružová č. 476/1, 927 01 Šaľa
- Ing. Loži Alexander, Agátová 1001/9, 900 29 Nová Dedinka
- Loži František, P. Pázmáňa 914/7, Šaľa, 927 01 Šaľa
- Čerhák Jaroslav,  925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
- Ing. Renáta Čerháková, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
- Formanková Margita, Sladkovského 8, ČR – Plzeň 326 00
- Horvathová Zdenka, Lotyšská č.12, 821 06 Bratislava
- Janalíková Marika, ČR Velešovice č. 207, 683 01 Rousínov u Vyškova
- Rehák Ladislav, Ul. Krásna 1116/85, 924 01 Galanta
- Sudorová Anna, ul. Bernolakova 1513/22, 927 01 Šaľa
- Velebný Miroslav, Rastislavova č.18, 901 01 Malacky
- Velebný Stanislav, Športová č. 11, 908 51 Holíč
- Ing. Bednár Peter, Ing., Krížna 1183/13, 900 31 Stupava
- Andraščíková Anna, ul. Cintorínska 1858/9, 92701 Šaľa
- Bučková Helena, Dlhoveská 1392/35, 92701 Šaľa
- Hučková Júlia, ul. Nitrianska 1754/59, 92701 Šaľa
- Kiss Juraj, Železničiarska 1427/60, 92401 Galanta
- Krasňanová Julianna r. Kilová, Hollého 1847/34, 927 05 Šaľa
- Orišková Alžbeta, Jilemnického 1170, 925 72 Selice
- Pápayová Terézia Ing., ul. Nitrianska 1551/66, 927 01 Šaľa
- Sloboda Vendelín, ul. Komenského 1679/31, 927 01 Šaľa
- Vicena František, ul. Nitrianska 1553/62, 927 01 Šaľa
- Vicena Ladislav, ul. Dóžová 1607/35, 927 01 Šaľa
- Ing. Pápay Juraj, Nitrianska 1551, 927 01 Šaľa
- Pápayová Františka, ul. Hollého č.659, 925 72 Selice
- Mészáros Viliam, 927 05 Dlhá nad Váhom č.143
- Verseghi - Nagyová Gabriela, 925 71 Trnovec nad Váhom č.394
- Ing. Čengelová Jana, Bajkalská 29C, 821 01 Bratislava
- Horváth Juraj, Ing., 900 91 Limbach, č. 12
- Lachká Eva, Ul. Letná 568/8, 927 01 Šaľa
- Hátašová Anna, F.Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa
- MUDr. Gordanová Kamila, Velvárska 1321/21, 97201 Bojnice
- Ronchetti Ladislav, Tatranská 6329/57, 97411 Banská Bystrica
- RNDr. Siekelová Silvia, Račianska 1548/4, 83104 Bratislava
- Kamenická Helena, Nivy č.1483/13. 927 05 Šaľa
- Szitásová Eva, Jilemnického 1452/16, 927 05 Šaľa
- Jaroš Ladislav, Komenského 1724/6, 927 05 Šaľa
- Hunková Júlia, Bernolákova 1508, 92701 Šaľa
- Rácz Vladimír, Jilemnického 1453/14, 92701 Šaľa
- Rácz Zoltán, Nitrianska 2180/41/A, 92701 Šaľa
- Sedláková Terézia, Vinohradnícka 194/60, 92701 Šaľa
- Švikruhová Mária, Centrum II. 99/67, 01841 Dubnica nad Váhom
- Irena Popluhárová r. Hanková, Malá Okružná 927/52, 958 01 Partizánske
- Mária Rišpánová r. Hanková, J. Mazúra 22/29, 036 01 Martin
- Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
- Juliana Kováčiková r. Janovičová, Čsl. Armády 1020/16, 927 01 Šaľa
- Jozef Janovič, Budatínska 3056/55, 851 06 Bratislava
- Velebný Marek, Rastislavova 2526/18, 901 01 Malacky
- Velebný Miroslav, Stromová 5574/22, 901 01 Malacky
- Bučková Martina, Lúčna 1855/1, 927 01 Šaľa
- Loži František, Rímska 2139/5, 927 01 Šaľa
- Rehák Ladislav, Orechová 400/1, 927 01 Šaľa
- Velebný Stanislav, Pri Kamennom moste 934/28, 951 31 Močenok
- Ing. Čengelová Jana, Klincová 16637/37A, 821 08 Bratislava Ružinov
- MVDr. Gordanová Kamila, Školská 312/47A 972 01 Bojnice

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
7. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
9. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
10. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Ul. Miletičova č. 19, 820 05 Bratislava 
11. Okresný úrad Nitra, odbor pre CD a PK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
16. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
(OH, ŠSOO, OPaK, VZ) Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
17. MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
23. SBD Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
24. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
25. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
26. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
27. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
28. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
29. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
30. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
31. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
32. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
33. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
34. MsÚ v Šali, referát investičných činností

ostatní
35. DIC Bratislava, s.r.o., Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova č. 15, 821 08 Bratislava

na vedomie
36. Mesto Šaľa, primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
- k spisu

 

 

 

 


                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik
                                                                                                                   starosta obce

 

 

Prílohy

Cyklotrasa Duslo, a.s.

(pdf - 17.1 MB)