Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.02.2024 - 14:01  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 14:07  //  zobrazené: 477

Mestský úrad Šaľa pokračuje druhým cyklom implementácie modelu CAF

Zriadenie schránky pre podnety od občanov, ale aj samotných zamestnancov, prieskum spokojnosti v klientskom centre alebo nový etický kódex zamestnancov - aj v týchto oblastiach sa snažíme zlepšovať. Aj vďaka našej snahe sa nám podarilo získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Snažíme sa zlepšovať aj naďalej. 

 

Mestský úrad Šaľa získal koncom roka 2022 titul Efektívny používateľ modelu CAF a tak sa zaradil medzi organizácie, ktoré pracujú na svojom zlepšovaní a efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti.

Okrem aktivít plánu zlepšovania, ktorého výsledkom bolo napr. zriadenie schránky pre podnety a pripomienky od občanov, zriadenie schránky pre podnety od zamestnancov, prieskum spokojnosti v klientskom centre, prieskum medzi zamestnancami, etický kódex zamestnancov úradu a pod.  mestský úrad koncom roka 2023 prostredníctvom svojho CAF tímu pokračoval v implementáciu modelu CAF a to v II. cykle – procesom druhého samohodnotenia. Jednotliví členovia CAF tímu ako vlastníci kritérií a ich spolupracovníci vykonali samohodnotenie, v súčasnosti prebieha interné pripomienkové konanie návrhu samohodnotiacej správy. Následne členovia CAF tímu vyhotovia individuálne bodové hodnotenie, ktoré zrealizujú na základe bodovacej tabuľky klasického bodového hodnotenia pre predpokladové aj výsledkové kritériá samohodnotiacej správy. Po vyhotovení individuálneho hodnotenia  má CAF tím naplánovaný konsenzus míting CAF tímu, ktorého cieľom bude prezentácia pripomienok členov CAF tímu, interpretácia individuálnych slovných hodnotení, porovnávanie a formulácia spoločných konsenzuálnych silných stránok a oblastí pre zlepšenie pre jednotlivé subkritérií v kritériách samohodnotiacej správy, ale hlavne porovnávanie a stanovenie spoločného bodového hodnotenia pre jednotlivé kritériá 1 – 9 a sumarizácia resp. zladenie hodnotenia za všetky kritéria. Po konsenze mítingu a schválení druhej samohodnotiacej správy vedením, MsÚ Šaľa predloží samohodnotiacu správu Úradu pre normalizáciu, metrológiou a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Ďalším krokom bude posúdenie na mieste. O pokračovaní krokom druhého cyklu implementácie modelu CAF Vás budeme informovať.