Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:36  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:37  //  zobrazené: 1238

Chcela by som sa spýtať, kedy mesto plánuje opraviť prepadnuté miesta na miestnej komunikácii na ulici M. R. Štefánika

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Chcela by som sa spýtať, kedy mesto plánuje opraviť prepadnuté miesta na miestnej komunikácii na ulici M. R. Štefánika. Prepadnuté sú miesta nie len pri kanalizačných odtokoch, ale aj mimo kanalizačných odtokov. Chcem tiež upozorniť, že v dôsledku prepadania vozovky pri kanalizačných odtokoch sa prepadajú aj okraje chodníkov. Nemyslím si, že je vhodné čakať na moment, kedy sa miesta na vozovke prepadnú úplne a škody budú o to väčšie.
 2. Chcela by som znova apelovať na dopravnú situáciu na Družstevnej ulici. Táto ulica je takmer úplne neprejazdná najmä v čase, kedy rodičia nosia deti do a z materských škôl.
  Je však nutné podotknúť, že títo rodičia naozaj nemajú kde parkovať, čo je tiež výsledkom tejto dopravnej situácie.
 3. Chcela by som sa spýtať na podnet, ktorý som dostala od občana mesta. 5. októbra 2018 bola podpísaná zmluva o nájme pozemkov s firmou Billboardovo Sereď. Táto firma mala osadiť reklamné citylighty v troch lokalitách mesta (ulice Kráľovská, Dolná a Nitrianska), čo sa aj uskutočnilo. Podľa zmluvy si môže mesto nárokovať využitie jednej strany z každého citylightu pre svoje účely, napr. informačná tabuľa, alebo propagácia mestských podujatí. Nechápem však, prečo sú na tejto strane citylightu propagované reklamy na rôzne produkty (sekt Hubert) alebo hazardné firmy (herňa 4Club). Stotožňujem sa s názorom občana a obaja si myslíme, že ak mesto podpísalo takúto zmluvu, bolo by vhodné využívať tieto možnosti propagácie či už miestnych podujatí, pamiatok, športových podujatí, alebo by sa tieto miesta mohli využívať aj na osvetu. Inak je zbytočné, aby bola zmluva platná v takomto znení a dokonca je vhodné prehodnotiť, či mesto reálne potrebuje tieto citylighty, keď nevyužíva možnosť propagovať na nich miestne podujatia. 
 4. Internetová stránka mesta Šaľa (www.sala.sk) je akousi úradnou tabuľou v elektronickej podobe. Na tejto webovej stránke je dokonca kolónka „Úradná tabuľa“. Chcela by som sa spýtať, či by bolo možné na túto „Úradnú tabuľu“ zverejňovať aj zosnulých občanov, presne tak isto, ako je to aj na tabuli pred MsÚ. Dostala som echo, že viacerí obyvatelia mesta by to privítali.“
 5.  

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

   

 6. Prepady miestnych komunikácií v okolí kanalizačných poklopov sú najčastejším problémom pri údržbe miestnych komunikácií. Ich finančný  dopad na údržbu je vysoký a nie vždy sa opravou daný problém vyrieši. Vo väčšine sa jedná o netesnosti kanalizačného príp. vodovodného poklopu a rokovanie so správou týchto zariadení je komplikované. Pracovník mestského úradu vykoná tvaromiestnu obhliadku dotknutej ulice a o výsledku Vás bude informovať.
 7. Z dopravného hľadiska by sa umiestnenie dopravného značenia obmedzujúceho zákaz státia/zastavenia stretlo s vlnou nevôle zo strany občanov mesta. Vybudovanie odstavných plôch je z hľadiska povolení a finančnej náročnosti v momentálnej dobe zo strany mesta nerealizovateľné.
 8. Vecný útvar vykonal kontrolu informácií uvedených v interpelácii a zistil nasledovné:
 9. Mesto Šaľa má v zmysle  čl. VI. ods. 4 Zmluvy o nájme č. 695/2018 právo na poskytnutie jednej strany citylightu pre svoje potreby, avšak podľa vyjadrení nájomcu aj podľa našich informácií žiadna organizácia ani poslanci mesta neprejavili záujem. Kľúče od všetkých troch citylightov sa nachádzajú na Mestskom úrade Šaľa, na oddelení správy majetku a zariadení mesta. Mestské kultúrne stredisko používa 8 citylightov umiestnených na pešej zóne a v jej blízkom okolí a podľa vyjadrenia p. Hatalu z MsKS nepotrebuje ďalšie plochy.

  Všetky reklamy sú umiestňované nájomcom v súlade s ustan. § 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a teda reklama na sekt Hubert bola na nealkoholický Hubert a nepropagovala alkohol. Ďalej citovaná reklama na hazardné hry nie je reklamou hazardných hier, ale oznámením o otváracích hodinách 4Club, teda nepropagovala hazardné hry. Poznamenávame, že reklama na nealkoholický Hubert už skončila a reklama na otváracie hodiny 4Club mala skončiť 30. 09. 2020, ale po telefonáte s nájomníkom túto reklamu odstránil.

 10. Zverejňovanie osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje o dotknutej osobe možno spracúvať len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Mesto nedisponuje súhlasom blízkych osôb zosnulých občanov a preto nie je možné tieto údaje zverejňovať.
 11.  

  S pozdravom

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

  Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho