Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.09.2019 - 10:26  //  aktualizácia: 06.09.2019 - 10:27  //  zobrazené: 1203

Chcela by som požiadať mesto Šaľa o zabezpečenie dôslednejšieho upratovania pred Domom smútku na mestskom cintoríne v Šali

predkladateľ: Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 08. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcela by som požiadať mesto Šaľa o zabezpečenie dôslednejšieho upratovania pred Domom smútku na mestskom cintoríne v Šali, nakoľko sa hromadia sťažnosti obyvateľov a sama som bola svedkom neporiadku. Tak isto sa to týka aj kosenia v celom cintoríne.

 

  1. Chcela by som poďakovať mestu Šaľa za osadenie dopravného zrkadla v križovatke ulíc M. R. Štefánika a Školskej. Zároveň by som sa však chcela spýtať, kedy dôjde k osadeniu druhého zrkadla v tej istej križovatke, ale z druhej časti ulice, nakoľko si to situácia vyžaduje. V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

  1. Chcela by som upozorniť a zároveň aj požiadať o vyriešenie situácie parkovania áut na mieste kde sa križuje ulica Mostová a Nábrežná. Pri odbáčaní áut vľavo na ul. Nábrežnú nie je dostatočný výhľad a môže prísť ku kolízii.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

1.Vzhľadom k tomu, že nie sú uvedené konkrétne údaje, nie je možné zaujať stanovisko
k neporiadku pred Domom smútku v Šali. Odporúčame prednostne pri vzniku akéhokoľvek odpadu kontaktovať správkyňu cintorína Ing. Denisu Szöllössyovú,
tel. č. 0911 653 125.

Kosenie v mestskom cintoríne v Šali je zabezpečené a kosí sa pravidelne raz mesačne.
Aj 02. 09. 2019 sa začne kosenie najprv v Šali a potom v cintoríne vo Veči. Nie je nám známa skutočnosť, že by nebolo pokosené na cintoríne v Šali, keďže každú prácu – 

 

kosenie osobne preberá Ing. Szöllössyová, ak niečo chýba, vyzve zmluvne dohodnutú firmu na dokončenie práce.

Inou otázkou sú neupravené a zarastené hroby, o ktoré sa nik nestará. Nájomca hrobového miesta je povinný v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) VZN č. 11/2014 v znení VZN č. 4/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Šali „na vlastné náklady zabezpečovať poriadok hrobového miesta, odstraňovanie buriny na hrobovom mieste a v jeho okolí a iného odpadu“.

Aj napriek tejto povinnosti sa nájomcovia o hrobové miesta nestarajú a mesto Šaľa ich udržiava a odburiňuje na vlastné náklady.

 

  1. Dopravné zrkadlo bude osadené v priebehu mesiaca september.

 

  1. V uvedenom úseku je osadené zákazové značenie pre státie vozidiel, zvyšné vozidlá stojace v križovatke sú v rozpore so zákonom a je možné ich riešiť blokovou pokutou. Bude Vás kontaktovať zamestnanec referátu dopravy a technických činností a po spoločnej obhliadke bude prípadne tento úsek riešený dodatočným značením.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností