Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.02.2022 - 09:09  //  aktualizácia: 17.02.2022 - 15:30  //  zobrazené: 1098

Cesta MsÚ Šaľa za zlepšovaním na princípoch modelu CAF pokračuje

Mestský úrad Šaľa sa ako jedna z ôsmich slovenských samospráv zapojila ešte v minulom roku do národného projektu, ktorého cieľom je skvalitniť služby smerom k obyvateľom a tiež rozvíjať kvalitu práce svojich zamestnancov. Časť z nich absolvovala školenie a výsledkom je vypracovanie samohodnotiacej správy. Zadefinovali svoje silné stránky a tiež oblasti na zlepšovanie. Ďalším krokom je vypracovanie plánu zlepšovania a realizácia týchto plánov v praxi.

 

Po vybudovaní moderného klientskeho centra chce vedenie mesta posúvať hranicu kvality poskytovania služieb občanom ešte vyššie. Pomôcť dosiahnuť tento cieľ môže národný projekt s názvom Zavádzanie a podpora manažérska kvality v organizáciách verejnej správy pod gesciou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len projekt CAF). Šaľa bola vybratá ako jedna z ôsmich samospráv, ktorej prostredníctvom odborných školení pomôžu implementovať modely CAF do praxe.

 

Po vytvorení tzv. CAF tímu zo zamestnancov šalianskeho úradu nasledovali školenia. Na základe získaných vedomostí vypracovali samohodnotiacu správu podľa metodiky CAF. Po schválení vedením mesta bola správa predložená na ÚNMS SR v októbri minulého roka. Následne na našom úrade prebehlo koncom novembra 2021 posúdenie na mieste k spracovanej samohodnotiacej správe. Výsledná správa z posúdenia na mieste bola mestu doručená  v decembri 2021. V rámci samohodnotiacej správy CAF tím nášho úradu identifikoval silné stránky a navrhol oblasti na zlepšovanie. Hodnotilo sa päť predpokladových kritérií: vodcovstvo, stratégia a plánovanie, zamestnanci, partnerstvá a zdroje a procesy. Identifikované boli silné stránky a oblasti na zlepšovanie aj v rámci štyroch výsledkových kritérií, konkrétne: výsledky orientované na občana/zákazníka, výsledky vo vzťahu k zamestnancom, výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti a kľúčové výsledky výkonnosti.  

Začiatkom tohto roka absolvoval šaliansky CAF tím školenie k príprave akčného plánu zlepšovania. Tím v týchto dňoch vypracoval  prvý akčný plán zlepšovania pre MsÚ Šaľa, ktorý by mal náš úrad zrealizovať v nasledujúcich mesiacoch v rámci 3. fázy implementácie projektu s cieľom zlepšovania sa a približovania sa k výnimočným organizáciám. 

 

Nosné aktivity Akčného plánu zlepšovania sú:

  • Hľadanie partnerov - Benchlearning cez ÚNMS SR
  • Prieskum spokojnosti zamestnancov na základe vytvoreného dotazníka
  • Prieskum spokojnosti klientov – na základe dotazníka, umiestnenie black boxu pre klientov, v budúcnosti umiestnenie terminálu   
  • Schránka pre námety a nápady od zamestnancov  
  • Plán aktivít spoločenskej zodpovednosti
  • Vyhotovenie mapy procesov  

 

MsÚ Šaľa teda pokračuje v ceste za zlepšovaním, pričom prvé výsledky by mali byť dosiahnuté ešte v prvom polroku tohto roka.  Následne je  naplánované hodnotenie Externej spätnej väzby. Na základe výsledkov, teda dosiahnutého zlepšenia, rozhodne ÚNMS SR o tom, či náš úrad získa titul Efektívny používateľ modelu CAF.

 

Mestský úrad Šaľa a jeho zamestnanci implementujú daný projekt s cieľom zlepšovať kvalitu svojej práce a vlastnú výkonnosť, aby mohli poskytovať lepšie a efektívnejšie riešenie úloh v prospech občana. Zároveň aj mesto Šaľa z pozície zamestnávateľa má záujem vytvárať podmienky pre rozvoj zamestnancov a posunúť riadenie úradu smerom k výnimočným organizáciám, čo je základným predpokladom skvalitňovania nami poskytovaných služieb či už občanom, ale aj ostatným subjektom.