Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.03.2024 - 08:53  //  aktualizácia: 20.03.2024 - 08:53  //  zobrazené: 138

Aký evidujete celkový počet žiadostí fyzických osôb o pridelenie nájomného bývania?

číslo: I14/2024

Požadované informácie:

 1. Aký evidujete  celkový počet žiadostí fyzických osôb  o pridelenie  nájomného bývania?
 2. Aký evidujete  počet  nových žiadostí fyzických osôb  o pridelenie nájomných bytov  za rok 2023?
 3. Aký  evidujete   celkový  počet nájomných bytov a ubytovacích kapacít vo vašom vlastníctve?
 4. Koľko  z nájomných bytov a ubytovacích kapacít vo vašom vlastníctve je financovaných prostredníctvom ŠFRB?
 5. Je možnosť odkúpenia nájomných bytov do osobného vlastníctva?  
 1. Aký evidujete počet stavebných povolení vydaných za rok 2023 s počtom viac ako tri bytové jednotky? 
 2. Aký je celkový počet bytových jednotiek  v aktuálnych vydaných stavebných povoleniach pred kolaudáciou?
 3. Aký celkový počet bytových jednotiek bol skolaudovaný v priebehu roku 2023? 

Sprístupnené informácie:

 1. Za rok 2023 evidujeme v poradovníku 120 ku dňu 11. 09. 2023. Následne, po jeho schválení a zverejnení  bolo doručených ešte 24 žiadostí.
 2. Za rok 2023 bolo doručených 70 žiadostí (z tohto počtu je 46 už zaradených v schválenom poradovníku).  
 3. Mesto Šaľa je vlastníkom 317 mestských nájomných bytov.
 4. Mesto Šaľa má 310 mestských nájomných bytov postavených s úverom ŠFRB.            
 5. Mesto Šaľa na byty, ktoré boli postavené s podporou zo ŠFRB v zmysle zákona č.443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov získalo úver, ktorý ešte spláca. 

Minimálne do okamihu splatenia úveru mesto Šaľa nemôže s týmito bytmi nakladať voľne a nemôže ich predávať. Tieto byty sú postavené za účelom tzv. sociálneho bývania, byty sú určené pre rodiny na preklenutie obdobia, kým si zaobstarajú vlastné bývanie a na dočasné bývanie za účelom podpory mobility pracovnej sily.

Po splatení úveru a dodržaní podmienky 30 rokov nájomného charakteru je na vlastníkovi, ako bude nakladať so svojím majetkom.  Môže tieto byty naďalej prenajímať, alebo po schválení mestským zastupiteľstvom môže tieto byty odpredať, pričom kúpna cena bude určená znaleckým posudkom a predaj bude realizovaný v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov.

Ostatných 7 bytov z pôvodného bytového fondu sú tie, o ktorých odpredaj nájomníci nepožiadali a ich prípadný predaj sa bude po ukončení nájomného vzťahu realizovať takisto v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov.

 1. Počet stavebných povolení vydaných za rok 2023 s počtom viac ako tri bytové jednotky je  2.
 2. Celkový počet bytových jednotiek  v aktuálnych vydaných stavebných povoleniach pred kolaudáciou je 0.
 3. Celkový počet bytových jednotiek skolaudovaných v priebehu roka 2023 je 0.