Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.04.2024 - 14:41  //  aktualizácia: 16.04.2024 - 14:45  //  zobrazené: 152

Aká celková suma bola na odmenách vyplatená zamestnancom mestského úradu

číslo: I17/2024

Požadované informácie citujeme:

 1. Odmeny zamestnancov mestského úradu:
 1. Aká celková suma bola na odmenách vyplatená zamestnancom mestského úradu
  v období 01. 11. 2023 - 29. 02. 2024,  koľkým zamestnancom boli odmeny vyplatené
  a v akej výške bola vyplatená najvyššia odmena?

b)  Aká bola najvyššia a najnižšia odmena vyplatená zamestnancom mestského úradu na
      pozícii „vedúci/a oddelenia“?

c)  Aká bola najvyššia a najnižšia odmena vyplatená zamestnancom mestského úradu na
     pozícii „referent“?

 1. Prečo elektronická tabuľa s odchodmi autobusov na autobusovej stanici nezobrazuje odchody spojov MHD? Kedy bude tento nedostatok napravený? Počíta sa s nainštalovaním elektronických tabúľ s odchodmi autobusov aj na niektorých iných autobusových zastávkach v meste Šaľa?
 2. Akým spôsobom si zabezpečilo mesto (respektíve materské či základné školy) súhlas rodičov (a súlad s Občianskym zákonníkom) so zverejnením podobizní ich maloletých detí na fotkách či iných audio-vizuálnych materiáloch zverejnených na webovej stránke mesta či sociálnych v príspevkoch, ktoré propagujú primátora či niektorých mestských poslancov počas návštev týchto zariadení a ktorých cieľom je týchto mestských politikov prezentovať v pozitívnom svetle.

Sprístupnené informácie:

Bod 1:

 1. Celková suma vyplatených odmien zamestnancom mestského úradu v období za obdobie 01. 11. 2023-29. 02. 2024:  54 857,05 EUR.

Počet zamestnancov, ktorým boli vyplatené odmeny:  68 zamestnancov
Najvyššia odmena zamestnanca:    1 790,00 EUR.

Najvyššia odmena na pozícii vedúci oddelenia:      1 538,00 EUR.
Najnižšia odmena na pozícii vedúci oddelenia:          800,00 EUR.

Najvyššia odmena vyplatená na pozícii „referent“:  1 790,00 EUR.

Najnižšia odmena vyplatená na pozícii „referent“:      250,00 EUR.

 1. Dopravca potreboval prekódovať ID zastávky v rámci všetkých spojov MHD, tak aby sa v systéme ukazovali tieto spoje.  Akonáhle tak urobil, tabuľa automaticky ukazuje aj spoje MHD. Aktuálne sa na tabuli  MHD zobrazuje ako spoj s cieľovou stanicou Šaľa, Veča, námestie s odchodom z nástupišťa č. 1.  Pohľad zo systému na údaje prenášané do tabule:

  Áno, v súlade s  PHRSR mesta Šaľa 2023 - 2030  - aktivitou 5.2.5 Podpora verejnej osobnej dopravy, ktorej cieľom je aj budovanie integrovaného dopravného systému. Avšak uskutoční sa to až v nadväznosti na Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - Aktualizácia a realizáciu jeho opatrení v závislosti od získania externých zdrojov na financovanie nasledujúcimi krokmi:
 • Zavedenie Integrovaného dopravného systému v NSK
 • Zriadenie organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť
  a koordinovať všetky druhy verejnej dopravy v kraji
 • Zavedenie jednotnej tarify a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy v kraji.

 1. Zákonný zástupca každého žiaka na začiatku školského roka vypĺňa a podpisuje tzv. informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch, elektronicky v triednej fotogalérii, na prezentáciu školy v médiách, na sociálnych sieťach.

To znamená, že súhlas so zverejňovaním fotografií či videí rieši vždy škola, materská škola. V praxi to vyzerá tak, že keď prídu žiaci alebo škôlkari na návštevu, ich pedagóg nás informuje, či má každé dieťa informovaný súhlas. Ak ho nemá, jednoducho na fotke/videu nie je.