Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.01.2022 - 12:06  //  aktualizácia: 31.01.2022 - 12:06  //  zobrazené: 1196

01/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 31.01.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Renáta Zelezníková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 
 5. Rôzne
 6. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 24/2021,

3. Bytové otázky

 

 1. Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 12 na 1. poschodí, na ul. Rímska 2138/3 v Šali - Veči.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

      Uznesenie č. 1/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 12, na 1. poschodí, na ul. Rímska 2138/3 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Štefánii Struskovej, trvale bytom Veľké Lovce 131,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Július Szöcs, Vlčany 1548.

 

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 34 na 1. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4F v Šali.

 

      Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

      Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

      Uznesenie č. 2/2022

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 34 na 1. poschodí na ul. Kráľovská 2551/4F v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Michalovi Tomovi, trvale bytom Šaľa, Čsl. armády 16,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Tibor Kurina, trvale bytom Sládkovičovo, Sereďská 314/11.

 

 

4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roku 2018 – 2022

k 31. 12. 2021

 

Materiál predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka oddelenia organizačného a správneho Mestského úradu v Šali

 

    Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

    Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11

 

      Uznesenie č. 3/2022

 

 1. komisia prerokovala materiál Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky  2018 – 2022 k 31. 12. 2022,
 2. komisia zobrala uvedený materiál na vedomie bez pripomienok.

 

 

5. Rôzne

 

   V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

 

 

 

6. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie