Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:54  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:54  //  zobrazené: 1304

Vydanie územnoplánovacej informácie k pozemku v katastrálnom území Šaľa - C 3953/5.

číslo: I36/2020

Požadované informácie: vydanie územnoplánovacej informácie k pozemku v katastrálnom území Šaľa - C 3953/5.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Pozemok parc. č. C 3953/5 sa nachádza v priestorovo-funkčnom celku (PF- Celok) Nová Veča, v priestorovo-funkčnej časti (PF- Časť) Nová Veča - centrum.

Uvádzame výpis hlavných regulačných podmienok, ktoré vyplývajú z územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa pre dané územie, v ktorom sa nachádza uvedený pozemok:

a/ z hľadiska regulácie funkčného využívania:

  • vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť, bývanie; ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

b/ z hľadiska regulácie prevažujúce priestorové usporiadanie:

  • zástavba uličná kompaktná 2-6 NP, zastavanosť max. 100 %, ozelenenie min. 15 %; prípustná zástavba uličná voľná 2-6 NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

Podmienky zástavby, vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, sú determinované dodržaním príslušných platných technických a právnych predpisov a súhlasom vlastníkov susedných nehnuteľností. Vzhľadom na možné, rôzne funkcie využitia v danej lokalite v súlade s ÚPN mesta Šaľa, je potrebné zohľadniť, aby sa funkcie vzájomne negatívne neovplyvňovali a neobmedzovali, a predchádzalo sa  prípadným kolíziám medzi uvedenými funkciami.
Na rozhraní funkčných celkov pri zmene priestorovej štruktúry,  hlavne podlažnosti v jednotlivých územných častiach je potrebné umiestňovať a riešiť novo navrhovanú  zástavbu tak, aby boli zachované primerané odstupy, nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu prevádzkou, zníženiu kvality obytného prostredia susedných nehnuteľností, priehľadmi do obytného priestoru zástavby vrátane súkromných záhrad pri rodinných domoch (riešenie orientácie stavieb, oddeľujúcej zelene, vytváraním verejných priestorov v dostatočných parametroch a pod.)

V zmysle ÚPN mesta Šaľa, pri každej novej výstavbe a podľa možností aj pri rekonštrukcii,  musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania
na vlastnom pozemku, resp. integrovaná v rámci objektu. Zároveň mesto odporúča, rešpektovať urbanistické danosti okolitej zástavby, najmä z hľadiska jej usporiadania, výšky
a proporcií.

 

V súčasnosti prebiehajú zmeny a doplnky územného plánu mesta Šaľa. Po schválení zmien a doplnkov ÚPN bude doplnený regulatív priestorového usporiadania nasledovne: priamy kontakt jestvujúcej zástavby a novej zástavby pri zmene podlažnosti je prípustný zvýšením o jedno podlažie, vyššia podlažnosť je prípustná v primeranom odstupe pri dodržaní svetlotechnických predpisov a minimálnej odstupovej vzdialenosti 20m. 

Plánovaný investičný zámer odporúčame predložiť na vyjadrenie  odborným zložkám Mestského úradu Šaľa. 

Kompletné informácie o podmienkach vyplývajúcich z územného plánu mesta Šaľa je možné získať na webovej stránke mesta Šaľa, kde je zverejnený platný Územný plán (ÚPN) mesta Šaľa:
 https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta-zmeny-a-doplnky-c-6

https://www.sala.sk/clanok/vzn-c-3-2018-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-uzemneho-planu-mesta-sala-v-zneni-zmien-a-doplnkov-c-1-c-2-c-3-c-4-c-5-a-c-6-a-energeticka-koncepcia-mesta-sala