Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.12.2019 - 14:24  //  aktualizácia: 20.12.2019 - 14:24  //  zobrazené: 560

Relax obytný park“ Šaľa, m. č. Veča

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.07.2019 podala spoločnosť

 

Spoločnosť GP Omega s.r.o., so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť RiFo s.r.o., so sídlom ul. Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

(ďalej len "stavebník")a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na líniovú stavbu

 

„Relax obytný park“ Šaľa, m. č. Veča

v rozsahu:

SO 2.00 Miestna obslužná komunikácia a chodníky

 

na ul. Fr. Kráľa v Šali m. č. Veča, na pozemku "C" parc. č. 3198/8, ktorá je vo vlastníctve Mesta Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 3198/130, 3198/131 a 3198/132, ktorá je vo vlastníctve Ede Kurucza, ku ktorej má stavebník zmluvu o nájme pozemku.

 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/,2184 ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

 

Stavba obsahuje:

 • chodník pre peších pozdĺž MK Fr. Kráľa na strane výstavby rodinných domov a miestna obslužná komunikácia,
 • chodník „CH1“ funkčnej triedy D3, šírky 2,0 m, dĺžky 0,083 880 km a vytvorenie zjazdov na cesty od pozemkov navrhovaných rodinných domov,
 • chodník „CH2“ funkčnej triedy D3, šírky 2,0 m, dĺžky 0,124 342 km a vytvorenie zjazdov na cesty od pozemkov navrhovaných rodinných domov,
 • miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO6,5/30, dĺžky 0,057 000 km s jednostranným chodníkom šírky 2,0 m s obojstranným zeleným pásom šírky 2,25 m a 1,75 m,
 • navrhovaná šírka uličného priestoru je 11,50 m,
 • napojenie na nadradenú cestnú sieť je navrhnuté vytvorením jednostrannej stykovej križovatky na MK Fr. Kráľa, vo vzdialenosti 85 m a 100 m od najbližších križovatiek.
 • súčasťou stavby je vytvorenie dvoch priechodov pre peších cez MK Fr. Kráľa z navrhovaných chodníkov.

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Pavol Sebök, PAULOS-DLS, Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda. Overená projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o umiestnení stavby.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude GP OMEGA s.r.o., , so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť na vlastné náklady.

Heizer Optik spol. s.r.o.

 K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spoločnosti Fibre Net s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vajadrenia č. VYJ 135/19ex zo dňa 22.07.2019.

MICHLOVSKY spol. s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-1597/2019 zo dňa 04.06.2019.

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 10112/2019/OSMaZM/703 zo dňa 29.04.2019.

 Stanovisko č. 14649/2019/OSMaZM/703 zo dňa 17.07.2019.

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 na základe hore uvedeného odporúčame doplniť oddeľujúcu zeleň medzi obytnou zónou a existujúcim objektom technickej vybavenosti (prečerpávacia stanica odpadových vôd).

 Vyjadrenie č. 15733/2019/OSaKČ/3682 zo dňa 09.08.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 17673/2019/OSaKČ/4075  zo dňa 17.09.2019.

MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 Realizáciou pripojení dôjde k zásahu do telesa priľahlej pozemnej komunikácia na ul. Fraňa Kráľa,

 Zriadením pripojení nesmie byť ohrozená priľahlá miestna komunikácia na ul. Fraňa Kráľa z hľadiska jej technického stavu (mechanické poškodenie vozovky) a z hľadiska narušenia jej odvodňovacieho systému,

 Pred samotným napojením je potrebné krajnicu miestnej komunikácie ul. Fraňa Kráľa v celej dotknutej dĺžke zapíliť, aby sa zabránilo jej odtŕhaniu,

 Stavebník je povinný dodržať smerové a sklonové pomery uvedené v projektovej dokumentácii,

 Odvodnenie budovanej príjazdovej účelovej komunikácie v mieste pripojenia bude riešené do navrhovaných vpustí, resp. trávnatých plôch,

 Povrch vozovky v mieste napojenia bude identický s povrchom uvedeným v projektovej dokumentácii stavebníka,

 Začiatok a ukončenie prác je stavebník povinný skladovať výhradne na svojom, resp. prenajatom pozemku.

 Dodržať ďalšie podmienky rozhodnutia č. 21326/2019/OSaKČ/4474 zo dňa 23.10.2019.

OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát

 všetky navrhované V 6a Priechody pre chodcov budú zmenené na V 6b Priechody pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich,

 všetky IP 6 Prechody pre chodcov budú umiestnené v žltozelenom retroreflexnom ráme,

 všetky V 6b Prechody pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich budú osvetlené v zmysle čl. 22 ods. 7 vyhlášky č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 dopravný značka IP 6 Priechod pre chodcov na navrhovanej miestnej komunikácii bude umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia bez dodatkovej tabuľky E 2 „20 m“ spolu s P2 a P13,

 dopravné značenie a dopravné zariadenia budú vyrobené a umiestnené za dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako i zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2019 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 ODI požaduje pri realizácií umiestnenia predmetného trvalého dopravného značenia prizvanie dopraného inžiniera ODI mailom na adresu patrik.cervenak@minv.sk najneskôr 3 pracovné dni vopred.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-7-016/2019 zo dňa 29.07.2019.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

 Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho  zhoršenia vôd.

 Pri uvedení stavby do užívania predložiť doklad o vykonanej skúške odolnosti a nepriepustnosti záchytnej nádrže.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/006036-2 zo dňa 18.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/006041-2-Veg zo dňa 22.07.2019.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/006099-2 zo dňa 29.07.2019.

 Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006039-2-Veg zo dňa 19.07.2019.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2019/003489-2 zo dňa 03.04.2019.

Slovak Telekom a.s.

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611920896 zo dňa 24.07.2019.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 6378/2019/2 zo dňa 07.08.2019.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava

 pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

 dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0321/2019/Pe zo dňa 05.08.2019.

  

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava

 Parc. č. 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce VII.“ (ev. č. 5206 198) v správe Hydromeliorácie, š.p.. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1991 s s celkovou výmerou 1 211 ha. Na parcelách 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa podzemný  rozvod závlahovej vody nenachádza.

 Vyjadrenie č. 676-2/120/2019 zo dňa 05.02.2019

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

 pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov žiadame dodržať ustanovenia „Zmluvy o budúcej kúpe prenajatej veci“ č. 190414E18500,

 žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch,

 merania spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste a doporučujeme použiť celoplastové skupinové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná a.s.

 dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 55167/2019 zo dňa 30.07.2019.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 66720/2019 zo dňa 11.09.2019.

 

Ďalšie podmienky stavebného úradu:

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.

 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

 

 1. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.
 2. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
 3. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená".
 4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 5. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
 6. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 7. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

Účastníci konania:

GP OMEGA s.r.o., Ede Kurucz, Mesto Šaľa, Roľnícke družstvo, Mgr. Vlastislav Svoboda, Mária Bugáňová, Tatiana Poláková, Ing. Pavol Sebök - PAULOS-DLS

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 10.07.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 14.06.2019 pod č. 13046/2019/SU/,2184 ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.07.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

Stanoviská oznámili:

 • Heizer Optik spol. s.r.o.
 • MICHLOVSKY s.r.o. s.r.o.
 • MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor
 • Slovak Telekom a.s.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany
 • SPP – distribúcia a.s. Bratislava
 • Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta
 • Hydromeliorácie, štátny podnik

 

Návrh bol naposledy doplnený dňa 16.09.2019 o vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v stavebnom konaní uplatnené.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 25.07.2019.

Prílohy:

 • overená projektová dokumentácia,
 • štítok „Stavba povolená“

 

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Ede Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 3. Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 4. Mgr. Vlastislav Svoboda, Nitrianska 1530/73, 927 05 Šaľa
 5. Mária Bugáňová, 013 04 Stráža č. 151
 6. Tatiana Poláková, Stromová 2673/21, 831 01 Bratislava
 7. Ing. Pavol Sebök, PAULOS-DLS, Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda
 8. GP OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská streda

 

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01Šaľa

 1. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 3. Heizer Optik spol. s.r.o., Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová hradská
 4. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 5. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 6. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 8. MsÚ v Šali, referát investičných činností
 9. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 •   k spisu

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016