Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2019 - 13:44  //  aktualizácia: 15.03.2019 - 13:44  //  zobrazené: 610

VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť MENERT-THERM s.r.o, so sídlom Ul. Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 31 420 991

 (ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 05.03.2019 návrh na kolaudáciu líniovej stavby:

 

Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6

 

(ďalej len "stavba") na uliciach na Ul. Kukučínova, Ul. Budovateľská a Ul. Hlavná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, ku ktorým má stavebník vzťah alebo iné právo, v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 14720/2019/SU/1782 zo dňa 12.04.2017, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 12.05.2017.

 

Stavba obsahuje:

 • rekonštrukcia jestvujúcich vonkajších rozvodov a vstupov ÚK a TÚV do objektov na okruhu biomasovej kotolne „Kukučínova 6“,
 • obnovenie pôvodných teplovodov za nové predizolované potrubie,
 • opatrenia na kotolni, ktoré sa týkajú osadenia akumulačných zásobníkov, zabudovanie regulačných prvkov, nabíjacieho a cirkulačného čerpadla.

 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

10. 04. 2019  o  10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 807, 809, 810, 818/2, 818/1, 878, 874, 868, 852/1, 865, 861/1, 861/14, 861/12, 879, 928/1, 922/1, 917, 918, 920, 915/1, 888/1, 873, 924, 867, 861/13, 876, 872, 856/2, 856/1, 856/3, 864, 858, 866, 880/1, 877, 891, 870, 869, 875, 824/1, 862,859, 927, 926, 919 a 871/3 v kat. území Šaľa a stavieb na nich
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 • MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 00 Šaľa
 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • Bytkomfort s.r.o., Budovateľská 552
 • Investment Project Lyra spol. s.r.o., Vysoká 2/B, 911 06 Bratislava
 • SVB 539 Kukučínova, Erika Mareková, predseda spoločenstva

Kukučínova 539/11, 927 01 Šaľa

 • SVB 537, Gabriela Kunderlíková, predseda spoločenstva

Kukučínova 537/21, 927 01 Šaľa

 • SVB 541, Jana Hatvanyová, predseda spoločenstva

Kukučínova 541/3, 927 01 Šaľa

 • SVB 543, Milan Potočný, predseda spoločenstva

Budovateľská 543, 927 01 Šaľa

 • SVB 536, Oľga Stredanská, predseda spoločenstva

Kukučínova 536/25, 927 01 Šaľa

 • SVB 3 Budovateľská A/II
 • SVB 546, Marta Baranová, predseda spoločenstva

Budovateľská 546, 927 01 Šaľa

 • SVB 548, Karin Zvalová, predseda spoločenstva

Budovateľská 548/29, 927 01 Šaľa

 • SVB 542, Irena Vargová, predseda spoločenstva

Budovateľská 542, 927 01 Šaľa

 • SVB Hlavná 11, Ján Kuki, predseda spoločenstva

Hlavná 11/35, 927 01 Šaľa

 • SVB Kukučínova 538, Lenka Oláhová, predseda spoločenstva

Kukučínova 538/17, 927 01 Šaľa

 • SVB 544, Silvia Bartošová, predseda spoločenstva

Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa

 • SVB Kukučínova 540, Silvia Péková, predseda spoločenstva

Kukučínova 540/9, 927 01 Šaľa

 • SBD 534, Stavebné bytovevé družstvo

Horná 1, 927 01 Šaľa

 • SVB a NP Budovateľská A/II., Jana Katonová, predseda spoločenstva

Kukučínova 547, 927 01 Šaľa

 • SVB 4, Ing. Jana Nitrayová, predseda spoločenstva

Hlavná 4/11, 927 01 Šaľa

 • SVB Budovateľská 555, Anna Kelecsényiová, predseda spoločenstva

Budovateľská 555/1, 927 01 Šaľa

 • SBD 554, Stavebné bytové družstvo

Horná 1, 927 01 Šaľa

 • SVB Budovateľská 549, Dušan Sládek, predseda spoločenstva

Budovateľská 549/25, 927 01 Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. č. 58, 949 63 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
 5. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 6. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 7. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 ostatní

 1. Ing. Karol Petrovič – ALPE, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa

 

na vedomie

            MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

 • k spisu