Domov   >  Voľby prezidenta SR
publikované: 30.01.2019 - 16:13  //  aktualizácia: 30.01.2019 - 16:14  //  zobrazené: 861

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

utváram a určujem v meste Šaľa,

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,    

ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019

(druhé kolo voľby dňa 30. marca 2019)

volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:


 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

1.                     Klub dôchodcov č. I., ul. Horná 1952/11, Šaľa

8. mája

Partizánska

SNP

Štúrova

 

2.                     Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ul. Horná 917/22,

                        Šaľa, miestnosť „A“

Bottova

Čsl. armády

Dostihová ulica

Hlboká

Horná

J. Kollára

Kvetná

Parkúrová ulica

Robotnícka

Ulica Likavka

Voltížna ulica

 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

 

3.                     Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ul. Horná 917/22,

                        Šaľa, miestnosť „B“

Nešporova

Okružná

Váhová

Vajanského

 

 

4.                     Klub dôchodcov č. II., ul. Kráľovská 792/35, Šaľa

Agátová

Bilická

Jánošíkova

Kpt. Jaroša

Kráľovská, súp. č. 776 až 823, 2109, 2193, 5138

Murgašova

Nádražná

Sládkovičova

Smetanova

Staničná

Švermova

Ulica Sama Chalupku

 

 

5.                     ZUŠ (Základná umelecká škola), ul. Hlavná 32/38, Šaľa

Kráľovská, súp. č. 828, 829, 2489, 2490

L. Novomeského

Malá

Nemocničná

Sadová

 

 

6.                     ZŠ a MŠ Petra Pázmánya s VaVJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,

ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa

1. mája

bez ulice

Hurbanova

J. Feketeházyho

M. M. Hodžu

Námestie Sv. Trojice

P. Pázmaňa (nepárne orientačné čísla)

 

 

 

 

 

 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

7.                     Centrum voľného času, ul. M. R. Štefánika 2189/72, Šaľa   

Hviezdoslavova

M. R. Štefánika

Mostová

Nábrežná

P. Pázmaňa (párne orientačné čísla)

Vinohradnícka

 

 

8.                     Základná škola J. C. Hronského, ul. Krátka 646/2, Šaľa, miestnosť „A“

Diakovská

Lesná

Letná

Pažitná

Tulipánová

V. Šrobára

Vlčanská

 

 

9.                     Základná škola J. C. Hronského, ul. Krátka 646/2, Šaľa, miestnosť „B“

Hlavná

Jarmočná

Jazerná

Jesenského

Krátka

Kúpeľná

Námestie Sv. Juraja

Nezábudková

 

 

10.                   Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská 349/4, Šaľa, miestnosť „A“

Dolná

Družstevná

P. J. Šafárika

Pionierska

Záhradnícka

 

 

11.                   Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská 349/4, Šaľa, miestnosť „B“

Budovateľská

Kukučínova

 

 

 

 

 

 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

12.                   Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská 349/4, Šaľa, miestnosť „C“

B. Nemcovej

Brezová

Broskyňová

Drieňová

Dubová

Gagarinova

Gaštanová

Hetméň

Hrabová

J. Palárika

Jabloňová ulica

Jaseňová

Javorová

Jelšová

Kalinčiakova

Kilič

Krížna

Liesková

Lipová

Markovičova

Orechová

Ružová

Slivková ulica

Školská

Topoľová

Železničná

 

 

13.                   Základná škola s materskou školou, ul. Bernolákova 1492/1, Šaľa-Veča,

                        miestnosť „A“

Bernolákova

Dózsova

Gorkého

Hliník

Hospodárska

Komenského

Lužná

Nitrianska

Nová

Pribinovo námestie

Priečna

Trnovecká

Úzka

 

 

 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

 

14.                   Základná škola s materskou školou, ul. Bernolákova 1492/1, Šaľa-Veča,

                        miestnosť „B“

Narcisová

 

 

15.                   Spojená škola, ul. Nivy 1487/10, Šaľa-Veča

Jilemnického

Gen. L. Svobodu

Nivy

 

 

16.                   Základná škola J. Hollého, ul. Hollého 1950/48, Šaľa-Veča, miestnosť „A“

Cintorínska

Dlhoveská

Hollého, súpisné čísla 1925, 1999

Lúčna

 

 

17.                   Základná škola J. Hollého, ul. Hollého 1950/48, Šaľa-Veča, miestnosť „B“

Fr. Kráľa

Germánska

Slnečná

 

 

18.                   Základná škola J. Hollého, ul. Hollého 1950/48, Šaľa-Veča, miestnosť „C“

Hollého, súpisné čísla 1842 až 1847

Rímska

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                    primátor mesta