Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.08.2023 - 17:19  //  aktualizácia: 25.08.2023 - 08:38  //  zobrazené: 771

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023,

ktoré sa uskutoční 28. augusta 2023 o 17.00 hod. v kongresovej sále Mestského úradu
v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

  1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Predkladané materiály

  1. Hospodárenie mesta

    1. Návrh na navýšenie kontokorentného úveru - materiál číslo C 1/5/2023                                                                   

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

Časť III. Ukončenie

      Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy