Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2018 - 13:56  //  aktualizácia: 11.06.2018 - 13:57  //  zobrazené: 404

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení

N Á V R H

všeobecne záväzného nariadenia

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

1.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa

 

2.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča

 

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 11.06.2018

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 11.06.2018

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 21.06.2018

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 22.06.2018

Prílohy