Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.05.2013 - 11:16  //  aktualizácia: 16.05.2013 - 11:19  //  zobrazené: 1159

3. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2013

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013, ktoré sa uskutoční 23. mája 2013 o 17.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Predkladané materiály

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti - materiál číslo B 1/3/2013
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

Časť III. Ukončenie

Prílohy

Materiál

(zip - 239.16 kB)