Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.01.2024 - 14:10  //  aktualizácia: 29.01.2024 - 14:12  //  zobrazené: 568

Návrh VZN č. .../2024, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ...

N Á V R H   
všeobecne záväzného nariadenia

mesta Šaľa

k pripomienkovaniu

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 29. 01. 2024

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 29. 01. 2024

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 08. 02. 2024

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 09. 02. 2024

Prílohy