Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2023 - 10:20  //  aktualizácia: 15.11.2023 - 10:23  //  zobrazené: 459

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023,

 1. schvaľuje
  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                      26 296 078 EUR

Bežné výdavky:                                                  25 786 779 EUR

Rozdiel:                                                                    509 299 EUR

Kapitálové príjmy:                                                5 362 872 EUR

Kapitálové výdavky:                                             9 650 503 EUR

Rozdiel:                                                                -4 287 631 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                    31 658 950 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                 35 437 282 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                        - 3 778 332 EUR

Príjmové finančné operácie:                                  8 442 232 EUR

Výdavkové finančné operácie:                              3 163 900 EUR

Rozdiel:                                                                 5 278 332 EUR

Rozpočet na rok 2023 celkom:

Príjmy celkom:                                                  40 101 182 EUR

Výdavky celkom:                                              38 601 182 EUR

Rozdiel celkom:                                                   1 500 000 EUR

  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 podľa hlavných ekonomických kategórii nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                12 786 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              3 496 500 EUR

300 Granty a transfery                                           15 376 450 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.               837 732 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           7 604 500 EUR

600 Bežné výdavky                                               25 786 779 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          9 650 503 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.         3 163 900 EUR

  1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2023 v celkovej sume 1 015 430 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 400 930 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške  614 500  EUR.

  1. Prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 3 700 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2023 a jeho viazanie na financovanie investičných akcii Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, projekt SMART, fotovoltické panely MsÚ.

  1. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

Prílohy