Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 - 09:59  //  aktualizácia: 13.11.2023 - 10:00  //  zobrazené: 424

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V zmysle ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,,zákon o EIA"), zverejňuje Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej stavby

 „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

v rozsahu:

SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

Na Ul. Staničná v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2879/8, 1371/1, 2874, 2897/1, 2897/62, 2879/7 v katastrálnom území Šaľa.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podalo:

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

Rozhodnutie bolo vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-v-sali

Príloha: 

- kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy

Oznámenie

(pdf - 167 kB)