Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.10.2023 - 12:39  //  aktualizácia: 20.10.2023 - 12:39  //  zobrazené: 342

Výzva na vykonanie jesennej celomestskej deratizácie

Mesto Šaľa v záujme utvárania zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 13/2014 o celomestskej deratizácii

                                                           v y z ý v a

povinné subjekty k vykonaniu deratizačných opatrení v spoločnom termíne

od 23. októbra do 21. novembra 2023 v trvaní 4 týždňov.

Upozorňujeme správcov objektov (SVB a NP, podnikateľské objekty, inštitúcie a organizácie a pod.), že deratizáciu objektov je potrebné vykonať okrem interiérov budov a ich v okolí a zvýšenú pozornosť treba venovať Kanalizačnej prípojke, ktorá prináleží k objektom, až po prvú vpusť. V týchto miestach bol pozorovaný najvyšší počet „živých“ dier po hlodavcoch. Po skončení deratizácie je potrebné v okolí objektov diery po hlodavcoch zasypať.

Povinné osoby v čase trvania celomestskej deratizácie uskutočnia deratizačné opatrenia prostredníctvom oprávnených osôb na výkon deratizácie.

Žiadame o odovzdanie kópie protokolov o vykonaní deratizácie na MsÚ do 15. decembra 2023. Protokoly je možné odovzdať aj prostredníctvom osôb oprávnených na výkon deratizácie.

                                                                                                          Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                   primátor