Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.08.2023 - 09:21  //  aktualizácia: 14.08.2023 - 09:23  //  zobrazené: 687

Výzva na predloženie cenovej ponuky na krátkodobý podnájom medzihrádzového priestoru v Šali za účelom umiestnenia kolotočov

Predmet nájmu:    

Časť pozemku registra CKN parc. č. 2832/23 lesný pozemok o výmere 3000 m2,  ako aj časť pozemku registra EKN parc. č.1428/401 lesný pozemok o výmere 730 m2  ako aj časť pozemku registra EKN parc. č.1428/402 lesný pozemok o výmere 420 m2 vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa  na LV č. 7456,  ktorých výlučným vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v medzi hrádzovom priestore a Mesto Šaľa je ich nájomcom titulom Nájomnej zmluvy č. 859/2017 zo dňa 20.12.2017 v znení neskorších dodatkov. 

 

Účel a doba nájmu: 

umiestnenie a prevádzka kolotočov v čase konania hodov, t.j. od 05.09.2023  do 12.09.2023

Ponuka musí obsahovať:  

  1. záväzný návrh výšky ceny nájmu (číselne aj slovne), minimálna cena vo výške 100,00 Eur/deň/celá výmera
  2. identifikácia uchádzača:

– právnická osoba: názov, sídlo, IČO, ponuka musí byť podpísaná  

   konateľom, tel. a e-mailový  kontakt

– fyzická osoba - podnikateľ: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, tel.  a e-mailový  kontakt,

Termín predkladania cenových ponúk: do 22. augusta 2023 do 10.00 hod.

Otváranie obálok s cenovými ponukami:  22. augusta 2023 o 13.00 hod.

Spôsob doručenia cenových ponúk:

  1.  cenová ponuka musí byť podaná v písomnej forme a doručená v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka na podnájom pozemku - kolotoče“ a s uvedením adresy záujemcu,
  2.  cenovú ponuku je možné zaslať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, resp. osobne predložiť do podateľne MsÚ, do 22. augusta 2023 do 10.00 hod.,
  3. cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktorých obsah nebude zodpovedať zverejneným podmienkam, alebo budú doručené po termíne na doručenie ponúk budú odmietnuté.

 Kritérium hodnotenia ponuky:

  1. Najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálne nájomné je minimálna cena vo výške 100,00 Eur/deň/celá výmera
  2. Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky nájmu a ponúkne najvyššie nájomné. Pri rovnosti výšky nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky. Predloženú ponuku nemožno meniť ani dopĺňať.
  3. V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený.
  1. V prípade, ak víťazný uchádzač odstúpi od uzatvorenej zmluvy o krátkodobom nájme alebo neuzatvorí zmluvu o krátkodobom nájme, mesto Šaľa môže uzavrieť zmluvu o krátkodobom nájme s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako ďalší v poradí.
  2. Mesto Šaľa si vyhradzuje všetky doručené ponuky odmietnuť  a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

                                            

Zverejnené:            11.  augusta 2023

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4

                                 Mgr. Miloš Kopiary, kl. 415

                                 Mgr. Lucia Kurucová,  kl.413, e-mail: kuruczova@sala.sk

   Mgr. Jozef Belický v.r.

   primátor mesta Šaľa