Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.12.2019 - 09:53  //  aktualizácia: 23.12.2019 - 09:54  //  zobrazené: 2324

10/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 10/2019  |  dátum konania: 18.12.2019

Z á p i s n i c a  z 10. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 12. 2019

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, RsDr. Peter Gomboš, PhDr. Margaréta Zozuľáková, PhDr. Silvia Straňáková

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká, PhD., (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený)

 

Prizvaný: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 37/2019, uznesenie č. 38/2019, uznesenie č. 39/2019, uznesenie č. 40/2019, uznesenie č. 41/2019, uznesenie č. 42/2019, uznesenie č. 43/2019, uznesenie č. 44/2019, uznesenie č. 45/2019

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 4 na I. poschodí na ul. Kráľovská 2551.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

 

 

Uznesenie č. 46/2019

 1.   komisia prerokovala žiadosť o obsadenie dvojizbového bytu  č. 4  na I. poschodí na ul. Kráľovská 2551 v Šali,
 2.   komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa         Andree Behálovej, trvale bytom Šaľa, V, Šrobára 2 a Jaroslave Zábojníkovej, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 4.
 1. Obsadenie uvoľneného jednoizbového bytu č. 60 na I. poschodí na ul. Kráľovská 2551.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

Uznesenie č. 47/2019

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie jednoizbového bytu  č. 60 na I. poschodí       na  ul. Kráľovská 2551  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Adriane Vinczeovej trvale bytom Šaľa mesto.
 1. Obsadenie uvoľneného dvojizbového bytu č. 27 na VI. poschodí na ul. Kráľovská 2551.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

Uznesenie č. 48/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie dvojizbového bytu  č. 27 na VI. poschodí na ul. Kráľovská 2551 v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa pani Zuzane Paukovej a Štefanovi Paukovi, trvale bytom Šaľa, Hlavná 79.
 1.  Žiadosť o výmenu bytu pani Dominiky Krommelovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 59 na prízemí vo vchode 4G a  žiada o výmenu bytu za dvojizbový byt č. 111 na V. poschodí vo vchode 4H.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 49/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Dominiky Krommelovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 111 na prízemí vo vchode 4G a žiada o výmenu bytu za dvojizbový byt č. 111 na V. poschodí vo vchode 4H,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytu pani Dominiky Krommelovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 111 na prízemí vo vchode 4G a žiada o výmenu bytu za dvojizbový byt č. 111 na V. poschodí vo vchode 4H na ulici Kráľovskej v Šali.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pána Marcela Takáča, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 10 na II. Poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu s pánom Patrikom Kartíkom a Andreou Kartíkovou, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 8 na II. Poschodí vo vchode 4E

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

Uznesenie č. 50/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pána Marcela Takáča, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 10 na II. Poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu bytu s pánom Patrikom Kartíkom a Andreou Kartíkovou, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 8 na II. Poschodí vo vchode 4E,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytov pána Marcela Takáča, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 10 na II. Poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu bytu s pánom Patrikom Kartíkom a Andreou Kartíkovou, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 8 na II. Poschodí vo vchode 4E na ulici Kráľovskej v Šali.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Štefánie Bartschovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 80 na V. poschodí vo vchode 4G a žiada o výmenu vo vchode 4G za dvojizbový byt.

 

Komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Štefánie Bartschovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 80 na V. poschodí vo vchode 4G a žiada o výmenu vo vchode 4G za dvojizbový byt. Žiadosti pani Bartshovej nie je možné vyhovieť z dôvodu, že          vo vchode 4G nie je žiadny dvojizbový byt, s ktorým by bolo možné výmenu zrealizovať.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Jany Laukovej a Diany Laukovej, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 24 na V. poschodí vo vchode 4 E s pánom Bystríkom Kopáčikom, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 25 na V. poschodí vo vchode 4E.

 

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

Uznesenie č. 51/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Jany Laukovej a Diany Laukovej, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 24 na V. poschodí vo vchode 4 E s pánom Bystríkom Kopáčikom, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 25 na V. poschodí vo vchode 4E,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytov pani Jany Laukovej a Diany Laukovej, ktorým bol pridelený dvojizbový byt č. 24 na V. poschodí          vo vchode 4 E s pánom Bystríkom Kopáčikom, ktorému bol pridelený jednoizbový byt č. 25 na V. poschodí vo vchode 4E na ulici Kráľovksje v Šali.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Andrey Tomaníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E, žiada o výmenu za väčší dvojizbový byt.

 

       Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;

 

Uznesenie č. 52/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu pani Andrey Tomaníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E a žiada o výmenu bytu za väčší dvojizbový byt,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť výmenu bytu pani Andrey Tomaníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E za dvojizbový byt č. 58 na VI. poschodí vo vchode 4F na ulici Kráľovskej v Šali,
 3. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť uvoľnený dvojizbový byt č. 18 na IV. poschodí vo vchode 4E uchádzačke z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ing. Eve Antálkovej trvale bytom Šaľa, Okružná 20.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu pani Eriky Vargovej a pána Tomáša Vargu, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 63 na I. poschodí vo vchode 4G, žiadajú o výmenu s pani Zdenkou Polydorakis, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 71 na III. poschodí vo vchode 4G. Následne by chceli Vargoví meniť dvojizbový byt s pani Jarmilou Vargovou, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 39 na II. poschodí vo vchode 4F.

 

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

 Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 7; proti: 1;

 

Uznesenie č. 53/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytov  pani Eriky Vargovej a pána Tomáša Vargu, ktorým bol pridelený trojizbový byt č. 63 na I. poschodí vo vchode 4G, žiadajú o výmenu s pani Zdenkou Polydorakis, ktorej bol pridelený dvojizbový byt č. 71         na III. poschodí vo vchode 4G. Následne Vargoví žiadajú meniť dvojizbový byt s pani Jarmilou Vargovou, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 39 na II. Poschodí           vo vchode 4F,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú výmenu bytov .

 

 1. Členovia komisie sa ďalej zaoberali otázkou určovaním náhradníkov pre prideľovanie uvoľnených bytov. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že náhradníci boli určený      na 7. zasadnutí komisie dňa 28. 10. 2019 a teda v prípade potreby sa môžu uvoľnené byty prideliť náhradníkom v zmysle uznesení č. 29/2019, č. 30/2019, č.31/2019.

 

 

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa komisia opätovne zaoberala požiadavkou pani Želmíry Bujkovej a teda dôvodmi nepridelenia bytu (viď zápisnica z 9. zasadnutia komisie, bod č. 11).

 

Členovia komisie sa opakovane zaoberali zisteniami, ktoré uviedlo Oddelenie správy majetky a zariadení mesta: Pani Želmíra Bujková a pán Jozef Bujko kúpili v roku 2012 byt od mesta na Narcisovej ulici (za kúpnu cenu ako nájomníci t.j. za minimálnu)  a predali ho v roku 2015, následne odišli bývať do Paty. Žiadatelia majú dlh  na poplatkoch voči obci Pata. Na základe týchto skutočností komisia rozhodla o nepridelení bytu. Členovia komisie sa zhodli na tom, že na najbližšom zasadnutí komisie sa budú zoberať vyradením pani Želmíry Bujkovej z poradovníka uchádzačov o nájom bytu   vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

Predseda komisie uviedol, že písomnú odpoveď pre pani Bujkovú by malo vypracovať mesto Šaľa.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 19. 12. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie