Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 13:58  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:00  //  zobrazené: 1424

1. Chcem sa spýtať, či by bolo možné presunúť autobusovú zastávku na Nitrianskej ulici ..... 2. 2. Chcem sa spýtať, či by bolo možné opraviť chodník na Budovateľskej 16 .....

predkladateľ: Ing. Slavomír Kališ

Ing. Slavomír Kališ

Narcisová 1945/8

927 05  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317       Bc. Veronika Jarošová             09. 07. 2019

701 5961

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Chcem sa spýtať, či by bolo možné presunúť autobusovú zastávku na Nitrianskej ulici. Dôvodom je, že autobusy zastavujú o cca 15 metrov ďalej a pri horšom počasí sa stávajú prípady, že vodič neregistruje cestujúceho, ktorý stojí vo vnútri zastávky.
  2. Chcem sa spýtať, či by bolo možné opraviť chodník na Budovateľskej 16. Chodník sa začína prepadávať a zo vzniknutých dier vylieza väčšie množstvo potkanov. Obyvatelia bytovky majú obavy aj z úplného prepadnutia daného chodníka.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Uvedená zmena posunu označníka autobusovej zastávky bola zo strany správcu komunikácie (Slovenská správa ciest, a.s.) vykonaná na základe nariadenia dopravného inžiniera. Podľa jeho vyjadrenia je prístrešok v dostupnej vzdialenosti a nie je nutná zmena. Presun prístrešku by podľa pracovníka referátu dopravy a technických činností mesto stálo približne
    5 000 Eur, čo nie je zanedbateľná suma, preto sa pokúsime kontaktovať prepravcu, aby upozorňoval vodičov na zvýšenú pozornosť pri prechádzaní popri uvedenej zastávke a prístrešku, prípadne navrhujeme technickú zmenu jestvujúceho prístrešku, o ktorej Vás bude osobne informovať zodpovedný pracovník (Miroslav Políček). V krajnom prípade bude táto položka zaradená do rozpočtu pre budúci rok.
  2. Mesto zo svojho rozpočtu vykoná vyspravenie dier v asfalte, no zároveň chce upozorniť na problém, ktorý tento stav spôsobuje a v najväčšej pravdepodobnosti sa jedná o porušenú kanalizačnú prípojku, prípadne prepadnutú starú vodovodnú šachtu, ktorá je majetkom bytového domu. Odporúčame vykonať kamerový prieskum kanalizačného potrubia, prípadne obhliadku technikom z firmy vykonávajúcej práce na domových prípojkách, čím sa môže predísť väčším škodám na zariadení bytového domu.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností