Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 14:05  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:07  //  zobrazené: 1375

1. Budú sa opravovať výtlky na uliciach Cintorínska a L. Svobodu ..... 2. Dal by sa vybudovať bezbariérový vstup do cintorína vo Veči ....

predkladateľ: Miloš Rehák

Miloš Rehák

Nivy 27

927 05  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

701 5961

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Budú sa opravovať výtlky na uliciach Cintorínska a L. Svobodu, hlavne pri kanálových vpustoch?
  2. Dal by sa vybudovať bezbariérový vstup do cintorína vo Veči (ide o ten nový chodník), keďže je to veľký problém pre starších ľudí?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Práce na opravách výtlkov budú prebiehať až do jesene. Prioritne sa tento rok začalo v okolí centra mesta a zhruba o dva týždne budú opravy pokračovať aj v mestskej časti Veča. V súvislosti s opravami riešime aj zlý technický stav okolo kanalizačných poklopov s ich správcom Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
  2. Do cintorína vo Veči sú tri vstupy, pri kostole, kde sú dva schody pred bránou,
    od ul. Bernolákovej veľká brána, kde je prirodzene bezbariérový vstup a od artézskej studne pri hasičskej zbrojnici. Po konzultácii s oddelením stratégie a komunálnych činností bude zahrnuté do rozpočtu v roku 2020 vybudovanie bezbariérového vstupu pri hasičskej zbrojnici.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta