Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.12.2023 - 09:45  //  aktualizácia: 08.01.2024 - 09:52  //  zobrazené: 298

08/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 08/2023  |  dátum konania: 21.11.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, PhDr. Marián Šperka, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Ing. Oľga Móri, Ing. Peter Sűss, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Ing. Petronela Vižďáková, Mgr. Miloš Svoboda

Neprítomní: Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie jesenného upratovania
  4. Dodržiavanie VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov
  5. PHSR mesta Šaľa na roky 2023-2030
  6. Rôzne
  7. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Miloš Svoboda  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa v mesiacoch október a november 2023. V tomto období bolo zatiaľ spolu 805 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (334), verejného poriadku (62) a porušovanie VZN (15).

UZNESENIE č. VIII/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Vyhodnotenie jesenného upratovania

Ing. Petronela Vižďáková z MsÚ informovala členov komisie o jesennom upratovaní, ktoré sa uskutočnilo v Šali a v mestských častiach tradične v troch termínoch, 6.-8.10.2023 v lokalite Šaľa I., v termíne 13.-15.10.2023 v lokalite Šaľa II. a v termíne 20.-22.10.2023 v mestských častiach Veča, Hetméň a Kilič. Počas jesenného upratovania bolo vyzbieraných 203 t, v lokalite Šaľa I. 42,64 t, Šaľa II. 73,02 t a v mestských častiach 87,34 t odpadu. V porovnaní s rokom 2022 bolo počas jesenného upratovanie v tomto roku vyzbieraného o 71,44 t odpadu menej.

Ing. Petronela Vižďáková ďalej uviedla, že opäť sa vo veľkoobjemných kontajneroch nachádzal odpad, ktorý tam nepatrí (stavebný odpad, pneumatiky, zelený odpad a pod.). Po následnej diskusii vyzval predseda komisie RSDr. Peter Gomboš členov komisie, aby predkladali návrhy na zmenu formy jesenného upratovania. Zároveň navrhol stretnutie, ktoré sa má uskutočniť osobitne k jarnému a jesennému upratovaniu.

UZNESENIE č. VIII/2

Komisia berie na vedomie informácie o jesennom upratovaní.

4. Dodržiavanie VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval o akcii členov komisie v spolupráci s MsP. Cieľom tejto akcie bola osveta majiteľov psov, zlepšenie ich disciplíny a kontrola dodržiavania VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov. Akcia prebiehala v pondelok 20.11. od 8:00 v na sídlisku Váh, na ul. Mostová a priľahlých uliciach. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš a Ing. Róbert Andráši informovali, že prítomní boli rozdelení na dve skupiny a všetci kontrolovaní majitelia psov mali splnené všetky povinnosti spojené s týmto VZN. Predseda komisie zároveň uviedol, že podobná akcia bude aj na Veči a tlmočil podnet od občanov, ktorí by boli radi, ak by sa aj na Veči vybudovalo venčovisko.

5. PHSR mesta Šaľa na roky 2023-2030

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030. Tento bol členom komisie doručený aj spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie elektronicky. Pripomienku k návrhu PHSR mesta Šaľa na roky 2023-2030 mali PhDr. Marián Šperka a predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. O návrhu PHSR sa následne diskutovalo a členovia komisie sa zhodli na nasledovnom uznesení:

UZNESENIE č. VIII/3

Komisia odporúča schváliť predložený návrh PHSR mesta Šaľa na roky 2023-2030 s nasledovnými výhradami:

  1. Upraviť na str. 66 vetu: „Vzhľadom na ukončenie platnosti dokumentu bude potrebné spracovať nový materiál...“ na „Dňa 29.6.2023 bola poslancami MsZ schválená nová nadväzujúca Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027.
  2. Upraviť na str. 66 vetu: „Projekt „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ – bol realizovaný len v roku 2018, neskôr v dôsledku uzatvorenia plavárne sa aktivita nerealizuje“ na  „Projekt „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ sa uskutočnil celkovo 10x, neskôr v dôsledku uzatvorenia plavárne sa aktivita nerealizuje“

6. Rôzne

PhDr. Marián Šperka sa opýtal, či mesto vie vyčísliť % zelene v Šali, odpovedala mu Ing. Gabriela Braníková, že to definuje územný plán.

Ing. Gabriela Braníková ďalej informovala o ďalšom vývoji projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, ktorý je financovaný z Nórskych grantov. V októbri prebehla aj návšteva Nórskej delegácie v našom meste. V súčasnosti sa pracuje aj na novom strategickom dokumente „Akčný plán mesta Šaľa na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je realizovaný v rámci tohto projektu.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval o aktuálnej situácii v predstaničnom priestore.

7. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.


RSDr. Peter Gomboš

predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko