Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.11.2023 - 14:06  //  aktualizácia: 28.11.2023 - 14:07  //  zobrazené: 321

08/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 08/2023  |  dátum konania: 23.11.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD., MA Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Ondrej Hanko, Ing. Vladimír Vicena

Pozvaní: Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Andrea Belzárová

Verejnosť:

Program:

1. Otvorenie

2. Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8

3. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

4. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5. Záver

Bod č. 1: Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Tomáš Meszáros. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 9 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníkom komisie elektronicky.

Bod č. 2: Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8

Pozvanie na komisiu prijal Ing. arch. Imrich Pleidel, ktorý v úvode opísal význam a dôležitosť územného plánu pre mesto Šaľa. Prvý územný plán bol vytvorený v roku 2004, zmeny a doplnky sú riešené v rozmedzí dvoch – troch rokov. Predkladaný materiál Územný plán mesta Šaľa - zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č.8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa bol členom komisie zo strany Ing. arch. Imricha Pleidela podrobne vysvetlený a opísaný. Po oboznámení sa s jednotlivými zmenami prebiehala diskusia. Členovia sa zaujímali o zmenu pod ozn. č. 10 a možnosti riešenia zmeniť celú zónu, vrátane okolitých pozemkov. Ing. Kristián Szekeres, PhD. mal faktickú poznámku k dopravnému riešeniu križovatky pri začiatku verejnoprospešných stavieb v oblasti dopravy pod ozn. D27 a D28. Diskusia ďalej prebiehala v oblasti riešenia mimoúrovňového prejazdu železničným priecestím v meste.

Bod č. 3 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

3.1 Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa, pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, podľa geometrického plánu č. 103/2020 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice s.r.o., sídlo: Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 1.12.2020 pod číslom: G1-503/2020 odčlenený od pôvodnej parcely registra C KN č. 2181/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 300,- EUR/rok podľa znaleckého posudku č. 109/2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD, na dobu určitú, do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta.

3.2 Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Ing. arch. Viktor Beckera a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, v celkovej kúpnej cene 950,- Eur.

3.3 Mgr. Martin Holata a manželka  Ing. Jana Holatová, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Mgr. Martina Holatu a manželka Ing. Janu Holatovú, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela  registra CKN číslo 663/66, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Martina Holatu a manželka Ing. Janu Holatovú, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prevod nehnuteľnosti parcela  registra CKN číslo 663/66, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, na základe sumy v znaleckom posudku bez zníženia.

3.4 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič„

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže

„O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič„

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča zobrať na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na  kúpu pozemku v Šali, Kilič„.

3.5 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03  Kolárovo – ponuka prijatia stavby parkoviska a spevnených plôch do vlastníctva mesta Šaľa formou daru

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prijatie daru – stavba parkoviska s vegetačnou dlažbou o výmere 120 m2 spolu so spevnenými plochami – chodníkmi zo zámkovej dlažby o výmere 38 m2, postavené na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parc. CKN č. 2663/1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, od nájomcu LEBECO s.r.o., so sídlom: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47 544 783 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku.  

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 3

Proti: 5

Zdržal sa: 1

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča prijať dar len za podmienky, ak je stavba legalizovaná a právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

3.6 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť  uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky parcely registra CKN vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1043:

 • číslo 3/1, ostatná plocha o výmere 229 m2,
 • číslo 3/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2,
 • číslo 3/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2,
 • číslo 3/7, ostatná plocha o výmere 5 m2,
 • číslo 135/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1481 m2,
 • číslo 135/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 517 m2,
 • číslo 135/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 411 m2,
 • číslo 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,
 • číslo 135/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2,
 • číslo 135/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2,
 • číslo 2302/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2,

s prenajímateľom: ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, so sídlom: Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, IČO: 00 192 180, v cene 0,033 EUR/m2/rok, čo pri celkovej výmere 3379 m2 predstavuje sumu 111,51 EUR/rok, na dobu určitú 15 rokov

3.7 DESIGNER – UM s.r.o., Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa – žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve mesta

nehnuteľností na Kúpeľnej ulici v Šali, pozemky, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1030/65 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a novovytvorená parcela registra C KN

číslo 1030/66 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti odčlenené geometrickým

plánom č. 123/2023 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., so sídlom

Jesenského 652/16, 927 01 Šaľa, IČO: 36 268 186 úradne overený katastrálnym odborom

Okresného úradu Šaľa dňa 15.11.2023 pod číslom: G1-513/2023 od parc. C KN č. 1030/1

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9404 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného

úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, podľa ustan. § 9a ods. 15 písm. b)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu určenú

znaleckým posudkom č.123./2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing.Kristiánom

Szekeresom, PhD., v celkovej sume 2694,97 EUR pre spoločnosť DESIGNER – UM s.r.o., so

sídlom: Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa, IČO: 36552208.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod pozemku na Kúpeľnej ulici v Šali, pozemky, novovytvorená parcela registra C KN číslo 1030/65 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 1030/66 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti odčlenené geometrickým plánom č. 123/2023

vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., so sídlom Jesenského 652/16, 927 01 Šaľa, IČO: 36 268 186 úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 5.11.2023 pod číslom: G1-513/2023 od parc. C KN č. 1030/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9404 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, podľa ustan. § 9a ods. 15 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č.123/2023 vyhotoveného 13.11.2023 súdnym znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD., v celkovej sume 2694,97 EUR pre spoločnosť DESIGNER – UM s.r.o., so sídlom: Vlčanská 561/23, 927 01 Šaľa, IČO: 36552208.

3.8 Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk
a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 1

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

3.9 Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala poslanecký návrh Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 3

Proti: 1

Zdržal sa: 5

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu neodporúča schváliť Dodatok č. 1 Rokovaciemu poriadku komisií

Bod č. 4 Voľné témy podľa návrhu členov komisie

Prebehla diskusia ohľadom riešenia zjednosmernenia ulíc v meste Šaľa, vhodnosť riešenia napr. pri CVČ. Oboznámenie sa s fázou riešenia projektu danej problematiky.

Bod č. 5 Záver

Predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie komisie ÚPVD.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Ing. Viktor Kubiš, tajomník komisie ÚPVD