Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.10.2022 - 16:10  //  aktualizácia: 19.10.2022 - 16:16  //  zobrazené: 798

08/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2022  |  dátum konania: 19.10.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a z 8. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová,  Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Renáta Zelezníková,  PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Silvia Straňáková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Prevod vlastníctva bytu
 5. Rôzne
 6. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: č. 15/2022, č. 16/2022, č. 17/2022

3. Bytové otázky

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 6 na prízemí na ul. Rímska 3, Šaľa -Veča.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 18/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 6, na prízemí, na ul. Rímska 3 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Márii Klačkovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 12,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Peter Horváth, trvale bytom Šaľa.

 1.  Žiadosť o spolunájom Mgr. Adriany Sárköziovej, bytom Šaľa, Kráľovská 2551/4H, ktorá žiada o pripísanie Aleny Kumanovej ako spolunájomníčky.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 11; proti: 11.

 

  Uznesenie č. 19/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o spolunájom Mgr. Adriany Sárköziovej, bytom Šaľa, Kráľovská 2551/4H, ktorá žiada o pripísanie Aleny Kumanovej ako spolunájomníčky,
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť uvedenú žiadosť o spolunájom.

 1.  Žiadosť o prednostné pridelenie bytu č. 21 na piatom poschodí na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali. Uvedený uvoľnený byt žiada prideliť Martina Antálková, ktorá nie je vedená v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže žiadateľka nie je zaradená do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 1.  Žiadosť o obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 21 na piatom poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 20/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 21 na piatom poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4E v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Denisovi Kozaňákovi, trvale bytom Šaľa, Budovateľská 56,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Tibor Táncoš, trvale bytom Šoporňa 92.

 1. Žiadosť o výmenu nájomného bytu Ivety Valkárovej, ktorá má pridelený 2 – izbový byt a žiada o výmenu za väčší byt.

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou, zhodnotili, že žiadosti nie je možné vyhovieť, keďže žiadny väčší byt nie je uvoľnený.

 1.  Obsadenie uvoľnenej garsónky č. 9 na prízemí na ul. Hlavná 95 v Šali.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 21/2022

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie garsónky č. 9 na prízemí, na ul. Hlavná 95   v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Júliusovi Szöcsovi, trvale bytom Vlčany 1548,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Róbert Šmida a Darina Barátová, trvale bytom Vlčany, Slivková 544.

 1. Určenie náhradníkov pre pridelenie nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 22/2022

a)komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie jednoizbových  nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 1. Attila Nagy, bytom Šaľa, L. Novomeského 28,
 2. Igor Keszeli, bytom Šaľa,
 3. Koloman Ostényi, bytom Šaľa, Slnečná 1,
 4. Michal Pistovič, bytom Šaľa, Cintorínska 11,
 5. Peter Račkovič a Edita Račkovičová, bytom Diakovce 427.

 b)komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie dvojizbových   nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 1. Miroslava Antalová Packová, bytom Sereď, Novomestská 43/42,
 2. Laura Fingerhútová, bytom Kráľová nad Váhom 453,
 3. Eva Danadová, bytom Šaľa, J. Palárika 4,
 4. Štefan Dulík, bytom Šaľa, L. Novomeského 4,
 5. Zoltán Fricsek, bytom Tešedíkovo 668.

c)komisia odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie trojizbových   nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 1. Zlatica Varjúová, bytom Šaľa, SNP 14,
 2. Lucia Gubová a Maroš Gubov, bytom Šaľa, Smetanova 18,
 3. Džafer Karavidaj a Ferite Karavidaj, bytom Nové Zámky, Majzonovo námestie 217/9,
 4. Lenka Vargová, bytom Šaľa, L. Novomeského 4,
 5. Emil Mrlák a Viera Šarköziová, bytom Šaľa, Partizánska 6.

 

4. Žiadosť o prevod vlastníctva bytu č. 49 na ul. Hollého 1925/7 v Šali – Veči.

Materiál predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

Prítomní členovia sa oboznámili s predloženým materiálom.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11.

Uznesenie č.  23/2022

 1. komisia prerokovala predložený materiál k prevodu vlastníctva bytu č. 49 na ul. Hollého 1925/7 v Šali,
 2. komisia vyjadrila súhlasné stanovisko k predmetnému prevodu vlastníctva bytu.

5. Rôzne

    

    V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

6. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                              MUDr. Jozef Grell

                                        predseda komisie

V Šali dňa 18. 10. 2022  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie