Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2019 - 10:16  //  aktualizácia: 06.11.2019 - 10:18  //  zobrazené: 7215

07/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 04.11.2019

Z á p i s n i c a  zo 7. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 04. 11. 2019

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, PaedDr. Danica Lehocká, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, PhDr. Silvia Straňáková, RsDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomná: PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o.

                 Mgr. Miloš Kopiary (právnik OSM a ZM)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 28/2019

 

3. Bytové otázky

           

 1. Komisia sa zaoberala obsadením jednoizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E,4F,4G,4H na ulici Kráľovskej.

 

Jednoizbové byty v počte 42.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie č. 29/2019

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie jednoizbových bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E, 4F, 4G, 4H na ulici Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné jednoizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:

 

 1. Vladimírovi Stankovi a Antonínovi Fidlerovi, trvale bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 14
 2. Štefánii Bartshovej, trvale bytom Šaľa mesto
 3. Lenke Lavovej, trvale bytom Šaľa, Hollého 1
 4. Viere Kmettyovej, trvle bytom Šaľa, Cintorínska 4
 5. Romanovi Takáčovi, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 5
 6. Emílii Horváthovej, trvale bytom Šaľa, Brezová 12
 7. Samuelovi Simekovi, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 4
 8. Eve Grunzovej, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 1
 9. Jozefovi Braníkovi, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 1
 10. Márii Fógelovej, trvale bytom Šaľa, Nivy 7
 11. Jarmile Vargovej, trvale bytom Topoľnica 204
 12. Bystríkovi Kopáčikovi, trvale bytom Šaľa mesto
 13. Vladimírovi Virágovi, trvale bytom Dolný Ohaj 2
 14. Ing. Zuzane Kováčovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského9
 15. Milanovi Kublovi, trvale bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 2
 16. Marcelovi Takáčovi, trvale bytom Šaľa, P. J. Šafárika 21
 17. Františkovi Mészárosovi, trvale bytom Šaľa, Hollého 4
 18. Róbertovi Takácsovi, trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 49
 19. Róbertovi Rebicovi, trvale bytom Tešedíkovo, Nová osada 1373
 20. Márii Žitňákovej, trvale bytom Šaľa, 1.mája 1
 21. Valérii Suchej, trvale bytom Šaľa, Hollého 14
 22. Mgr. Eve Gubišovej, trvale bytom Preseľany, Belince 66
 23. Michalovi Nemcovi,  trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 9
 24. Simone Púpavovej, trvale bytom Šaľa, Rímska 1
 25. Patrícii Holubovej, trvale bytom Šaľa, Jazerná 24
 26. Ľubomírovi Šmidovi, trvale bytom Šaľa, Vlčanská 4
 27. Petrovi Hanuszovi, trvale bytom Šaľa, Nádražná 9
 28. Rolandovi Tóthovi, trvale bytom Šaľa, Hlavná 4/13
 29. Vladimírovi Šnydlovi, trvale bytom Šaľa, Orechová 10
 30. Lesii Šupalovej, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 1546/105
 31. Jozefovi Porubskému, trvale bytom Šaľa, Narcisová 17
 32. Rozálii Bartolenovej, trvale bytom Neded 17
 33. Attilovi Veresovi, trvale bytom Šaľa mesto
 34. Rolandovi Kozákovi, trvale bytom Šaľa, P. Pázmáňa 50/17
 35. Ľubici Pilovej, trvale bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 12
 36. Richardovi Bartošovi, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 12
 37. Oľge Pápaiovej, trvale bytom Neded 758
 38. Romanovi Rácovi a Eve Rácovej, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 25
 39. Anne Szabovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 12
 40. Martinovi Holíkovi, trvale bytom Šaľa, Letná 4
 41. Štefanovi Jašíkovi, trvale bytom Šaľa mesto
 42. Michalovi Lencsésovi, trvale bytom Močenok, A. Hlinku 487/15

 

 1. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetných jednoizbových nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 

 1. Annu Brandovú, trvale bytom Trnovec nad Váhom 373
 2. Emíliu Vinczeovú, trvale bytom Pezinok, Fajgalská cesta10
 3. Pavla Hambáleka, trvale bytom Šaľa, J. Palárika 10
 4. Martinu Gyárfásovú, trvale bytom Šaľa, M. M. Hodžu 901/2
 5. Celestínu Uherčíkovú, trvale bytom Trnava, Ferka Urbánka 18
 6. Máriu Stehlíkovú, trvale bytom Šaľa, Murgašova 731/13
 7. Simeona Vinczeho, trvale bytom Pezinok, Fajgalská cesta 10
 8. Róberta Vargu, trvale bytom Šaľa, P. Pázmáňa 914/7
 9. Vladimíra Horníka, trvale bytom Šaľa, J. Hollého 6
 10. Ľubomíra Poláka a Kamku Hankovú, trvale bytom Šaľa, Budovateľská 26
 11. Šarlotu Tóthovú, trvale bytom Diakovce 229
 12. Ondreja Dombaja a Sašu Szillágyovú, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 12
 13. Adrianu Vinczeovú, trvale bytom Šaľa mesto

 

 

 1. Komisia sa zaoberala obsadením dvojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E,4F,4G,4H na ulici Kráľovskej.

 

Dvojizbové byty v počte 44.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

 

Uznesenie číslo 30/2019:

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie dvojizbových bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E, 4F, 4G, 4H na ulici Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné dvojizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:

 

 1. Veronike Bednárikovej, trvale bytom Šaľa, M. R. Štefánika 75
 2. Bc. Dominike Krommelovej, trvale bytom Šaľa, SNP 10
 3. Laure Martiškovej, trvale bytom Dlhá nad Váhom 32
 4. Valterovi Gujberovi, trvale bytom Šaľa, Nešporova 18
 5. Nore Almássyovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 4
 6. Jozefovi Herákovi, trvale bytom Šaľa, Orechová 7
 7. Richardovi Benkovi a Anite Ferenceiovej, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 7
 8. Richardovi Kovácsovi a Alexandre Kováčovej, trvale bytom Selice, Malá 448
 9. Rozálii Lazorovej a Miroslavovi Lazorovi, trvale bytom Dlhá nad Váhom 117
 10. Svetlane Čebukina, trvale bytom Šaľa, Narcisová 28
 11. Zdenke Polydorakis, trvale bytom Šaľa mesto
 12. Martinovi Vyletelovi, trvale bytom Diakovce, Hlavná 478
 13. Ivete Serczelovej, trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 2
 14. Pavlovi Goldbergerovi a Anne Goldbergerovej, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 5
 15. Erikovi Százovi, trvale bytom Šaľa, Jazerná 21
 16. Tatiane Kunovej, trvale bytom Močenok, Mlýnska 418
 17. Laure Árgyusiovej, trvale bytom Šaľa, Agátová 38
 18. Jane Laukovej a Diane Laukovej, trvale bytom Šaľa, Nivy 1472/25
 19. Andree Fiedynovej, trvale bytom Šaľa mesto
 20. Martinovi Kovačikovi a Presselovi Viktorovi Seanovi, trvale bytom Šaľa, Švermova 20
 21. Vojtechovi Szöcsovi  a Zuzane Hudecovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 4
 22. Mariánovi Kárasovi a Petre Szalayovej, trvale bytom Šaľa, Hliník 1902/22
 23. Bc. Veronike Jarošovej, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 14
 24. Zuzane Sklenárovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 20
 25. Margite Letkovej a Mariánovi Letkovi, trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 2
 26. Petrovi Királymu a Martinovi Vágovi, trvale bytom Šaľa, Narcisová 11
 27. Božene Tomesovej, trvale bytom Šaľa, Kukučínova 11
 28. Viliamovi Zábojníkovi, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 4
 29. Borisovi Ivánovi, trvale bytom Diakovce, Veterná 920
 30. Tomášovi Meszárosovi a Darine Molnárovej, trvale bytom Šaľa mesto
 31. Arpádovi Nagyovi a Rozálii Csicsaiovej, trvale bytom Topoľnica 67
 32. Andrejovi Sedlárovi a Richardovi Sedlárovi, trvale bytom Šaľa, Komenského 8
 33. Martinovi Rácovi a Martine Antalovej, trvale bytom Šaľa, Železničná 40/498
 34. Jánovi Gottliebovi a Miriam Štrpkovej, trvale bytom Žihárec 589/12
 35. Andree Tomaníkovej, trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 2
 36. Monike Turzovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 9
 37. Kristiánovi Kovácsovi a Erike Piatrikovej, trvale bytom Vyškovce nad Ipľom 281
 38. Mgr. Milošovi Kopiarymu, trvale bytom Malá Kráľová 125/20
 39. Lenke Martinčekovej a Nikolasovi Szüllőovi, trvale bytom Šaľa, Záhradnícka 60/A
 40. Zdenke Krajčíkovej a Igorovi Krajčíkovi, trvale bytom Šaľa mesto
 41. Helene Búranovej a Milanovi Búranovi, trvale bytom Šaľa, Rímska 1
 42. Zuzane Paukovej a Štefanovi Paukovi, trvale bytom Šaľa, Hlavná 79
 43. Mgr. Adriane  Sárköziovej, trvale bytom Šaľa, Pažitná 4
 44. Eve Važanovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 21

 

 1. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetných dvojizbových nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 

 1. Petronelu Hadnaďovú, trvale bytom Šaľa, Hollého 26
 2. Patrika Kartíka a Andreu Kartíkovú, trvale bytom Šaľa, Hlavná 87

3. Mgr. Tobiáša Anjyalaia, trvale bytom Šaľa, Partizánska 2

4. Ingrid Melegovú, trvale bytom Cabaj – Čápor 836

5. Beátu Szabovú, trvale bytom Nesvady, Záhradná 1636/19

6. Marcelu Divičanovú, trvale bytom Šaľa, Jazerná 28

7. Agátu Ziliziovú, trvale bytom Šaľa, Gagarinova 17

8. Martina Kolenčíka a Denisu Wiltshovú, trvale bytom Hájske 187

9. Evu Novotnú, trvale bytom Šaľa, Čsl. armády 18

10. Silviu Gogolovú, trvale bytom Hurbanovo, A. Fesztyho 5

 

 1.  Komisia sa zaoberala obsadením trojizbových nájomných bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E,4F,4G,4H na ulici Kráľovskej.

 

Trojizbové byty v počte 24.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie číslo 31/2019:

 

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie trojizbových bytov v Bodovom bytovom dome so súpisným číslom 2551/4E, 4F, 4G, 4H na ulici Kráľovskej v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetné trojizbové nájomné byty nasledovným uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa:

 

 1. Jarmile Šoltísovej a Ing. Igorovi Šoltísovi, trvale bytom Šaľa Nitrianska 77
 2. Petrovi Lukačovičovi a Nikole Svitekovej, trvale bytom Močenok, Rokošová I.62
 3. Michaele Tománkovej a Pavlovi Novomestskému, trvale bytom Šaľa, Narcisová 32
 4. Veronike Menyhártovej, trvale bytom Šaľa, Čsl. armády 6
 5. Ivete Sinakovej, trvale bytom Šaľa, Hlavná 81
 6. Ľubici Brenčíkovej a Františkovi Brenčíkovi, trvale bytom Žihárec 186
 7. Ľubici Kališovej a Tomášovi Meszárosovi, trvale bytom Šaľa, Narcisová 10
 8. Mgr. Matejovi Vöröšovi a Mgr. Róberte Vöröšovej, trvale bytom Šaľa, Hollého 18
 9. Veronike Bereckej a Marošovi Koribaničovi, trvale bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 9
 10. Romane Draškovičovej a Dávidovi Kissovi, trvale bytom Šaľa, Nešporova 1
 11. Veronike Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Narcisová 8
 12. Lenke Baranyiovej a Rolandovi Nagyovi, trvale bytom Šaľa, Jazerná 26
 13. Renate Uherovej a Dušanovi Uherovi, trvale bytom Šaľa, Slnečná 3
 14. Mgr. Ivane Moravanskej a Michalovi Letkovi, trvale bytom Šaľa, Vlčanská 5
 15. Erike Vargovej a Tomášovi Vargovi, trvale bytom Kukučínova 3
 16. Júliusovi Krajčovičovi a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551
 17. Mgr. Márii Farkašovej, trvale bytom Šaľa, Novomeského 18
 18. Máriovi Benešovi a Renáte Benešovej, trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa 54
 19. Daliborovi Lackovi, trvale bytom Trnovec nad Váhom 78
 20. Ing. Martine Horváthovej a Attilovi Horváthovi, trvale bytom Šaľa, Tulipánová 1996/2
 21. Štefanovi Skalickému a Jane Skalickej, trvale bytom Močenok 470/1
 22. Márii Hlavatej a Lukášovi Karaszovi, trvale bytom Šaľa, Narcisová 16
 23. Daniele Paštekovej a Lukášovi Púčaťovi, trvale bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 15
 24. Lucii Panáčkovej a Adamovi Panáčkovi, trvale bytom Šaľa, Fr. Kráľa 2

 

 1. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetných trojizbových nájomných bytov z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v  nasledovnom poradí:

 

 1. Soňu Straňákovú, trvale bytom Neded 39
 2. Adrianu Makraiovú a Karola Kovácsa, trvale bytom Šaľa, Jazerná 22
 3. Slávku Berkyovú a Róberta Berkyho, trvale bytom Šaľa, Nešporova 6
 4. Andreu Behálovú, trvale bytom Šaľa, V. Šrobára 2
 5. Petra Miškoviča, trvale bytom Šaľa, M. R. Štefánika 77/34
 6. Patrika Tótha a Alžbetu Tóthovú, trvale bytom Jelka, Jahodná 206/8
 7. Mareka Eiselleho a Kristínu Toriškovú, trvale bytom Močenok, Rokošová 221
 8. Denisa Vaneka a Leu Kubičkovú, trvale bytom Šaľa, 8.mája 19
 9. Zuzanu Játiovú a Jána Hodula, trvale bytom Šaľa, Kukučínova 21
 10. Kristínu Nagyovú a Františka Pozsonyiho, trvale bytom Šaľa, Nitrianska 85

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa členovia komisie zaoberali návrhom predloženým Oddelením správy majetku a zariadení mesta, v ktorom sa navrhoval postup pri úhrade zábezpeky vybranými uchádzačmi o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

 

Uznesenie číslo 32/2019:

 

 1.  komisia prerokovala návrh postupu pri úhrade zábezpeky nájomného  bytov  na ulici Kráľovskej v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta zabezpečiť nasledovný postup: Vybraní uchádzači o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa sú povinní uhradiť časť zábezpeky na účet mesta Šaľa do 13. 11. 2019, ktorá zodpovedá výmere bytu s najnižšou výmerou z jednotlivých kategórií jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov, a to:

 

 Pre jednoizbový byt vo výške 589,14 EUR

 Pre dvojizbový byt vo výške 757,80 EUR

 Pre trojizbový vo výške 1195,92 EUR.

 

V prípade, ak vybraný uchádzač v uvedenej lehote neuhradí príslušnú časť zábezpeky, stráca nárok na pridelenie nájomného bytu a na jeho miesto nastúpi určený náhradník pre pridelenie predmetného bytu. Termín pre uhradenie uvedenej časti zábezpeky pre stanovených náhradníkov je do 20. 11. 2019.

Žrebovanie konkrétnych čísiel bytov sa uskutoční dňa 21. 11. 2019.

 

 

5. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie