Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 10.11.2014 - 10:36  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:18  //  zobrazené: 1135

07/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30/10/2014

číslo: 07/2014  |  dátum konania: 30.10.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
zmena poradia prerokovania materiálu:
- materiál číslo B 2/7/2014Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 prerokovať ako prvý v poradí hneď po interpeláciách,  
- materiál číslo C 5/7/2014 - Implementácia participatívneho rozpočtu a materiál číslo
C 6/7/2014 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 prerokovať po
17.00 h,

doplniť do programu rokovania:
- bod A 6/7/2014 – Informácia o súčasnom stave na domove dôchodcov

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,


Materiál číslo B 2/7/2014 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2

Uznesenie č. 7/2014 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
- správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
- stanoviská dotknutých orgánov, organizácií, fyzických a právnických osôb k návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa a návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach,
- stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania – preskúmanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
- Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2,
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2,
B. berie na vedomie
- správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
- stanoviská dotknutých orgánov, organizácií, fyzických a právnických osôb k návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
- stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania   preskúmanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa,
C. schvaľuje
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN CMZ Šaľa a návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach,
- Územný plán Centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 18/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2,
D. odporúča
- primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ, aby zabezpečila spracovanie čistopisu zmien
a doplnkov ÚPN CMZ mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania,
Termín: 18. 11. 2014                                     
- primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ, aby MsÚ Šaľa zabezpečil uloženie ÚPN CMZ Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 2 podľa § 28 úplného znenia Stavebného zákona.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo A 1/7/2014 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva ÚHK

Uznesenie č. 7/2014 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ruší
Uznesenie MsZ č. 6/2012 – VIII. zo dňa 15. novembra 2012
Informácia o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI.
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení podmienok bodu a) a b) Uznesenia č. 12/2011 – XXI.
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011,
C. schvaľuje
podmienky nájmu:
a) v roku 2013 prenajímateľ prispeje na kosenie a údržbu trávnikov vo výške
10 000,- Eur,
b) prenajímateľ súhlasí s tým, aby nájomné za prenájom umelého trávnika, podľa cenníka schváleného Uznesením č. 12/2011 – XXI. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8. decembra 2011, bolo príjmom Futbalového klubu, ktorý bude predkladať prenajímateľovi prehľad príjmov ku kontrole 1x mesačne, podľa podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve,
c) prenajímateľ prehodnotí plnenie podmienok podľa bodu a) a b) k 30. 09. 2013.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/72014 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 10. 2014

Uznesenie č. 7/2014 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 10. 2014,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 10. 2014.

 

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/7/2014 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 8

Uznesenie č. 7/2014 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 8,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 09. 2014 v znení Dodatku č. 8.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/7/2014 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 9

 


Uznesenie č. 7/2014 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 9,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od
01. 10. 2014 v znení Dodatku č. 9.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 10
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/7/2014 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 7/2014 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľnosti v roku 2014, 
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľnosti v roku 2014. 

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,


Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/7/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka - § 7 ods. 3 upraviť tak, aby to bolo gramaticky správne

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2014 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ../2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 19/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo B 3/7/2014 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“

Uznesenie č. 7/2014 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 1 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál č. C 1/7/2014 - Návrh cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy

Uznesenie č. 7/2014 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy,
B. ruší
cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali, ktorý bol schválený uznesením
č. 2/2010 – X. zo dňa 25. marca 2010,


C. schvaľuje
cenník nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy v predloženom znení s účinnosťou od
1. januára 2015.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo C 2/7/2014 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2014

Uznesenie č. 7/2014 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2014,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 09. 2014.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo C 3/7/2014 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2013

Uznesenie č. 7/2014 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2013,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 8 005,80 Eur z ostatných kapitálových fondov – fondu tepelného hospodárstva.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo C 4/7/2014 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 podľa Výzvy č. 1/2014 zo dňa 06. 10. 2014 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Uznesenie č. 7/2014 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledky vyhodnotenia žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
vo výške 10 000,- Eur pre OZ Zatúlané psíky Šaľa.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo C 5/7/2014 - Implementácia participatívneho rozpočtu

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – vyhlásiť päť minútovú prestávku

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 7
Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

Procedurálny návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.


Uznesenie č. 7/2014 – XIII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Petra Andrášiho)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer implementácie participatívneho rozpočtu,
B. súhlasí
s implementáciou participatívneho rozpočtu na rok 2015.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

 

Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo C 6/7/2014 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015

Uznesenie č. 7/2014 – XIV. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015,
B. berie na vedomie
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 1/7/2014 - SALAMON INTERNET, s. r. o., so sídlom Partizánska 18, 927 01  Šaľa – prevod hnuteľného majetku na ulici Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod hnuteľného majetku, káblových chráničiek HDPE pre optické káble na ulici Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že káblové chráničky sú pre mesto nevyužiteľné a žiadateľ ich využije na výstavbu kamerového systému a telekomunikačných sietí,
2. zámer prevodu hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 15. októbra 2014,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku káblových chráničiek HDPE pre optické káble, uložených na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2091/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 451 m2, vedenom na liste vlastníctva číslo 1, v katastrálnom území Šaľa, v počte 2 x HDPE 40, dĺžka trasy 560 metrov, v celkovej cene 4 195,45 Eur, pre spoločnosť SALAMON INTERNET, s.r.o., so sídlom Partizánska 18, Šaľa, IČO: 34149139.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 2/7/2014 - Alexander Körösi – ALEX, Hlavná 3, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení novinového stánku vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 15. októbra 2014.
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2811/1, ostatná plocha o výmere
27 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 179,25 Eur/rok, a časť parcely
č. 2811/1, ostatná plocha o výmere 81 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 53,70 Eur/rok, spolu výmera 108 m2, v celkovej cene 232,95 Eur/rok pre Alexandra Körösiho – ALEX, IČO 17687292, Hlavná 3, Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 3/7/2014 - Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 7/2014 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, na pozemku v registri C katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 1678/3, zastavaná plocha a nádvoria v dĺžke 33,85 m a parcela číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie v celkovej v dĺžke 4,34 m, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 916 47  Bratislava, odplatne za minimálnu cenu 419,27 Eur (4,34 m za cenu 12,45 Eur/m a 33,85 m za cenu 10,79 Eur/m), v zastúpení na základe plnomocenstva Pavlom Mihálikom a Simonou Szabovou, zo Šale.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 4/7/2014 - Ibrahimoglu Levent, Am Bahnhof 1A/3, Viedeň – žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Uznesenie č. 7/2014 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnených plôch a chodníka na náklady nájomcu.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 15. októbra 2014.
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 324 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 214,81 Eur/rok, pre Ibrahimoglu Leventa, Am Bahnhof 1A/3, Viedeň, zastúpeného Imerom Nezirom, Kráľová nad Váhom č. 315, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 5/7/2014 - Benjamín Svéda, Nezábudková 565/2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 15. októbra 2014,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely č. 789/1 ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa 25. 07. 2002, ako parcela č. 789/97 o výmere 130 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 21,45 Eur/rok a časť parcely č. 789/72 o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 25,31 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Benjamína Svédu, Nezábudková 565/2, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 6/7/2014 - Katarína Nagyová, Hlavná 4/13, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 15. októbra 2014,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa 25. 07. 2002, ako parcela č. 789/76 o výmere 253 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 41,75 Eur/rok a časť parcely č. 789/72 o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 45,61 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Katarínu Nagyovú, Hlavná 4/13, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 7/7/2014 - Alexander Körösi, Bottova 1021/4, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v realizácii stavebnej úpravy existujúcej spevnenej plochy na odstavnú plochu z betónovej dlažby na účely parkovania a jej údržbe na vlastné náklady počas celej doby nájmu,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 15. októbra 2014,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 3080/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, za účelom realizácie stavebnej úpravy existujúcej spevnenej plochy na odstavnú plochu z betónovej dlažby na účely parkovania a jej údržby na vlastné náklady počas celej doby nájmu k stavbe „Centrum športu a oddychu“, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 38,45 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Alexandra Körösiho, Bottova 1021/4, Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 8/7/2014 - Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2014 – XXII. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. odporúča
- ponúknuť organizácii Jednota dôchodcov na Slovensku iné priestory v Dome kultúry  alebo na ulici Dolnej,
- ponechať priestory, ktoré sú predmetom tohto materiálu, na kultúrnu činnosť mestského kultúrneho strediska v rámci schválenej Koncepcie kultúry,
- predložiť projekt na využitie týchto priestorov na kultúrnu činnosť v meste.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 9/7/2014 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“

 

 

Uznesenie č. 7/2014 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1- izbového bytu č. 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parc. č. 3080/40-42, v k. ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu č. 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parc. č. 3080/40-42, v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. určenie a menovanie členov súťažnej komisie v kompetencii primátora mesta v zmysle § 8b ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa,
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 1. zasadnutí MsZ v r. 2015.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 10/7/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DESIGNER - UM s.r.o., Vlčanská 561/23, Šaľa

Uznesenie č. 7/2014 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Vlčanskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 151 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v skvalitnení poskytovaných služieb spotrebiteľovi, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 9 022,25 Eur, pre DESIGNER - UM, s.r.o., Vlčanská 561/23, Šaľa,
IČO 36552208.
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 11/7/2014 - Informácia o stretnutí ohľadom vysporiadania prístupovej cesty k lodenici a k ČOV v Šali-Veči

Uznesenie č. 7/2014 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stretnutí ohľadom vysporiadania prístupovej cesty k Lodenici a k ČOV v Šali - Veči,
B. súhlasí
s účasťou mesta na vysporiadaní prístupovej cesty k Lodenici a k ČOV v Šali - Veči vzhľadom k tomu, že v tejto lokalite je predpoklad ďalšieho rozvoja mesta v zmysle ÚP Šaľa s tým, že náklady na opravu cesty budú hradiť podielovo zainteresované podnikateľské subjekty.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 12/7/2014 - Obnova sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa

Hlasovanie o možnosti prítomnosti Ing. Dušana Kozica na neverejnej časti zasadnutia MsZ
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

Prítomnosť Ing. Dušana Kozica na neverejnej časti zasadnutia mestského zastupiteľstva bola schválená.

Uznesenie č. 7/2014 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh súťažných podmienok na „Koncesnú zmluvu na zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Šaľa s použitím LED technológie“,
B. berie na vedomie
návrh súťažných podmienok na „Koncesnú zmluvu na zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Šaľa s použitím LED technológie“ a informáciu o termíne predloženia pripomienok poslancov do 15. 11. 2014.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo E 1/7/2014 - Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 7/2014 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
zánik členstva Ing. Ľubomíra Stredanského v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Šali.
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo E 2/7/2014 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2014 – XXVIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Prof. Róberta Jančoviča
- Darinu Braunovú
- Mgr. Art. Miroslava Regitka
- PhDr. Rudolfa Kuklovského
- Tanečný klub Jumping
- MC Mamy mamám
- Ing. Andreja Hollého
- Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení
Materiál číslo F 1/7/2014 - Zmluva o dielo „Záchytné parkovisko, Šaľa“, M-Silnice a. s., Husova 1697, 530 03  Pardubice, ČR

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do predloženého návrhu na uznesenie bod C. odporúča v znení:
- primátorovi mesta predkladať priebežnú správu o realizácii prác ako aj projektu
na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2014 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 458/2014 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Záchytné parkovisko, Šaľa“ v rámci projektu “Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali“,
B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – výstavba záchytného parkoviska“,
b) Zmluvu o dielo č. 458/2014 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenú so spoločnosťou M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03  Pardubice, ČR (IČO 42196868),
C. odporúča
primátorovi mesta predkladať priebežnú správu o realizácii prác ako aj projektu
na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo H 1/7/2014 - Návrh na zriadenie Nocľahárne

Uznesenie č. 7/2014 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Nocľahárne,
B. schvaľuje
1. zriadenie Nocľahárne v objekte bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 s poskytovaním sociálnej služby dňom 08. 12. 2014,
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú od 08. 12. 2014 do 15. 03. 2015 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za účelom prevádzky Nocľahárne,
C. poveruje
prevádzkou Nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS