Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.06.2011 - 10:29  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:26  //  zobrazené: 1842

07/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 07/2011  |  dátum konania: 14.06.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Materiál číslo C 1/7/2011 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej ? doplniť do návrhu uznesenia bod C. ukladá v znení:
- informovať mestské zastupiteľstvo o skutočných podmienkach úverovej zmluvy
a predložiť zmluvu o kontokorentom úvere a jeho použitie.
T: 8. zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová,                                                                                      prednostka Mestského úradu Šaľa
Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča ? doplniť do písmena B., do bodu č. 1 navrhnutého uznesenia, za text ?prijatie kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR od UniCredit Bank Slovakia a. s.? text ?na obdobie do 31. 12. 2011?.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.
Uznesenie č. 7/2011 ? I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR od UniCredit Bank Slovakia
a. s. na obdobie do 31. 12. 2011,
2. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou,
C. ukladá
informovať mestské zastupiteľstvo o skutočných podmienkach úverovej zmluvy
a predložiť zmluvu o kontokorentom úvere a jeho použitie.
T: 8. zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová,                                                                                      prednostka Mestského úradu Šaľa

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
RSDr. Peter Gomboš.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP