Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 18.10.2007 - 13:39  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:42  //  zobrazené: 1539

07/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 07/2007  |  dátum konania: 11.10.2007  |   zápisnica (pdf)

Program:
Materiál číslo A 1/7/07 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 7/2007 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Informáciu o plnení uznesení MsZ
B. berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení MsZ
C. súhlasí
so zmenami termínov plnenia úloh nasledovne:
úloha č. XVIII.C2  z  uznesenia MsZ č. 1/2007
Predložiť návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich prevádzky na rokovanie mestského zastupiteľstva.
T: november 2007
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
úloha č. XVIII.C3  z  uznesenia MsZ č. 1/2007
Predložiť návrh Koncepcie rozvoja školstva, súčasťou ktorej bude optimalizácia siete škôl a školských zariadení a racionalizácia ich prevádzky.
T: november 2007
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
úloha č. VII.C2 z uznesenia MsZ č. 2/2007
Predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie informatizácie samosprávy.
T: december 2007
Z: Ing. Jozef Mečiar, viceprimátor mesta
úloha č. X.2.C z uznesenia MsZ č. 2/2007
Vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy v meste.
T: december 2007
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/7/07 - Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 7/2007 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly zmlúv o nájme majetku a výpožičke, platné v roku 2006,
2. Správu z kontroly plnenia zmlúv medzi mestom Šaľa a advokátskou kanceláriou Bizoň&Partners,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol,
C. ukladá
1. vykonať kontrolu plnenia zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 26. 2. 2004 medzi prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s.r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO 36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO 0036185. Kontrolu vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007.
T: 8. riadne zasadnutie MsZ
2. Vykonať kontrolu plnenia komisionárskej zmluvy, uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s.r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO 36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO 0036185. Kontrolu vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007.
T: 8. riadne zasadnutie MsZ

Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ján Kmeťo, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/7/07 - Informácia o možnosti obstarania informačného navigačného systému v meste Šaľa

Uznesenie č. 7/2007 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o možnosti obstarania informačného navigačného systému v meste Šaľa,

B. ukladá
vyhlásiť verejné obstarávanie na obstaranie nového informačného navigačného systému v meste Šaľa v zmysle II. varianty.
T: do konca roka 2007 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Ján Kmeťo,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/7/07 - Správa o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30.9.2007

Uznesenie č. 7/2007 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30.9.2007,
B. berie na vedomie 
správu o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30.9.2007,
C. ukladá
1. predložiť výsledky verejných obstarávaní, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, a porovnanie cien,
T: december 2007                                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. pripraviť systém elektronického verejného obstarávania
T: december 2007                                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Ján Kmeťo,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 2/7/07 - Návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Uznesenie č. 7/2007 –V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
B. schvaľuje
VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v predloženom znení.

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka,  Ján Kmeťo, 

Materiál číslo B 3/7/07 - Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2007 –VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č.1 k VZN 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka,  Ján Kmeťo,

Materiál číslo B 4/7/07-  Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2007 –VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa – ponechanie budovy zapísanej v zozname „Pamätihodností mesta Šaľa“ pod číslom 15 (budova ZŠ s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským na ul. P. Pázmaňa č. 48/1, parc. č. 2300, výmera 2405 m²) v majetku mesta - bez možnosti odpredaja,
B. schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa v predloženom znení.
C. ukladá
vypracovať zoznam majetku mesta, ktorý zostane v majetku mesta – bez možnosti odpredaja.
T: január 2008                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka,  Ján Kmeťo, 

Materiál číslo C 3/7/07 - Správa o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za I. polrok 2007, financie a platobná schopnosť, rozpočet na rok 2008

Uznesenie č. 7/2007 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Správu o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za I. polrok 2007, Financie a platobná schopnosť, Rozpočet na rok 2008,
B. berie na vedomie
Správu o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za I. polrok 2007, Financie a platobná schopnosť, Rozpočet na rok 2008,
C. schvaľuje
výšku príspevku za mesto Šaľa 2.500.000,- Sk na rok 2008 s viazaným použitím:
- 500 tis. Sk na vyrovnanie časti nákladov za rok 2007 za elektrickú energiu,
- 2 000 tis. Sk členský príspevok mesta na kalendárny rok 2008,

D. ukladá
vypracovať stratégiu na zvyšovanie príjmov na najbližšie dva roky.
T: január 2008 Z: Ing. Edmund Horváth, predseda združenia

Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 4
Tibor Dubis, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ján Kmeťo, 

Majetkové záležitosti

Materiál číslo D 1/7/07 - Miroslav Sýkora, Partizánska 1029/6, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého

 
Uznesenie č. 7/2007 –IX.
Miroslav Sýkora, Partizánska 1029/6, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého – materiál číslo D 1/7/07
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 3080/25 o výmere 154 m² a časť parc. č. 3080/11 o výmere cca 36 m², t.j. spolu o celkovej  výmere cca 190 m² (presnú výmeru upresní GP), v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 200,- Sk/m², t.j. v celkovej cene
228 000,- Sk pre Miroslava Sýkoru, bytom Partizánska 1029/6, Šaľa.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka,  Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, 

Materiál číslo F 1/7/07 - ORLIK a.s. – žiadosť o odstúpenie od zmluvy

Uznesenie č. 7/2007 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odstúpenie od zmluvy od spoločnosti ORLIK a.s.,
B. súhlasí
s odstúpením od darovacích zmlúv so spoločnosťou ORLIK a.s., ktoré boli uzatvorené v súlade s uznesením MsZ č.2/2004 zo dňa 29.4.2004, a ktorých vklad bol Správou katastra Šaľa povolený pod č. V 1016/04 a pod č. V 1402/04.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,

Materiál číslo F 2/7/07 - MIS Šaľa, s.r.o. - prevod obchodného podielu

Uznesenie č. 7/2007 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prevod obchodného podielu spoločníka Mesto Šaľa v spoločnosti MIS Šaľa, s.r.o., Námestie sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691,
B. súhlasí
s prevodom 40%-ného obchodného podielu Mesta Šaľa v spoločnosti MIS Šaľa, s.r.o., Námestie sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691, za dodržania ustanovení Spoločenskej zmluvy zo dňa 12.6.2001 ako i prísl. ust. Obchodného zákonníka za cenu, ktorá sa rovná vkladu mesta Šaľa ako obchodného podielu do MIS Šaľa, s.r.o.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 2
Ing. František Botka,  Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ján Kmeťo, 

Materiál číslo F 3/7/07 - Komunitná nadácia Šaľa – nadačná listina

Uznesenie č. 6/2007 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh nadačnej listy komunitnej nadácie,
B. schvaľuje 
nadačnú listinu,
C. ukladá
1. predložiť Nadačnú listinu na registráciu na MV SR a vykonať všetky úkony smerujúce 
k založeniu nadácie
T: rok 2007                                                       Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora
2. pripraviť voľbu členov správnej rady a dozornej rady nadácie ako aj správcu nadácie v zmysle nadačnej listiny.
T: 9. riadne zasadnutie MsZ v dec. 2007         Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. František Botka,  Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, Ján Kmeťo, 

Materiál číslo H 1/7/07 - František Tóth - žiadosť o vydanie súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN č. 23/1997

Uznesenie č. 7/2007 –XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Františka Tótha o vydanie súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN
č. 23/1997,
B. súhlasí
s použitím erbu mesta na Františkom Tóthom predložených obrázkoch a na dielach z nich vytvorených (pohľadniciach, kalendároch, obrazoch).

Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,

Ústna informácia - Správa komisie na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 7/2007 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 správu komisie na ochranu verejného záujmu,
B. berie na vedomie
správu komisie na ochranu verejného záujmu.

Ústna informácia - Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 6.9.2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti

Uznesenie č. 7/2007 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí
MsZ dňa 6.9.2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti,
B. berie na vedomie
stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí
MsZ dňa 6.9.2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti.

Prílohy