Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.09.2023 - 07:40  //  aktualizácia: 29.09.2023 - 07:41  //  zobrazené: 387

06/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 18.09.2023

Dátum: 18. 09. 2023

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Mgr. Róbert Čibrik, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Tomáš Mészáros, Bc. Tomáš Benkovič, Jana Majdlenová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Karol Molnár

Neprítomný: ---

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Strategický dokument – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 (KPSS)
  4. Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2024
  5. Rôzne
  6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 11 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 12. 09. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 19. 06. 2023 a skonštatoval, že sú splnené.

K bodu 3: Strategický dokument – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 (KPSS)

Členom komisie bol dňa 12. 09. 2023 elektronicky doručený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 (ďalej len KPSS) na jeho prerokovanie. Tento strategický dokument bol vypracovaný na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v územnom obvode mesta Šaľa, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a  personálne, finančné, prevádzkové
a organizačné podmienky na ich zabezpečenie do roku 2030. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa  definuje ciele a konkrétne aktivity smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Dokument bol predmetom pripomienkovania členmi  pracovných skupín vytvorených pre tento účel a ich návrhy a pripomienky boli do predkladaného materiálu zapracované.

 

Uznesenie 1/06/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

  1. prerokovala

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

  1. odporučila

Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

K bodu 4: Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2024

Predseda komisie uviedol, že Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali má za úlohu každý kalendárny rok (v septembri) vypracovať Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu pred prípravou rozpočtu samosprávy v spolupráci so správcami zariadení a bude ho upravovať podľa získaných mimorozpočtových zdrojov. Dodal, že priebežná hodnotiaca správa na vyhodnotenie harmonogramu plánovaných ročných akčných plánov a ich naplnenie bola Mestskému zastupiteľstvu v Šali predložená v roku 2022 a najbližšie to bude v roku 2024. Predseda komisie vysvetlil, že komisia každý rok vychádza z Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025. Uviedol, že nakoľko neboli zrealizované žiadne aktivity v roku 2023, tieto sa presúvajú na rok 2024 a tie sú nasledovné:

Futbalový štadión Šaľa – vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión, vybudovanie pánskych a dámskych WC podľa požiadaviek SFZ, rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ a výmena osvetlenia na umelej tráve za úspornejšie.

Mestská kolkáreň v Šali – zateplenie a izolácia strechy.

Rekonštrukcia objektu plavárne s 50 m bazénom – výmena strechy.

Športová hala – vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov, scoreboardy – výsledkové tabule
(2 kusy), vybudovanie SKY BOX priestoru a zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu (terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre športovcov.

Aktivity pre oblasť investícií do novej športovej infraštruktúry mesta a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia sú nasledovné:

Vybudovanie novej multifunkčnej tréningovej haly pre loptové a bojové športy

Výstavba krytého zimného štadióna

Výstavba športovo relaxačného a kongresového centra s ubytovacími kapacitami.

Uznesenie 2/06/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

  1. prerokovala

Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2024

  1. schválila

Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2024

K bodu 5: Rôzne

Členovia komisie nemali žiadne pripomienky a návrhy.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            25. 09. 2023