Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.11.2020 - 10:21  //  aktualizácia: 04.11.2020 - 10:22  //  zobrazené: 1243

06/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2020  |  dátum konania: 22.10.2020

zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbU a dopravu

číslo: 06/2020 | dátum konania: 22.10.2020

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing.arch. Andrea Belzárová,
Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,
Ing. Peter Andráši, Ing. Kristián Szekeres, PhD.

Neprítomní: Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Hostia:

Program:

 

  1.  Prerokovanie návrhu Územný plán mesta Šaľa,  Zmeny a Doplnky č.7
  2.  Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
  3.  Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  4.  Diskusia

 

Bod č.1

Prerokovanie návrhu Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č.7

 

Komisia prerokovala materiál B03/8/2020, ktorý bude predložený na MsZ 29.10.2020. V rámci materiálu prerokovala predložený Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č.7. Následne sa oboznámilas Vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPNO mesta Šaľa, ZaD č.7, ďalej, so súhlasným Stanoviskom Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, z preskúmania návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona. Komisia prerokovala jednotlivé body – zmeny a doplnky návrh na schválenie UPNO mesta Šaľa, ZaD č.7. Po diskusii komisia pristúpila ku hlasovaniu.

Komisia hlasovala k predloženému návrhu UPNO mesta Šaľa, ZaD č.7 a Vyhodnoteniu stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie UPNO mesta Šaľa, ZaD č.7.

Prítomní:9

Za: 8

Proti:1

Zdržal sa:0

 

Komisia súhlasí a odporúča schváliť Územný plán  mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7 a Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“.

 

 

Bod č.2

Prerokovanie  návrhu VZN mesta Šaľa,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

 

Komisia sa oboznámila z VZN, ktorého neodeliteľnou súčasťou sú prílohy - textová a grafická časť. Textovú prílohu 1a) a grafickú prílohu  2), spracoval arch. Jarabica, predstavujú záväznú časť UPNO mesta Šaľa, ZaD č.7. Textovú prílohu 1b) tvorí dokument Energetická koncepcia mesta Šaľa.

Komisia hlasovala k predloženému návrhu VZN mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

Prítomní: 9

Za: 8

Proti:1

Zdržal sa:0

Komisia súhlasí a odporúča schváliť VZN mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1-7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

 

Bod č. 3.

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ.

1/Členovia komisie sa oboznámili s  trasou Cyklotrasy Šaľa-Diakovce, podľa projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu, a tiež so spôsobom spolupráce  pri realizácii cyklotrasy medzi obcami Diakovce a Šaľa, v prípade získania dotácie na výstavbu cyklotrasy v predpokladanej hodnote cca 326 000 €.

2/Ďalej odznela informácia, že sa zrušuje VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, z dôvodu pandémie.

Ďalšie témy sa v krátkosti týkali vybraných majetkových záležitostí:

3/city café – Branko Pistovič - žiadosť o prenájom pozemku mesta na CMZ v Šali. Jedná sa o plochu pri vinárni, časť parc.č.1193/13.

Komisia víta oživenie CMZ novou terasou,  zároveň odporúča, v prípade prenájmu na dobu neurčitú,  umiestnenie plochy, jej rozoberateľnosť a sezónne využívanie riešiť podľa usmernenia a konzultácie so zmluvným mestským architektom a odbornými zložkami MsÚ.

4/Valter Gujber – Autoumyváreň Valty, Hlboká ul. - žiadosť o Prenájom pozemku mesta, z dôvodu rekonštrukcie a rozšírenia objektu autoumyvárne na Hlbokej ul.

Komisia odporúča investičný zámer posúdiť z hľadiska platných technických noriem,  legislatívnych podmienok a územného plánu mesta so zmluvným mestským architektom a odbornými zložkami MsÚ.

5/GTIS charging SK – doplnenie žiadosti  o prenájom parkovacích miest pre elektronabíjačky
za 1€ po dobu 20 rokov. Členovia vyjadrili nesúhlas s doplnením žiadosti a  zabratím 4 parkovacích miest na Partizánskej ul. pri Kultúrnom dome  z dôvodu nedostatku parkovacích miest v čase kultúrnych podujatí a parkovania obyvateľov v danej lokalite.  Navrhovateľ pôvodne  žiadal záber 2 parkovacích miest pre 1 nabíjaciu stanicu. Členovia rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí komisie dňa 16.9.2020, Zápis č.5/2020, nesúhlasia s prenájmom parkovacích miest za 1€ na dobu 20 rokov.

Komisia hlasovala k bodu č.3.5

Prítomní: 9

Za: 6

Proti:3

Zdržal sa:0

6/JUDr. Ing. arch. Peter Moravčík, JUDr. Zuzana Moravčík Psotová

7/Ing. Marek Psota, Monika Psotová

Uvedení žiadatelia podali žiadosti o prevod pozemkov v areáli ZŠ Ľ.Štúra, (v polohe za záhradami žiadateľov). Komisia podporuje nesúhlasné stanovisko, ktoré predložilo vedenie  ZŠ Ľ.Štúra a   Oddelenie správy majetku, k prevodu pozemkov.

Komisia  neodporúča prevod pozemkov v areáli ZŠ Ľ.Štúra žiadateľom, odporúča pozemky naďalej ponechať na využívanie pre potreby školy.

8/Janette Benková – žiadosť o prevod prevádzkového objektu č.32 s pozemkami parc.č.1076, 1077. Komisia podporuje stanovisko Oddelenia správy majetku.

Komisia neodporúča prevod prevádzkovej budovy s pozemkami parc.č.1076, 1077, odporúča objekt zbúrať, tak ako to bolo pôvodne určené pri výstavbe susedných bytových domov.

 

Bod č. 4. Diskusia

 

Členovia sa zaujímali, v akom stave je zapracovanie pripomienok do Územného generelu dopravy, ktoré boli opätovne zaslané  Ing. Tiborovi Schlosserovi, mailom dňa 6.10.2020, či boli zodpovedané a zohľadnené  v Územnom genereli dopravy.

Ing. Kristian Szekeres znovu poukázal na chýbajúcu návrhovú časť UGD, ktorá by riešila konkrétne problémy dopravy v meste Šaľa,  poukázal na nesplnenie zadania Spracovateľom. Uviedol, že odovzdaný eleborát je skôr bohatá analytická časť, so všeobecnými odporúčaniami, bez konkrétnych riešení. Ing. K. Szekeres povedal, že v budúcnosti by sa malo z tejto situácie zobrať poučenie v tom, že ak bude mesto obstarávať dôležité strategické dokumenty, mal by sa vytvoriť pracovný tím odborníkov v danej problematike (zamestnanci odborných zložiek MsU, poslanci a odborná verejnosť) a títo odborníci by pomohli zadefinovať zadanie  obstarávaného dokumentu. Počas spracovávania dokumentu by sa konali pracovné porady tímu a spracovateľa dokumentu, kde by sa priebežne vykonávala oponentúra a pripomienkovanie jednotlivých častí, až po prevzatie kompletného diela(projektu, dokumentu) podľa zadania.

Komisia navrhuje zistiť, ako  Ing. T. Schlosser zapracoval zaslané pripomienky. Na budúcom zasadnutí komisie bude  podaná informácia o stave zapracovania pripomienok do UGD.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá