Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.11.2019 - 13:28  //  aktualizácia: 28.11.2019 - 13:28  //  zobrazené: 1237

06/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 06/2019  |  dátum konania: 25.11.2019

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,  Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová, Ing. Roland Grédi, Róbert Tölgyesi

 

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, Ing. Alena Kiácová,  Mgr. Miloš Kopiary, PhDr. Janka Hušvétyová

 

 

 

1. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 76:

 

 • komisia  odporúča MsZ schváliť dodatok č. 1 interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení

 

 

 

 

 1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2018 vo výške 104 379,67 Eur a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 77 :

 

 • komisia odporúča primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 104 379,67 Eur z ostatných kapitálových fondov

 

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 78 :

 

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019

 

 

 

 

 

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 79:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť:

1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                       18 983 403 EUR

Bežné výdavky:                                                   18 600 087 EUR

Rozdiel:                                                                     383 316 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 1 675 700 EUR

Kapitálové výdavky:                                              8 533 169 EUR

Rozdiel:                                                                 -6 857 469 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     20 659 103 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  27 133 256 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                         -6 474 153 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                               12 634 953 EUR

Výdavkové finančné operácie:                               5 660 800 EUR

Rozdiel:                                                                  6 974 153 EUR

 

 

 

Rozpočet na rok 2019 celkom:

 

Príjmy celkom:                                                   33 294 056 EUR

Výdavky celkom:                                                32 794 056 EUR

Rozdiel celkom:                                                       500 000 EUR

 

2. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

 

100 Daňové príjmy                                                10 694 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                               2 937 065 EUR

300 Granty a transfery                                             7 028 038 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.               654 453 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                          11 980 500 EUR

600 Bežné výdavky                                                 18 600 087 EUR

700 Kapitálové výdavky                                           8 533 169 EUR

 1. davky z transakcií s finanč. akt. a pas.              5 660 800 EUR

 

3. Úpravu výšky osobitne rozpočtovaných dotácií podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                               30 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                          16 800 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                          38 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa  vo výške                                                    33 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                       2 650 EUR

 

4. Prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 400 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2019 a jeho viazanie na financovanie investičných  akcií – rekonštrukcia KD Veča, revitalizácia vnútrobloku, rekonštrukcia a vybavenie učební, výstavba ihriska MAJK.

 

5.Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

6.Reštrukturalizáciu existujúcich bankových úverov v maximálnej sume 4 805 000 EUR.

 

7.Ručenie za reštrukturalizovaný úver blankozmenkou.

 

 

 

5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

 

6. Mária Tranová, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mária Tranová, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa, pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali,  parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 80:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali,  parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Máriu Tranovú, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1

 

7. Ing. Denisa Lelovicsová, Kukučínova 541/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Denisa Lelovicsová, Kukučínova 541/1, Šaľa, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 81:

 

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v cene 5,311 Eur/m2/rok, v celkovej cene 169,95 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa

 

 

 

 

 

 

8. Ing. Hüseyin Kösetürk, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Hüseyin Kösetürk, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava, parcela číslo 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 80 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 82:

 

·komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 80 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 600,00 Eur/rok pre Ing. Hüseyina Kösetürka, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava, na dobu 49 rokov

 

 

 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 928/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 32 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 83:

 

 • komisia neodporúča schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený overený geometrický plán), vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľky, pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, 927 01 Šaľa, v kúpnej cene 43,152 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 380,86 Eur, s tým, že je na prevádzanom pozemku povinná strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 84:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k cintorínu a pozemkov pod verejnými chodníkmi a objektom Hasičskej zbrojnice v Šali – Veči, nasledovne:
 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha
  a nádvorie o výmere 4635 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej
  C KN parcely č. 3198/113, zastavané plochy a  nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 09. 2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 09. 2018 pod č. 455/2018, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom, predstavuje 212 329,35 Eur,
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 484, ostatná plocha o výmere  6342 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2019 vyhotoveného znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 16 823,00 Eur,

t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 977 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje spolu 229 152,40 Eur;

 

 1. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:

pozemky vedené v  registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58

 • parcela číslo 3625/1, ostatná plocha o výmere 8351 m2, podiel 1/1,
 • parcela číslo 3625/2, ostatná plocha o výmere 330 m2, podiel 1/1,
 • parcela číslo 2910/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, podiel 1/1,

pozemok vedený v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58

 • parcela číslo 66, ostatná plocha o výmere 512 m2, podiel 1/1,

t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 9414 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve cirkvi podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom predstavuje 230 360,60 Eur;

 

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

11. Norbert Kružlík, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali - Norbert Kružlík, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 85:

 

 

 

 

12. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – ponuka na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“ 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“  od KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, stavebný objekt SO - 08 Komunikácie a spevnené plochy, stavebný objekt SO 07 Vonkajšie osvetlenie a SO 10 Terénne a sadovnícke úpravy v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 86:

 

 • komisia neodporúča MsZ schváliť kúpu stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a  katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3633 (resp. listoch vlastníctva zapísaných do katastra nehnuteľností katastrálneho územia Šaľa po následných prevodoch parkovacích státí vlastníkom bytov),  nasledovne:
 1. stavebného objektu SO 07 Vonkajšie osvetlenie, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 1 k uzneseniu,
 2. stavebného objektu SO 08 Komunikácie a spevnené plochy a s nimi súvisiacu časť stavebného objektu SO 04 Prípojka a vonkajšie rozvody kanalizácie – dažďová kanalizácia a časť stavebného objektu SO 10 Terénne a  sadovnícke úpravy
  – spevnené plochy a chodníky, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 2 k uzneseniu,
 3. časť stavebného objektu SO 10 Terénne a  sadovnícke úpravy – zeleň, nespevnené plochy, detské ihrisko, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 3 k uzneseniu,

za celkovú kúpnu cenu 1,00 Eur od spoločnosti KIARA s.r.o., so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 36353639, za účelom zabezpečenia údržby a správy, za podmienky, že spoločnosť KIARA s.r.o. pri predaji parkovacích státí vlastníkom bytov zaviaže kupujúcich strpením  uloženia, údržby a iných súvisiacich prácach kanalizačného vedenia s príslušenstvom (uličné vpusty) v majetku mesta, na ich pozemku, bezodplatne

 

 

 13. Vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 87:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. kúpu spoluvlastníckych podielov na novovytvorenej parcele registra C KN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra C KN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8939, podľa Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod č. G1-431/2019, od jednotlivých spoluvlastníkov:
 1. Róbert Meleg a Zuzana Melegová, obaja trvale bytom SNP 929/5, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku, 
 2. Karol Zadrabaj a Zlatica Zadrabajová, obaja trvale bytom Nešporova 1015/24,
  927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,  
 3. Alexander Boltenkov, trvale bytom Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,
 1. kúpu spoluvlastníckych podielov na novovytvorenej parcele registra C KN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 a novovytvorenej parcele registra C KN
  č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely registra C KN č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  172 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938, podľa Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod č. G1-431/2019, od jednotlivých spoluvlastníkov:
 1. Pavol Behun a Alena Behunová, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku,  
 2. Štefan Straňák a Mgr. Silvia Straňáková, obaja trvale bytom ul. 8. mája 909/19, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku, 
 3. Enikő Križanová, trvale bytom ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku,

a to za kúpnu cenu 5,50 Eur/m2.

14. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – úprava predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala úpravu predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 88:

 

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, v zmysle Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o.,  úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod č. G1-431/2019 ako novovytvorené parcely CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti; parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti; parcela CKN č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938, a novovytvorené parcely CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela CKN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 8939, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 72,23 Eur/rok, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam, pre Mgr. Mareka Slišku, trvale bytom Dolná 520/6, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie