Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.05.2011 - 10:38  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:27  //  zobrazené: 1730

06/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2011  |  dátum konania: 19.05.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Presunutie prerokovania materiálu číslo C 5/6/2011 - Východisková situácia rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, jeho riziká, priority s výhľadom na roky 2012 a 2013, riadenie dlhovej služby a technicko-organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie investičných akcií a predaja majetku mesta Šaľa za bod C 1/6/2011 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za 1. štvrťrok 2011, t.j. prerokovať ho ako druhý v poradí v časti C.            

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2

Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 1/6/2011 -  Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 6/2011 ? I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 2/6/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2011 ? II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Správu z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za roky 2009 a 2010 v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
Správu z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za roky 2009 a 2010 v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo A 3/6/2011 - Správa o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa

Uznesenie č. 6/2011 ? III. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej ? vynechať z predloženého návrhu uznesenia body C. a D. a doplniť bod C. ukladá v znení:
zverejniť výzvu pre občanov mesta Šaľa so záujmom pracovať v orgánoch nadácie (správna rada a správca nadácie)
T: ihneď         Z: prednosta MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa,
C. ukladá
zverejniť výzvu pre občanov mesta Šaľa so záujmom pracovať v orgánoch nadácie (správna rada a správca nadácie)
T: ihneď         Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 1/6/2011 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2011 o povinnosti vypracovať
a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

Uznesenie č. 6/2011 ? IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác v predloženom znení.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 2/6/2011 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Šaľa

Uznesenie č. 6/2011 ? V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Šaľa v predloženom znení,
C. ukladá
prednostne prideľovať na požiadanie pozostalých prehĺbené hroby, z dôvodu nedostatku hrobových miest.
T: trvale                                                                                                 Z: správca cintorínov

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 3/6/2011 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Šaľa ? Veča

Uznesenie č. 6/2011 ? VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku    Šaľa ? Veča,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 5/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku             Šaľa ? Veča v predloženom znení,
C. ukladá
prednostne prideľovať na požiadanie pozostalých prehĺbené hroby, z dôvodu nedostatku hrobových miest.
T: trvale                                                                                                 Z: správca cintorínov

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 4/6/2011 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo B 5/6/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2011 ? VII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Štatút mesta Šaľa, vrátane predložených doplnení:
1. V § 11 sa dopĺňa nový bod 8. v znení:
8. Mestské zastupiteľstvo ďalej:
a) schvaľuje interné predpisy súvisiace s uplatnením zákonných kompetencií mestského zastupiteľstva najmä v oblastiach:
- prípravy, realizácie a kontroly dodržiavania plnenia rozpočtu mesta,
- verejného obstarávania tovarov, služieb a prác,
- vytvárania účinných mechanizmov kontroly,
b) schvaľuje výsledky verejných obstarávaní nariadených mestským zastupiteľstvom,
c) schvaľuje pred podpisom zmluvné kontrakty na dodanie tovarov, služieb a prác:
- nad 10 tis. EUR pre dodávky tovarov a služieb,
- nad 20 tis. EUR pre dodávky stavebných prác.
2. Pôvodné body č. 8 a č. 9 prečíslovať.
3. V § 11 bod 4. sa dopĺňa veta v znení:
Mesto má zriadený útvar hlavného kontrolóra.
C. ukladá
pripraviť návrh ?veľkej novely? Štatútu mesta Šaľa v širšom rozsahu, bez odkazov na súvisiace zákony,
T: zasadnutie MsZ v septembri 2011     Z: prednosta MsÚ
D. odporúča
primátorovi mesta ustanoviť pracovnú komisiu zloženú zo zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva na realizáciu úlohy z predchádzajúceho bodu.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 6/6/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 6/2011 ? VIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka    a Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 7/6/2011 - Návrh na novelizáciu interného predpisu mesta ?Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva?

Uznesenie č. 6/2011 ? IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu interného predpisu mesta ?Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva?,
B. schvaľuje
novelizáciu interného predpisu mesta ?Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva? nasledovne:
V § 6 Spoločné ustanovenia sa dopĺňa ods. 9 v nasledovnom znení:
9. Odmena nepatrí osobám uvedeným v § 2 až § 5 vrátane, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo B 8/6/2011 - Návrh na zrušenie interného predpisu mesta ?Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní? v znení zmien a doplnkov

Uznesenie č. 6/2011 ? X. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča ? zmeniť bod B. ruší na B. ukladá v znení:
- aktualizovať interný predpis mesta ?Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní? v znení zmien a doplnkov s ohľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní
a ?Smernicu verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou? vydanú primátorom mesta.
T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2011            Z: prednosta MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie interného predpisu mesta ?Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní? v znení zmien a doplnkov,
B. ukladá
aktualizovať interný predpis mesta ?Smernica mesta Šaľa o verejnom obstarávaní? v znení zmien a doplnkov s ohľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní
a ?Smernicu verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou? vydanú primátorom mesta.
T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2011            Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 1/6/2011 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa
za 1. štvrťrok 2011

Uznesenie č. 6/2011 ? XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za 1. štvrťrok 2011,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za 1. štvrťrok 2011.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 5/6/2011 - Východisková situácia rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, jeho riziká, priority s výhľadom na roky 2012 a 2013, riadenie dlhovej služby a technicko-organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie investičných akcií a predaja majetku mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2011 ? XII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana ? zmeniť bod B. na schvaľuje a zrušiť pôvodne navrhnutý bod C. odporúča, ďalej
- doplniť bod C. ukladá v znení:
1. predložiť na rokovanie MsZ novelizáciu interného predpisu ?Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa? doplnenú o definíciu štruktúry východiskovej situácie rozpočtu mesta,
T: septembrové zasadnutie MsZ    Z: prednosta MsÚ
2. rokovať s dodávateľom investície ?Rekonštrukcia ulice Záhradníckej? o jej realizácii v roku 2011 a financovaní v roku 2012,
T: priebežne       Z: prednosta MsÚ
- doplniť bod D. preraďuje v znení:
rekonštrukciu sobášnej siene do prvej skupiny investícií,
so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho ? doplniť do bodu
D. preraďuje
- ozvučenie cintorína do prvej skupiny investícií.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
?Východiskovú situáciu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, jeho riziká, priority s výhľadom na roky 2012 a 2013, riadenie dlhovej služby a technicko-organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie investičných akcií a predaja majetku mesta Šaľa?,
B. schvaľuje
?Východiskovú situáciu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, jeho riziká, priority s výhľadom na roky 2012 a 2013, riadenie dlhovej služby a technicko-organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie investičných akcií a predaja majetku mesta Šaľa?,
C. ukladá
1. predložiť na rokovanie MsZ novelizáciu interného predpisu ?Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa? doplnenú o definíciu štruktúry východiskovej situácie rozpočtu mesta,
T: septembrové zasadnutie MsZ    Z: prednosta MsÚ
2. rokovať s dodávateľom investície ?Rekonštrukcia ulice Záhradníckej? o jej realizácii v roku 2011 a financovaní v roku 2012,
T: priebežne       Z: prednosta MsÚ
D. preraďuje
rekonštrukciu sobášnej siene a ozvučenie cintorína do prvej skupiny investícií.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 2/6/2011 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011

Uznesenie č. 6/2011 ? XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2011 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 3/6/2011 - Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania

Uznesenie č. 6/2011 ? XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
1. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa?
2. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? externý manažment?
3. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Výsadba izolačnej zelene?
4. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Nákup čistiacej techniky?
5. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Stavebný dozor?
6. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? Revitalizácia?
7. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa?
8. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup kancelárskeho materiálu?
9. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Domov dôchodcov Šaľa ? Stavebný dozor?
10. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Futbalový štadión Šaľa ? prekládka vnútroareálovej komunikácie?
11. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup IKT?
12. vykonať verejné obstarávanie ? nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Údržba zelene?
13. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Údržba ihriska ? Futbalový štadión Šaľa a Veča?
14. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Obnova vodorovného dopravného značenia?
15. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Rekonštrukcia soc. zariadení ŠH Šaľa?  
16. vykonať verejné obstarávanie ? podlimitná zákazka na dodanie tovarov s názvom ?Interiérové vybavenie ? Domov dôchodcov Šaľa?
17. vykonať verejné obstarávanie ? podprahová zákazka na dodanie tovarov s názvom ?Špeciálne prístroje ? Domov dôchodcov Šaľa? 
B. zriaďuje
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
úspešný uchádzač na stavebný dozor
zástupca riadiaceho orgánu

2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podliminá zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? externý manažment? v zložení:
Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ           
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu

3. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Výsadba izolačnej zelene? v zložení:
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ           
Milena Veresová, poslankyňa MsZ        
MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
zástupca riadiaceho orgánu

4. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Nákup čistiacej techniky? v zložení:
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ           
Mgr. Július Morávek, poslane MsZ        
MUDr. Igor Bečár, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Helena Kysučanová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ         
zástupca riadiaceho orgánu

5. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali ? Stavebný dozor? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu

6. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? Revitalizácia? v zložení:
Gabriela Talajková, poslankyňa MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ        
Mgr Alena Demková, poslankyňa MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          
zástupca riadiaceho orgánu

7. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa? v zložení:
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ        
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ
Ing. Eliška Vargová, MsÚ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ 
zástupca spoločnosti VISIA s.r.o., stavebný dozor         
zástupca riadiaceho orgánu

8. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup kancelárskeho materiálu? v zložení:
Ing. Jozef Mečiar, poslanec MsZ, zástupca primátora mesta          
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ        
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Ing. Ľudmila Iványiová, MsKS
Miroslav Matajs, MsÚ
Alena Kuželová, MsP
Margita Simighová, MsÚ 

9. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom ?Domov dôchodcov Šaľa ? Stavebný dozor? v zložení:
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Ing. Jana Nitrayová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ          

10. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom ?Futbalový štadión Šaľa ? prekládka vnútroareálovej komunikácie? v zložení:
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ           
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ        
Mgr. Július Morávek, poslanec MsZ
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Michal Jobbágy, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          

11. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom ?Nákup IKT? v zložení:
Ing. Marián Kántor, poslanec MsZ
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ
Marián Zahoran, MsÚ
Mgr. Martin Fabián, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ 

12. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb ?Údržba zelene? v zložení:
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ           
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ        
Ing. Erika Velázquezová, poslankyňa MsZ
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ         

13. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb ?Údržba ihriska ? Futbalový štadión Šaľa a Veča? v zložení:
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ           
Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ        
Ladislav Košičár, poslanec MsZ
Ing. Božena Tóthová, MsÚ 
Michal Jobbágy, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          

14. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na poskytnutie služieb ?Obnova vodorovného dopravného značenia? v zložení:
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ           
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ        
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ
Ing. Božena Tóthová, MsÚ 
Zoltán Szabados, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          

15. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác ?Rekonštrukcia soc. zariadení ŠH Šaľa? v zložení:
MUDr. Jozef  Grell, poslanec MsZ           
Ing. Erika Velázquezová, poslankyňa MsZ
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ
Ing. Božena Tóthová, MsÚ 
Michal Jobbágy, MsÚ
Ing. Elena Matajsová, MsÚ
Margita Simighová, MsÚ          

16. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podlimitná zákazka na dodanie tovarov s názvom ?Interiérové vybavenie ? Domov dôchodcov Šaľa?  v zložení:
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ           
MUDr. Igor Bečár, poslanec MsZ        
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ
RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS
Ing. Jana Nitrayová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ          

17. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní ? podprahová zákazka na dodanie tovarov s názvom ?Špeciálne prístroje ? Domov dôchodcov Šaľa?  v zložení:
MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ           
MUDr. Igor Bečár, poslanec MsZ        
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ
RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS
Ing. Jana Nitrayová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ          

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 11
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo C 4/6/2011 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora

Uznesenie č. 6/2011 ? XV. (na základe poslaneckého návrhu predloženého skupinou poslancov ? NEKA, SMER-SD, SaS, MOST-HÍD)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora,
B. schvaľuje
mesačnú odmenu zástupcovi primátora vo výške 500 EUR na obdobie marec 2011 ? december 2011 s tým, že mesačná odmena môže byť upravená v priebehu roka podľa množstva a kvality vykonanej práce podľa platných zásad odmeňovania poslancov.
 
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Materiál číslo D 1/6/2011 - Róbert Brodanský, Dlhá nad Váhom č. 173 ? priamy odpredaj majetku mesta - pozemkov v Dlhej nad Váhom

Uznesenie č. 6/2011 ? XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy odpredaj majetku mesta - pozemkov v Dlhej nad Váhom,
B. konštatuje,
že ide o prevod podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. b) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu v rozsahu 1/2 pozemkov v k. ú. Dlhá nad Váhom, vedené na LV č. 1553 a to EKN parc. č. 2299/201 o výmere 115 m2, 2305/1 o výmere 46 m2 a 2305/2 o výmere 22 m2, v cene 16,63 Eur/m2, t. j. v celkovej sume 1 521,64 Eur, do výlučného vlastníctva Róberta Brodanského, trvale bytom Dlhá nad Váhom č. 173.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 2/6/2011 - MUDr. Alexander Štítnický, Hliník 45, Šaľa ? spôsob určenia nakladania s majetkom mesta 

Uznesenie č. 6/2011 ? XVII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej ? hlasovať najprv o alternatíve č. 2, so zadefinovaním prípadu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom vo finančnej situácii mesta)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo finančnej situácii mesta,
C. schvaľuje
zverejniť zámer priameho odpredaja pozemku so spevnenými plochami, chodníkom a zeleňou pred objektom psychiatrickej ambulancie na Nemocničnej ul. v Šali, časť CKN parc. č. 2077/13 a časť parc. č. 2056/1 v k. ú. Šaľa o celkovej výmere cca 281 m2 (výmera bude upresnená GP) do výlučného vlastníctva MUDr. Alexandra Štítnického, trvale bytom Šaľa, Hliník 45, v cene 59,749 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 16 789,46 Eur,
s podmienkami umiestnenia IS zakotvenými v kúpnej zmluve.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 3/6/2011 - Eva Okruhlicová a Milan Okruhlica, Nešporova 1007/13, Šaľa ? priamy odpredaj majetku mesta - pozemku pod prístavbou k predajni textilu na Budovateľskej ul. v Šali 

Uznesenie č. 6/2011 ? XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy odpredaj majetku mesta - pozemku pod prístavbou k predajni textilu na Budovateľskej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. c) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku v k.ú. Šaľa, časť parc. č. 888/1 o výmere cca 7 m2 (výmera bude upravená GP), v cene 53,110 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 371,77 Eur
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Evy Okruhlicovej, rod. Szabóovej a Milana Okruhlicu, obidvaja trvale bytom Šaľa, Nešporova 1007/13.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Materiál číslo D 4/6/2011 - Alojz Heštera, Andreja Mráza 1, Bratislava; Milada Hešterová, Okružná 18, Šaľa ? žiadosť o zníženie kúpnej ceny

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie kúpnej ceny,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 3/2011 ? XVI. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
24. marca 2011,
C. konštatuje,
1. že ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 bodu 1 písm. c) VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu majetku mesta v znení neskorších predpisov,
2. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov za rovnakým účelom,
D. schvaľuje
zverejniť zámer priameho odpredaja pozemku pod garážou v radovej zástavbe na Hlbokej ul. v Šali, parc. č. 2208 o výmere 20 m2, v cene 4,97 Eur/m2, t. j. v celkovej sume
99,40 Eur do podielového spoluvlastníctva:
- Alojza Hešteru, trvale bytom Bratislava, Andreja Mráza 1, v podiele 1/2
- Milady Hešterovej, rod. Kadlčíkovej, bytom Šaľa, Okružná 18, v podiele 1/2,
s podmienkou doplatenia nájomného za predchádzajúce 3 roky vo výške 318,66 Eur a s podmienkou doriešenia súpisného čísla garáže.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 5/6/2011 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali

Uznesenie č. 6/2011 ? XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali (za areálom poisťovne Allianz) o celkovej výmere 784 m2 podľa predloženého návrhu
2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu
3. členov súťažnej komisie:
- 1. poslanec - Ing. Peter Andráši
- 2. poslanec - MUDr. Igor Bečár
- člen ekonomickej komisie - Miroslav Gera
- člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy - Ing. Ivan Kováč
- Ing. arch. Imrich Pleidel
- Ing. Denisa Polónyiová
C. ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali
T: do 30. mája 2011 Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS
T: zasadnutie MsZ august/september 2011 Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 6/6/2011 - Vladimír Rácz a manželka Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa ? spôsob určenia nakladania s majetkom mesta

Uznesenie č. 6/2011 ? XX. (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. neschvaľuje
predaj pozemku na ul. L. Novomeského v Šali, časť parc. č. 1611/1 o výmere 20 m2 pre Vladimíra Rácza a manželku Annu, trvale bytom L. Novomeského 770/12, Šaľa.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 7/6/2011 - Peter Tóth, Kukučínova 534/42, Šaľa ? spôsob určenia nakladania s majetkom mesta

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) - na základe poslaneckého návrhu Ing. Jozefa Mečiara - hlasovať najprv o alternatíve č. 2

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, že ide
o vstup do prevádzky žiadateľa, ktorý vybudoval na vlastné náklady,
C. schvaľuje
zverejniť zámer priameho odpredaja pozemku na Kukučínovej ul. v Šali, časť parc.
č. 852/1, v zmysle GP č. 37/2006 overeného Správou katastra Šaľa, parc. č. 852/8 o výmere 21 m2 pre Petra Tótha, trvale bytom Šaľa, Kukučínova 534/42, v cene
53,110 Eur/m2, t. j. pri výmere 21 m2 je cena 1 115,31 Eur.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Návrh na uznesenie podľa alternatívy č. 2 nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 6/2011 ? XXI. (alternatíva č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,
B. neschvaľuje
predaj pozemku na Dolnej ul. v Šali, časť parc. č. 852/1 o výmere 21 m2 pre Petra Tótha, trvale bytom Kukučínova 534/42, Šaľa.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 8/6/2011 - Alžbeta Kurucová, V. Šrobára 570/2, Šaľa ? žiadosť
o odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Uznesenie č. 6/2011 ? XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka - odpustenie poplatku z omeškania vo výške 50 %)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 50 % pre Alžbetu Kurucovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský
Materiál číslo D 9/6/2011 - Mgr. Žaneta Čačaná, Sadmelijská 5, 831 06 Bratislava-Rača ? žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu,
B. schvaľuje
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 100 % pre Mgr. Žanetu Čačanú,
Sadmelijská 5, Bratislava - Rača.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 10/6/2011 - REST3, s.r.o. Mlynské luhy 3, Bratislava ? priamy odpredaj majetku mesta - budova súp. č. 2062 na pozemku parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ Komenského) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1, z dôvodu osobitného zreteľa

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka ? doplniť do návrhu uznesenia bod E. ukladá v znení:
- finančné prostriedky získané z predaja budovy Komenského vo výške 180 245 EUR rezervovať na rekonštrukciu ulice Komenského v rámci projektu ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? revitalizácia?.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2011 ? XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
priamy odpredaj majetku mesta, budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 - bývalá ZŠ
na Komenského ul., vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 - dvor a časť susedného pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ realizáciou rekonštrukčných prác, prístavby nových ubytovacích priestorov a celkového komplexného zveľadenia areálu umožní prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb v upravených priestoroch budúcemu prevádzkovateľovi AIRA, n. o. so sídlom Murániho 28, Nitra,
2. zámer priameho odpredaja majetku mesta - budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1, bývalej ZŠ na Komenského ul., vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc.
č. 3205/1 - dvor a časť susedného pozemku, z dôvodu osobitného zreteľa bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli mesta dňa 04. 05. 2011,
C. schvaľuje  
priamy odpredaj nehnuteľností v k.ú. Šaľa, vedených v KN C na LV 1, budovy súp.
č. 2062 na parc. č. 3207/1 - bývalá ZŠ na Komenského ul., vrátane pozemkov parc.
č. 3207/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2 401 m2 a časť parc. č. 3205/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 405 m2 (výmeru upresní GP) - dvor a časť susedného pozemku za cenu v zmysle ZP,
- pozemok za 37,65 Eur/m2, čo pri celkovej výmere cca 2 806 m2 činí 105 645 Eur,
- budovu s príslušenstvom za 74 600 Eur (na základe aktuálneho ZP č. 31/2011 zo dňa 19. 05. 2011), t.j. spolu za celkovú sumu 180 245 Eur, v prospech spoločnosti REST3 spol. s r.o., zastúpenú konateľom PaedDr. Jánom Sihelským, so sídlom Mlynské    luhy 3, Bratislava, IČO 44 951 281, s podmienkou, že spoločnosť strpí bezodplatne na prevádzanom pozemku (časť parc. č. 3205/1, nové parc. č. bude podľa GP) do doby realizácie prístavby koterce pre odchytených psov, s tým, že po tejto dobe budú tieto presťahované na náklady spoločnosti, na miesto určené predávajúcim; spoločnosť vyzve predávajúceho k odstráneniu kotercov najneskôr 3 mesiace pred zahájením prác,
D.  poveruje
primátora mesta podpísať zmluvu o zriadení záložného práva na prevádzajúce sa nehnuteľnosti v prospech príslušnej banky, z dôvodu úhrady kúpnej ceny kupujúcim z úverových zdrojov,
E. ukladá
finančné prostriedky získané z predaja budovy Komenského vo výške 180 245 EUR rezervovať na rekonštrukciu ulice Komenského v rámci projektu ?Šaľa ? Veča CENTRUM ? revitalizácia?.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Mgr. Jozef Varsányi ? vznesenie námietky z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie o námietke Mgr. Jozefa Varsányiho

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Opakované hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia, nakoľko mestské zastupiteľstvo námietke poslanca vyhovelo.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 11/6/2011 - INVEST AG s.r.o., Drieňová 40, Bratislava ? ponuka na odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali,
B. súhlasí
s ponukou na odpredaj 24 bytov na Hlavnej ul. v Šali od spoločnosti INVEST AG za cenu 52 800 eur/byt (uvedená cena je konečná, vrátane DPH) za podmienok, že byty budú dokončené a skolaudované do 31. 12. 2011 a mesto Šaľa získa na kúpu v roku 2012:
1. dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 20% oprávnených nákladov (max. 880 eur/byt/m2), t. j. 7 500 eur/byt,
2. podporu zo ŠFRB vo forme úveru s ročnou úrokovou sadzbou 1 % na dobu 30 rokov v rozsahu 80 % z obstarávacej ceny bytu, max. 45 300 eur/byt.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 12/6/2011 - Zriadenie vecného bremena práva prechodu pre peších (autobusová zastávka a chodník v Šali-Veči na ul. Nitrianskej) v prospech mesta cez pozemok vo vlastníctve Miloša Kalabu, Šaľa, Okružná č. 28

Uznesenie č. 6/2011 ? XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu pre peších (autobusová zastávka a chodník v Šali ? Veči na ul. Nitrianskej) v prospech mesta Šaľa cez pozemok
vo vlastníctve Miloša Kalabu, Šaľa, Okružná č. 28,
B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva prechodu pre peších cez pozemok, na ktorom sa nachádza prístrešok autobusovej zastávky a chodník, ako novovytvorená parc.
č. 3080/294, zastavaná plocha o výmere 72 m2 v zmysle GP č. 12/2011 overeného Správou katastra dňa 06. 04. 2011, pod č. 84/2011, ktorá bola odčlenená z pôvodnej parc.
č. 3080/182, zastavaná plocha o výmere 167 m2, vedenej v KN C pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 5018, vo vlastníctve povinného z vecného bremena Miloša Kalabu, Šaľa, ul. Okružná č. 28, v prospech oprávneného Mesto Šaľa, so sídlom Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Materiál číslo D 13/6/2011 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže ?O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - IV.? a opätovný návrh podmienok
na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara - znížiť minimálnu kúpnu cenu na 400 000 Eur a znížiť minimálnu investíciu do zostávajúcej plochy verejného priestranstva na 100 000 Eur, návrh na zloženie súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej  Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 6/2011 ? XXV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča ? stanoviť minimálnu kúpnu cenu 500 000 Eur a znížiť minimálnu investíciu do zostávajúcej plochy verejného priestranstva na 100 000 Eur, zloženie súťažnej komisie podľa poslaneckého návrhu Ing. Mečiara)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže ?O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali ? IV.? a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže ?O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - V.?, s tým, že:
- minimálna kúpna cena je 500 000 Eur,
- sa znižuje minimálna investícia do zostávajúcej plochy verejného priestranstva na 100 000 Eur
2. podmienky VOS v predložených súťažných podkladoch s tým, že:
- minimálna kúpna cena je 500 000 Eur,
- sa znižuje minimálna investícia do zostávajúcej plochy verejného priestranstva na 100 000 Eur,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec
- MUDr. Igor Bečár, poslanec
- Ing. Ondrej  Moťovský, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C.  ukladá
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS ?O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali ? V.?
T: do 30. mája 2011                              Z: MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS.
T: 8. zasadnutie MsZ v r. 2011 (september) Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP