Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.09.2014 - 15:41  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:19  //  zobrazené: 1282

05/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/08/2014

číslo: 05/2014  |  dátum konania: 28.08.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Program ako celok

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 2

Voľba návrhovej komisie

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 5

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Hlasovanie č. 3

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková,
Ing. Marek Vrbovský,

 

Materiál číslo C 1/5/2014 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014

 

Uznesenie č. 5/2014 – I.  

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014,

B.     schvaľuje

úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                              11 835 557 EUR

Bežné výdavky:                                                         11 673 653 EUR

Rozdiel:                                                                           161 904 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                        4 456 943 EUR

Kapitálové výdavky:                                                    5 449 861 EUR

Rozdiel:                                                                         - 992 918 EUR

                                                                                                                            

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                             16 292 500 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                        17 123 514 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                                  - 831 014 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                          4 841 180 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                     4 008 346 EUR

Rozdiel:                                                                           832 834 EUR

 

Rozpočet na rok 2014 celkom:

Príjmy celkom:                                                          21 133 680 EUR

Výdavky celkom:                                                      21 131 860 EUR

Rozdiel celkom:                                                                  1 820 EUR

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika
Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS