Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.06.2022 - 15:46  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:07  //  zobrazené: 971

04/2022 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 07.06.2022

 

Dátum a miesto: 7. júna 2022 (utorok) o 16,00 h v budove Domu kultúry v Šali

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Ing. Gabriela Lacková, PhD., Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Mgr. Mária Farkašová - neospravedlnená, Mgr. Peter Buday - ospravedlnený, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art. - ospravedlnená, Miroslav Schindler  -  neospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Správa o činnosti MsKS za rok 2021 – Ing. František Botka
 4. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiacoch júl a august 2022 – Ing. František Botka
 5. TČR 2021, organizačné zabezpečenie – Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. František Botka
 6. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu - členovia komisie
 7. Rôzne
 8. Ukončenie

Prizvaní:

-    Ing. František Botka, vedúci MsKS

-    Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý na úvod privítal na zasadnutí komisie všetkých prítomných. Prezentovalo sa 6 členov komisie, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Otvoril rokovanie komisie a viedol ho v súlade s programom uvedeným v pozvánke. Pozvánku rozoslala tajomníčka komisie elektronicky.

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Informáciu o plnení uznesenia 4/02/2022 podal predseda komisie Peter Hlavatý: zvýšenie dotácie v rozpočte mesta pre oblasť kultúry na rok 2023 na 15000,- EUR predloží v rámci materiálu - Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.

Informáciu o plnená uznesenia 1/03/2022 podal Ing. Peter Jaroš: pozemok medzi Reštauráciou YPS a Bistro Barom Lucia vlastní mesto, je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na osadenie 3 D nápisu Veče, v prípade realizácie uzavrieť nájomnú zmluvu s mestom a vybaviť všetky náležitosti aj ohľadom bezpečnosti pokiaľ by nápis mal slúžiť ako herný prvok.

 1. Správa o činnosti MsKS za rok 2021 – Ing. František Botka

Ing. František Botka stručne prezentoval Správu o činnosti MsKS za rok 2021, nakoľko ju členom komisie v predstihu rozoslala elektronicky tajomníčka komisie a mali čas na preštudovanie celého materiálu. Fungovanie MsKS a rozsah uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatí aj v roku 2021 ovplyvnila pandemická situácia a taktiež rekonštrukcia DK Šaľa.

Obsah správy je rozdelený do  jedenástich častí: Úvod, Činnosť MsKS v roku 2020, Podujatia podľa jednotlivých stredísk MsKS, Kino, Družobné vzťahy, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS, Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, Marketing a propagácia podujatí, Kultúrna infraštruktúra: budovy a priestorové kapacity a Záver. Správa je obohatená o fotodokumentáciu, čo členovia komisie hodnotili veľmi pozitívne.

Uznesenie 1/04/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie Správu o činnosti MsKS za rok 2021 a odporúča predložiť ju na najbližšie rokovanie MsZ.

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiacoch júl a august 2022 – Ing. František Botka

Ing. František Botka na úvod vyhodnotil program, ktorý sa doteraz v priebehu mesiaca jún uskutočnil a spomenul aj podujatia, ktoré MsKS ešte do konca mesiaca pripravilo. Okrem iného do programu pribudol benefičný koncert „UKRAJINA – TO SME MY“, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2022 o 16:00 h  v estrádnej sále DK Šaľa.  Následne oboznámil prítomných s programom na mesiace júl a august 2022, napr.: Tvorivý čin roka 2021, Súťaž vo varení guláša, piatkové koncerty na nádvorí kaštieľa, koncert Mira Jaroša na amfiteátri, sobotné premietanie na amfiteátri...

Uznesenie 2/04/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiace júl a august 2022.

 1. TČR 2021, organizačné zabezpečenie – Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. František Botka

Mgr. Miroslav Demín, Ing. Martina Čižmáriková a Ing. František Botka si rozdelili úlohy, ktoré v súvislosti s prípravou a realizáciou podujatia zabezpečia.  Slávnostné odovzdanie ocenení TČR 2021 sa uskutoční dňa 1.7.2022 o 19:00 h na nádvorí kaštieľa. Hudobným hosťom večera bude Dámska hudobná skupina Flowers. Moderátorkou podujatia bude Mgr. Miloslava Bartíková. Po oficiálnom programe sa pre pozvaných hostí uskutoční recepcia.

Uznesenie 3/04/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie organizačné zabezpečenie TČR 2021.

 1. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu - členovia komisie

Predseda komisie uviedol, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu do 30.6.2022.

Členovia komisie spracovali materiál k tvorbe rozpočtu a jednomyseľne ho odsúhlasili.

Uznesenie 4/04/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu poveruje predsedu komisie na predloženie priorít a návrhu investičných akcií na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu v takom znení ako ho komisia odsúhlasila do 30.6.2022.

 1. Rôzne

Členovia komisie nepredložili žiadne návrhy na rokovanie.

8. Ukončenie

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.

Šaľa, 7.6.2022

zapísal: Jozefína Karlubíková

  tajomníčka komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková