Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.11.2021 - 17:31  //  aktualizácia: 03.11.2021 - 17:33  //  zobrazené: 1135

04/2021 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 02.11.2021

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,   Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková, Robert Tölgyesi

 

 

 

Neprítomní:  Miroslav Gera, Bc. Elza Melegová

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj

   

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 233:

·komisia neodporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 o miestnom poplatku za rozvoj v predloženom znení

 • dvaja členovia komisie navrhli odlišné sadzby, ako sú uvedené v predloženom návrhu, no ani jeden návrh nezískal dostatočný počet hlasov, aby bol schválený

 

 

 

2. Návrh na  prijatie preklenovacieho úveru

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na  prijatie preklenovacieho úveru a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 234:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť:
 1. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 780 000 EUR v rozpočte mesta  na rok 2021 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie rekonštrukcia DK Šaľa,
 2. ručenie za prijatý úver blankozmenkou

 

 

3. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 235:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021

 

 

 

 

4. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 236:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prípravu návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2022

 

 

 

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Žiadosť  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 237

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75,
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa
  vo výške minimálne 3168,81 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy a financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

6. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP na realizáciu projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP na realizáciu projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 238:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75,
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ vo výške 3 715,45 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy, 
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa.

 

 

 

 

7. MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom, parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 239:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 6 m2 v celkovej kúpnej cene 66,00 EUR pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom.

 

 

 

 

 

8. Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 240:

 • komisia odporúča MsZ  schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 20 m2 v celkovej kúpnej cene 220,00 EUR pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

 

9. Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 241

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2 t. j. pri celkovej výmere 62 m2 v celkovej kúpnej cene 682,00 EUR pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 242:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemok parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

11. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 243:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021,vcene11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 38 m2 v celkovej kúpnej cene 418,00 EUR pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

 

 

12. Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 244:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 18 m2 v celkovej kúpnej cene 198,00 EUR pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

13. Alexej Eliaš, Školská 351/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcela registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 245:

 • komisia odporúča MsZ schváliť  prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, parcela registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, v cene 11 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej cene 726,00 EUR, pre žiadateľa Alexeja Eliaša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Sala Invest spol. s r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Sala Invest spol. s r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 a časť parcely CKN č. 803/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 246:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 806/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 a časť parcely CKN č. 803/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, vedené  katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 42 m2 v celkovej cene 223,06 EUR/rok na dobu neurčitú, pre spoločnosť Sala Invest spol. s r.o., so sídlom Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce, IČO: 53 578 767.

 

 

 

 

15. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 247:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, v celkovej cene 1200,00 Eur/rok, za účelom rozšírenia už existujúcej letnej terasy na zastrešenú terasu, z terajších 30 m2 na 60 m2, na vlastné náklady žiadateľa,  pre  Branka Pistoviča City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, IČO: 47 880 422, na dobu neurčitú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 248:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Pažitnej v  Šali, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j.privýmere29m2vcelkovejkúpnejcene 319,00 EUR pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 249:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v úhľadnom zarovnaní záveterného cípu v línii estetiky priestoru, v cene 39,832 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 1394,12 EUR pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa.

 

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, Nitrianska 1539/91, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala . Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, Nitrianska 1539/91, Šaľa, parcela číslo 3525/2, orná pôda o výmere 1432 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 250:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti  pozemok, parcela číslo 3525/2, orná pôda o výmere 1432 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, obaja trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 10 024,00 Eur v desiatich rovnomerných splátkach 1002,40 EUR/rok so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti na zaplatenie kúpnej ceny a jej príslušenstva v prospech mesta Šaľa spojené so záväzkom nezriadiť záložné právo v prospech inej osoby, až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany kupujúceho.

 

 

 

 

19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala . Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 251:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021pod č. G1-419/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľky, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, v celkovej kúpnej cene 72,00 EUR pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko.

 

 

 

20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 252:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľadňa30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 1139,00 EUR pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

 Uznesenie č. 253:

 1. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami oprávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, k stavbe distribučnej trafostanice postavenej na oprávnenej nehnuteľnosti,
 2. zriadenie a uloženie existujúcich elektroenergetických zariadení a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia  a  podzemného káblového NN vedenia),

c)   užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení
a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia 
a  podzemného káblového NN vedenia) a ich odstránenie,

v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemkov parcela č. 2026/2, ostatná plocha o výmere 18 m2, parcela č. 2026/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
7 m2, ako aj stavby s. č. 5179 postavená na parcele č. 2026/3, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 6569, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 3750,87 EUR.

 

 

 

 

 

22. DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom pre DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa, parcela č. 2026/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2; parcela č. 2026/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2; parcela č. 2026/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; parcela č. 2091/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2; parcela č. 2091/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

Uznesenie č. 254:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemkov na ul. Feketeházyho v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností parcela č. 2026/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2; parcela č. 2026/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2; parcela č. 2026/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; parcela č. 2091/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2; parcela č. 2091/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, v cene 66,387 Eur/m2, teda celkovo za 317 m2 vo výške 21.044,68 Eur pre spoločnosť DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa, IČO: 46 584 102.

 

 

 

23. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 255:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – dvojizbového bytu číslo 87
  s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí
  v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha
  a nádvorie o výmere 231 m2,  parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie
  o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2
  vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa formou obchodnej verejnej súťaže,

2.   vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  dvojizbového bytu č. 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela
č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2  vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu

3.   podmienky OVS uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu 

4.   zloženie súťažnej komisie:

 • člen - Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • člen - Róbert Tölgyesi, poslanec
 • člen - Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • člen - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • člen - Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • zapisovateľ - JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ

 

 

 

 

24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 256:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
  1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – budovy prevádzkového objektu s. č. 32 na parcele CKN č. 1076, pozemku parcela registra CKN číslo 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemku parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 formou obchodnej verejnej súťaže,
  2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ podľa predloženého návrhu,
  3. podmienky OVS uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,
  4. zloženie súťažnej komisie:
 • člen - Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • člen - Róbert Tölgyesi, poslanec
 • člen - Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • člen - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • člen - Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • zapisovateľ - JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová