Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2018 - 10:40  //  aktualizácia: 02.07.2018 - 10:41  //  zobrazené: 1091

04/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2018  |  dátum konania: 20.06.2018

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(04/2018)

 

Dátum: 20. 6. 2018

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Marián Krištof, Ladislav Jaroš, Jana Majdlenová, Miroslav Gera, Peter Szalay,
Ing. Patrik Ščasný, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Ivan Kováč - ospravedlnený, Ing. Michael Angelov - neospravedlnený, Vojtech Halász - ospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019
 4. Plnenie PHSR za rok 2017 - materiál do MsZ
 5. Rôzne
 6. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Vzhľadom k tomu, že Ing. Ivan Kováč sa ospravedlnil zo zasadnutia komisie mládeže a športu konanej dňa 20. 6. 2018, prítomní členovia komisie sa zhodli na tom, aby zasadnutie komisie viedol Ing. Marián Krištof. Privítal členov komisie mládeže a športu a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 6 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 12. 6. 2018.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Marián Krištof informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 5. 2018. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené.

K bodu 3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018

Tajomníčka komisie informovala prítomných, že všetky komisie pri MsZ v Šali majú v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa na základe pokynu prednostky MsÚ Šaľa Ing. Jany Nitrayovej predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu v termíne do 30. 6. 2018. Komisia vychádzala z materiálu prerokovaného na poslednom zasadnutí dňa 3. 5. 2018, ktorého témou bol PHSR za roky
2015 – 2020 (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa), komisia mládeže a športu za svoju oblasť aktivít a opatrení. Peter Szalay navrhol za Mestskú športovú halu v Šali, aby boli v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok príp. v návrhu viacročného rozpočtu zahrnuté nasledovné priority:

 • Oprava hľadiska (tribún)
 • Skvalitnenie ozvučenia v športovej hale
 • Výmena výsledkovej tabule (Scoreboard)
 • Modernizácia šatní

Ladislav Jaroš ostro kritizoval tú skutočnosť, že na trávnikoch FK Slovan Duslo Šaľa sa organizujú kultúrne podujatia. Vyjadril svoj názor, že trávnik by sa mal využívať výlučne na športové aktivity resp. futbal. Dodal, že trávnik vôbec nie je vhodný na takéto akcie, pretože vznikajú veľké škody a klub nemá finančné prostriedky na ich odstránenie spôsobené veľkým množstvom ľudí a automobilmi. Uviedol, aby sa tieto podujatia uskutočnili v iných priestoroch a dodal, aby sa zriadil priestor na realizáciu kultúrnych a športových podujatí v priestoroch medzi tribúnou na štadióne a záhradkami.

Uznesenie 1/4/2018: Komisia mládeže a športu berie uvedené návrhy na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4. Plnenie PHSR za rok 2017 - materiál do MsZ

Hodnotiacu správu PHSR za rok 2017 spracovali Ing. Eliška Vargová a Ing. Petra Szalayová. Materiál na preštudovanie bol členom komisie poslaný tajomníčkou elektronicky dňa 12.6.2018. Okrem spomínanej správy sa členovia oboznámili s nasledovnými prílohami:

 • 02 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2017
 • 03  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami za rok 2017
 • 04  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti s oblasťou životného prostredia za rok 2017
 • 05  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život za rok 2017
 • 06 Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu k správe o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2017

Na otázku č. 12 z Vyhodnotenia   dotazníkového prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami v meste Šaľa za  rok 2017, ktorá znela „Ktoré  zo služieb poskytovaných verejným sektorom považujete za najlepšie/najdôležitejšie a naopak za najhoršie/najmenej prínosné za rok 2017“ respondenti za najlepšie/najdôležitejšie služby uvádzali najmä služby  kultúry a športu.

V rámci poslednej časti dotazníka  týkajúceho sa so spokojnosťou obyvateľov s mestom ako  miestom pre bývanie a život za rok 2017 mohli respondenti priložiť svoje poznámky/pripomienky k danej téme. Čo sa týka pripomienok obyvateľov v oblasti športu, respondenti vyjadrili nespokojnosť s nasledovnými:

 • Okrem futbalu a hádzanej tu nie sú iné športové podujatia, napr. pre deti
 • Zimný štadión
 • Detských ihrísk je v meste dostatok, teraz by bolo vhodné zamerať sa na starostlivosť o zeleň a na rozširovanie športovísk pre mládež a dospelých
 • Mládež v Šali nemá dostatok miesta na zmysluplné trávenie voľného času, a preto je potrebné také miesta vytvárať, otvoriť školské dvory a iné priestranstvá a určiť správcov, ktorí by sa o ne starali. Je záujem o vybudovanie lezeckej steny, cyklochodníkov, cyklotrás, vytváranie zaujímavých hracích prvkov pre staršiu mládež na pešej a v nemocničnom parku ako sú napr. basketbalové koše, ping-pongové stoly, petangové ihrisko, na chodníky namaľovať škôlky a hry
 • Na Veči nie je skoro žiadne normálne ihrisko

Uznesenie 2/4/2018: Komisia mládeže a športu súhlasí s hodnotiacou správou PHSR za rok 2017 a odporúča MsZ v Šali na schválenie.

K bodu 5: Rôzne

 1. Ladislav Jaroš pozval prítomných na mláde
 2. žnícky medzinárodný futbalový turnaj prípraviek U-11, ktorý sa uskutoční dňa 23. 6. 2018 na štadióne FK Slovan Duslo Šaľa.
 3. Tajomníčka komisia pozvala prítomných na slávnostné vyhlásenie výsledkov lokálnej súťaže Do práce na bicykli, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2018 v nemocničnom parku v Šali.

Na záver Ing. Marián Krištof poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            26. 6. 2018