Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.07.2008 - 14:04  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 14:06  //  zobrazené: 1334

04/2008 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2008  |  dátum konania: 26.06.2008  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zaradenie do programu bod A 5/4/08 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 2
Zaradenie do programu bod D 12/4/08 – S – REAL HOLDING s.r.o. Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali


Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 7
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 3
Prerokovanie materiálu H 3/4/08 na zasadnutí MsZ ako druhého v poradí

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 4
Zaradenie do programu bod A 6/4/08 – Ústna informácia o stretnutí predstaviteľov mesta s nájomníkmi objektu COV Šaľa-Veča
 

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 5
Zámena poradia pri prerokovaní materiálov D 1/4/08 a D 6/4/08


Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 7
Voľba návrhovej komisie


Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice


Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo H 3/4/08 - Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva mesta Šaľa 

Uznesenie č. 4/2008 –I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva mesta Šaľa,
B. odporúča
primátorovi mesta ako valnému zhromaždeniu schváliť Koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 1/4/08 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 4/2008 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,
Počas hlasovania nebola v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 7
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo A 2/4/08 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008

Poslanecký návrh Tibora Dubisa - doplniť do plánu kontrolnej činnosti vykonanie kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,

Poslanecký návrh Tibor Dubisa bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2008 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
Príloha k uzneseniu č. 4/2008 – III:
1. Kontrola plnenia plánu zavedenia eura v meste Šaľa
2. Kontrola plnenia vlastných príjmov vo vybraných rozpočtových organizáciách mesta v r. 2007, 2008
3. Kontrola použitia finančných dotácií, kontrola splnenia podmienok poskytnutia v zmysle VZN č. 7/2007 O poskytovaní dotácií
4. Kontrola zmlúv o poistení majetku mesta – výber zmluvných partnerov, plnenie poistných udalostí v zmysle dohodnutých podmienok
5. Kontrola termínov stanovených v rozhodnutiach o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a použitia verejného priestranstva v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a č. 135/1961 Zb. Cestný zákon r. 2008
6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly investičnej akcie „Pešia zóna Šaľa centrum – 1. etapa“
7. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2009
8. Kontrola priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže „O najvýhod-nejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici“

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo A 3/4/08 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie marec – máj 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 4/2008 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie marec – máj 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzť3ahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie marec – máj 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,

Materiál číslo A 4/4/08 - Informatívna správa o stave posudzovania zámeru spoločnosti CE Energy Šaľa – Močenok, s r.o.: „Veterný park Šaľa – Močenok“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predloženú informatívnu správu o stave posudzovania zámeru spoločnosti CE Energy Šaľa – Močenok, s r.o.: „Veterný park Šaľa – Močenok“
B. nesúhlasí
      s výstavbou „Veterného parku Šaľa – Močenok“ s nasledovným odôvodnením:
- z vypracovanej „Správy o hodnotení“ vyplýva, že okrem plochy potrebnej na výstavbu veterných elektrární bude počas jej prevádzky blokované ďalšie územie pre ochranné a bezpečnostné pásma, čo bude prekážkou ďalšieho rozvoja (napr. investícií riešiacich zamestnanosť) mesta ako aj spoločnosti Duslo, a.s.,
- mestu Šaľa bolo doručené stanovisko najväčšieho priemyselného podniku v meste - Duslo Šaľa, a.s., ktorého sa bezprostredne táto aktivita dotýka. Z neho vyplýva, že pri výbere lokality pre veterný park nebola navrhovateľom táto spoločnosť oslovená. V Správe o hodnotení neboli zhodnotené možné vplyvy veterného parku na prevádzku spoločnosti, ako aj na ďalšie podniky, prevádzky a zariadenia nachádzajúce sa v areáli Duslo, a.s. Šaľa, 
- výsledky  prieskumu verejnej mienky zo Správy o hodnotení (autor doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.) sú v rozpore s nám známymi názormi verejnosti, nakoľko na verejnom prerokovávaní Správy o hodnotení prevládali prevažne negatívne stanoviská obyvateľov mesta. Ešte vo fáze Zámeru bola  na mesto doručená Petícia obyvateľov dotknutej lokality – MČ Veča, ktorí vyjadrili negatívne stanovisko k výstavbe veterného parku. K Správe o hodnotení bolo doručené mestu Stanovisko OZ „Za zdravý život“, ktoré je takisto nesúhlasné. Mesto Šaľa oslovilo dňa 20. 06. 2008 dekana Pedagogickej fakulty UK Bratislava, pod ktorej záštitou bol údajne prieskum verejnej mienky realizovaný. Vo svojej odpovedi sa dekan fakulty, prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD vyjadril, že  „doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., použitím pečiatky UK PdF zneužil meno našej fakulty. O vykonanom prieskume som nebol informovaný a od prieskumu a jeho záverov sa ako dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v plnej miere dištancujem.“  - kópiu elektronickej odpovede prikladáme,
- v „Správe o hodnotení“ v časti 3.8.2. na str. 102/141 sa konštatuje, že „navrhovaná činnosť bude mať prevažne negatívne vplyvy na scenériu krajiny a krajinný obraz“, ďalej na str. 103/141, že „veterný park bude lokalizovaný v krajine s nízkou estetickou kvalitou“. Sme toho názoru, že veterné elektrárne, s možnou výškou až 150 m, posunú estetickú aj environmentálnu kvalitu okolia mesta na ešte nižšiu úroveň.
C. ukladá
zaslať stanovisko mesta Šaľa k Správe o hodnotení vplyvov „Veterného parku Šaľa – Močenok“  s odôvodnením nesúhlasu Ministerstvu životného prostredia SR.
T: 27. 06. 2008            Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Proti hlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 3
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 1/4/08 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV.  z  1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 07. februára 2008

Uznesenie č. 4/2008 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa
07. februára 2008,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2008–XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. februára 2008 takto:
- pôvodný názov akcie pod „Okružnou križovatkou ulíc Dolná – Vlčanská - Družstevná“ sa nahrádza názvom pod stavbou „Rekonštrukcia ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa“
- pôvodná výmera pozemkov cca 2 899 m² sa nahrádza výmerou pozemkov cca
4 024 m²

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo B 2/4/08 - Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva
č. 3/2008 – X. zo dňa 15. mája 2008 a ústna Informácia o rokovaní so spoločnosťou SITA Slovensko a.s.

Hlasovanie o Uznesení č. 3/2008 – X., ktoré bolo prijaté na 3. MsZ dňa 15. 05. 2008 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stave vypísania VOS o nakladaní s komunálnym odpadom,
B. ukladá
prerušiť prípravné konanie k vypísaniu súťaže, rokovať s terajším dodávateľom služieb, predložiť výsledok rokovania, resp. návrh novej zmluvy medzi mestom Šaľa a SITA Slovensko, a. s., v súťaži pokračovať až v prípade, že MsZ v Šali novú ponuku SITA Slovensko a. s. nebude akceptovať.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica,
Proti hlasovalo: 8
Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 3/2008 –X. zo dňa 15. 05. 2008 a uznesenie týmto stráca platnosť.

Materiál číslo C 1/4/08 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa“

Uznesenie č. 4/2008 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. návrh na prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru,
2. návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa“
B. schvaľuje
1. prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru  a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru,
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 v spojitosti s prijatím úveru od DEXIA Banka Slovensko a.s. na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov schváleného projektu „Stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ Murgaša, Horná č. 22, Šaľa“ nasledovne:

Bežné príjmy:      340 367 tis. Sk
Bežné výdavky:    333 732 tis. Sk
Rozdiel:         6 635 tis. Sk

Kapitálové príjmy:      75 100 tis. Sk
Kapitálové výdavky:          76 409 tis. Sk
Rozdiel:        -1 309 tis. Sk  

Príjmové finančné operácie:        11 680 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie:               17 006 tis. Sk
Rozdiel:                       -5 326 tis. Sk

Rozpočet na rok 2008 celkom:
Príjmy celkom:               427 147 tis. Sk
Výdavky celkom:              427 147 tis. Sk
Rozdiel celkom:                                         0

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,
Materiál číslo C 2/4/08 - Návrh na umorenie straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2007

Uznesenie č. 4/2008 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na umorenie straty MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2007,
B. súhlasí
v zmysle stanov spoločnosti s úhradou straty za rok 2007 vo výške 1 958 045,13 Sk z prostriedkov zákonného rezervného fondu v hodnote 1 758 440,00 Sk a z ostatných fondov tvorených zo zisku v hodnote 199 605,13 Sk.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 6/4/08 - KIARAFINANCE s.r.o., Čierna Voda 434 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali

Uznesenie č. 4/2008 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite na Kráľovskej ul. (parcely sú uvedené v prílohe uznesenia v tab.č.1), o výmere cca 4 900 m2 (bude upresnená GP), spolu za sumu 14 100 000,-- Sk pre spoločnosť KIARAFINANCE s.r.o, zastúpenú Ladislavom Gašparovicsom, so sídlom Čierna Voda 434

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč,  Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 2/4/08 - Infirmary group, s.r.o. Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku v Šali-Veči (za čerpacou stanicou SHELL) za účelom výstavby súkromnej  kliniky

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Mariána Kántora bol materiál stiahnutý z rokovania.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 3/4/08 Marta Pargáčová, Horná 2069/15, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 4/2008 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc.č. 2752/1 o výmere cca 68 m2 a časť parc.č. 2752/9 o výmere cca 54 m2 (výmery upresní GP) na ul. Hornej v Šali, v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 400,- Sk/m2, t. j. spolu v sume cca 170 800,- Sk, pre Martu Pargáčovú, Horná 2069/15, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 7
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 4/4/08 - MVDr. Anton Jasenovec a manželka  Soňa, Nemocničná 2099/6, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 4/2008 –X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc.č. 2056/1 o výmere cca  340 m2  (výmeru upresní GP) na ul. Nemocničnej v Šali, v cene podľa  hodnotovej mapy mesta 1 500,- Sk/m2, t. j. spolu v sume cca 510 000,- Sk, pre MVDr. Antona Jasenovca a manželku Soňu, Nemocničná 2099/6, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 5/4/08 - VODOMONT–VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s., Murgašova 27, Šaľa – žiadosť o zámenu pozemkov

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zámenu pozemkov na Sládkovičovej ul.,
B. schvaľuje
zámenu pozemkov v nasledovnom rozsahu:
- pozemok, novovytvorená parc. 4166/5 o výmere 419 m2 vo vlastníctve Vodomontu, na ktorom sa nachádza  chodník a zeleň na Sládkovičovej ul.,
- za pozemok, novovytvorená parc. č. 4164/2 o výmere 419 m2 vo vlastníctve Mesta Šaľa, na ktorom sa nachádza ihrisko na Sládkovičovej ul.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. František Botka, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 1/4/08 - Návrh vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici - IV.“


Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 7/4/08 - František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda – žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská

Poslanecký návrh Mgr. Jozef Belického – určiť cenu predaja nehnuteľnosti na 1 300,- Sk/m²

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,  Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Tibor Dubis, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.

Uznesenie č. 4/2008 –XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mileny Verešovej – ponechať cenu 2 500,- Sk/m², pozemok parc. č. 890/18, 890/19, 890/20, 890/21 ponechať v nájme za cenu 1 Sk/rok)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali,
B. schvaľuje
-   zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Šaľa na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali, novovytvorenú parcelu č. 890/17 o výmere 853 m², zastavaná plocha, v zmysle GP 11/2007, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, Geodetické služby, s.r.o., za cenu 2 500,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 2 132 500,- Sk, pre Františka Vangela - ANDREA SHOP, so sídlom Nám. Á. Vámbéryho 54/11, 929 01 Dunajská Streda,
- pozemok parc. č. 890/18, 890/19, 890/20, 890/21 ponechať v nájme za cenu 1 Sk/rok.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 10
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 8/4/08 - Cerebro s.r.o., Topoľčany – žiadosť o odkúpenie pozemku pod budovou súp. č. 5 na ul. Hlavnej v Šali 

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Heleny Psotovej bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula,

Materiál číslo D 9/4/08 - Návrh na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali

Uznesenie č. 4/2008 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na využitie nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali,
B. schvaľuje
rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ (J. Palárika) na ul. Družstevnej  za účelom adaptácie priestorov pre potreby ZUŠ v Šali, odbor výtvarný a literárno-dramatický.
Náklady na rekonštrukciu pripraviť a zaradiť na rokovanie MsZ o schvaľovaní rozpočtu na rok 2009.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 10/4/08 - Ladislav Máhr, Orechová 16, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Partizánskej ul. 

Uznesenie č. 4/2008 –XIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho -  určiť cenu za predaj nehnuteľnosti na 40 000,- Sk)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o odkúpenie pozemku na Partizánskej ul.,
B.  schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2706/1 o výmere cca 80 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v celkovej cene 40.000,- Sk, pre Ladislava Máhra, bytom Orechová 16, Šaľa.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo D 11/4/08 - Magdaléna Vadászová rod. Donáthová, Šaľa a Imrich Donáth, Bad Homburg – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. J. Feketeházyho

Na základe procedurálneho návrhu Ing. Mariána Kántora bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Tibor Dubis,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Hollý,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michal Lužica, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 1/4/08 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok 2008

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho – stanoviť termín 5. riadneho zasadnutia MsZ na 4. 9. 2008.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 6
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 4/2008 –XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku – schváliť alt. č. 2 a stanoviť termín 5. riadneho zasadnutia MsZ na 11. 9. 2008)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
II. polrok 2008,
B. súhlasí   
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok 2008 podľa upravenej alternatívy č. 2 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.

Príloha k uzneseniu č. 4/2008 – XIV.
Termíny zasadnutí MsZ      Termíny zasadnutí MsR
11. 09. 2008        26. 08. 2008
02. 10. 2008        16. 09. 2008
06. 11. 2008        21. 10. 2008
11. 12. 2008 (riadne aj slávnostné – Deň samosprávy)      25. 11. 2008
          16. 12. 2008

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Milena Verešová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo E 1/4/08 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky
Uznesenie č. 4/2008 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky,
B. vyhlasuje
deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 11. septembra 2008 v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali,
C. ustanovuje
1. Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
2. Iné predpoklady:
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva, majetku obce, o kontrole a vybavovaní sťažností a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
3. Náležitosti prihlášky kandidáta:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
- originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona NR SR
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve,
4. Termín doručenia písomnej prihlášky najneskôr do: 28. augusta 2008 do 15.00 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra).
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šaľa zašle poštou alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šaľa, Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice, 927 15 Šaľa. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni MsÚ, na II. poschodí,
č. dverí 206.
5. Deň nástupu do práce: 12.09.2008
6. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
a/ Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním (podrobný priebeh tajného hlasovania tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva).
b/ Uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 10 minút.
D. menuje
osobitnú 5-člennú komisiu na posúdenie úplnosti prihlášok kandidátov a splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra v zložení:
- predseda komisie: RSDr. Peter Gomboš
- podpredseda komisie: Ing. František Botka
- členovia:      Ing. Peter Hollý
                     Ing. Jozef Husárik
                                 Milena Verešová
- zapisovateľka (personalista): Klaudia Tóthová
E. ukladá
osobitnej komisii zasadnúť dňa 02.09.2008 a po posúdení úplnosti prihlášok kandidátov a posúdení splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra predložiť mestskému zastupiteľstvu prihlášky kandidátov na vykonanie voľby hlavného kontrolóra,
T: 11. september 2008                                                          Zodpovedný: predseda komisie
F. poveruje
primátora mesta zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – na internetovej stránke mesta Šaľa, v súlade s ust. § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 2/4/08 - Návrh koncepcie rozvoja Mestskej knižnice v Šali na obdobie rokov 2008 - 2013

Uznesenie č. 4/2008 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
návrh koncepcie rozvoja Mestskej knižnice v Šali na obdobie rokov 2008 – 2013,
B. schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja Mestskej knižnice v Šali na obdobie rokov 2008 – 2013 v predloženom znení,
2. pomenovanie knižnice pod názvom „Mestská knižnica Jána Johanidesa“.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Materiál číslo H 4/4/08 - Koncepcia ďalšieho rozvoja kamerového systému

Uznesenie č. 4/2008 –XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
koncepciu ďalšieho rozvoja kamerového systému,
B. berie na vedomie
koncepciu ďalšieho rozvoja kamerového systému v predloženom znení.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 5/4/08 Návrh pracovného tímu na alternatívy výstupov projektu „Šaľa – mesto prevencie“

Uznesenie č. 4/2008 –XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh pracovného tímu na alternatívy výstupov projektu „Šaľa – mesto prevencie“,
B. súhlasí
s realizáciou nasledovných návrhov:
- Študentská konferencia v meste Šaľa, organizovaná študentmi a facilitovaná dospelými odbornými garantmi – vždy v novembri,
- Beh pre zdravé srdce – región Šaľa (okres) uskutočňovaný v jeden spoločný deň a hodinu, v obciach a v meste Šaľa pre všetky vekové kategórie s určenou diferencovanou traťou a so zakončením tak, že sa všetci účastníci akcie zhromaždia na vopred stanovenom mieste a čase, kde vytvoria symbolicky spojený kruh ako rituál aktivity + ceremónia,
- Vybudovanie základov „Dobrodružnej dráhy“ – (Rambo dráhy), v priestoroch starého kúpaliska alebo v medzihrádzovom priestore, s minimálnymi finančnými nákladmi, pre deti, mládež a dospelých.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Verešová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Prílohy