Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.05.2022 - 09:24  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:07  //  zobrazené: 1016

03/2022 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 24.05.2022

 

Dátum a miesto: 24. mája 2022 (utorok) o 16,00 h v budove Domu kultúry v Šali

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. Miroslav Demín, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Mgr. Adriana Gerová

Neprítomní: Mgr. Mária Farkašová - neospravedlnená, Ing. Gabriela Lacková - ospravedlnená, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená, Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art. - ospravedlnená, Ing. Martina Čižmáriková - ospravedlnená

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Prehliadka zrekonštruovaného DK – Ing. František Botka
 4. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2021 – Mgr. Adriana Gerová
 5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2022  – Ing. František Botka
 6. Pozvanie na Dni Konskich 20. – 21.8.2022 (Poľsko) - návrh na vyslanie kapely – predseda komisie
 7. Vyhodnotenie návrhov na udelenie ocenenia TČR 2021 – členovia komisie
 8. 3 D nápis Veče – Mgr. Miroslav Demín
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý na úvod privítal na zasadnutí komisie všetkých prítomných. Prezentovalo sa 6 členov komisie, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Otvoril rokovanie komisie a viedol ho v súlade s programom uvedeným v pozvánke. Pozvánku rozoslala tajomníčka komisie elektronicky.

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Informáciu o plnení uznesenia 4/02/2022 podá predseda komisie Peter Hlavatý na budúcom rokovaní komisie.

Predseda komisie uviedol, že plnenie uznesenia 2/02/2021 odprezentuje Mgr. Miroslav Demín.

Mgr. Demín uviedol, že hovoril s Ing. Vladimírom Vicenom, ktorý je ochotný zhotoviť a inštalovať bezodplatne 3 D nápis Veče. Z diskusie členov komisie o vhodnom umiestnení pásisu vyšiel návrh nainštalovať objekt medzi Reštauráciou YPS a Bistro Barom Lucia.

Uznesenie 1/03/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu poverila Ing. Petra Jaroša, aby do budúceho rokovania komisie zistil vlastnícky vzťah k pozemku medzi Reštauráciou YPS a Bistro Barom Lucia.

 1. Prehliadka zrekonštruovaného DK – Ing. František Botka

Zrekonštruovanými priestormi Domu kultúry v Šali sprevádzal členov komisie Ing. František Botka.

 1. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2021 – Mgr. Adriana Gerová

Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti MsKJJ za rok 2021 iba stručne, nakoľko ju členom komisie rozoslala elektronicky tajomníčka komisie na preštudovanie v predstihu. Uviedla, že pandemická situácia aj v roku 2021 ovplyvnila fungovanie knižnice, no i napriek mnohým obmedzeniam sa podarilo udržať výpožičky kníh formou online objednávok. Takýto systém sa knižnici osvedčil, spokojnosť vyjadrili aj čitatelia. Počas tohto obdobia knižnica využila čas na ochranu a spracovanie knižničného fondu. Venovali sa tiež príprave na vyraďovanie kníh pred blížiacou sa revíziou, ktorá sa robí každých 10 rokov. Uviedla, že propagácia činnosti knižnice prostredníctvom sociálnych sietí zaznamenáva čím ďalej tým väčšiu popularitu aj u nových čitateľov. Jej poslanie sa v súčasnej dobe stáva nenahraditeľné, nakoľko sprístupňuje informácie širokej verejnosti, čím v značnej miere prispieva k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Obsah správy rozdelila do troch blokov: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver. V správe uviedla prehľadne všetky dôležité informácie. Knižničná činnosť obsahuje informácie v štyroch častiach: Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia a Podujatia. Ekonomické ukazovatele obsahujú informácie v štyroch častiach: Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady. V časti Záver je uvedené krátke vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2021.

Uznesenie 2/03/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie Správu o činnosti MsKJJ za rok 2021 a odporúča predložiť ju na najbližšie rokovanie MsZ.

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2022 – Ing. František Botka

Ing. František Botka najskôr stručne vyhodnotil program, ktorý sa doteraz v priebehu mesiaca máj uskutočnil a následne oboznámil prítomných s programom na mesiac jún 2022, napr.: Deň detí, premietanie pre školy, divadelné predstavenie Lord Norton, Galaprogram TK Jumping, Šaliansky jarmok...

Uznesenie 3/03/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 2022.

 1. Pozvanie na Dni Konskich  20. – 21.8.2022 (Poľsko) - návrh na vyslanie kapely – predseda komisie

Ing. Eliška Vargová začiatkom mája poslala do komisie na prerokovanie pozvanie pre účinkujúcich v kultúrnom programe na Dni Konskich  dňa 20. alebo 21.8.2022 (deň upresnia). Po konzultácii s rôznymi umelcami prejavila ochotu bezplatne vycestovať a účinkovať v uvedenom programe kapela RebelSky.

Uznesenie 4/03/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča, aby mesto Šaľa v družobnom meste na Dni Konskich v auguste 2022 reprezentovala kapela RebelSky.

 1. Vyhodnotenie návrhov na udelenie ocenenia TČR 2021 – členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín odprezentoval všetky návrhy na udelenie ocenenia TČR 2021 aj s odôvodnením navrhovateľov. Spolu bolo podaných 9 návrhov. Členovia komisie hlasovaním rozhodli udeliť ocenenia 7 laureátom.

Laureáti:

 • fotografia                                                    Eva Molnárová
 • film                                                             Dominika a Tomáš Bohunickí
 • knižná tvorba a publicistika                        Jozef Varšányi
 • propagácia mesta                                        ZUŠ Šaľa
 • spev                                                             Branislav Pollák
 • mimoriadne ocenenie za dlhoročnú            Katarína Gáborová

aktívnu prácu v oblasti umenia                   Ladislav Hučko in memoriam

Uznesenie 5/03/2022: Komisia kultúry a cestovného ruchu jednomyseľne schvaľuje laureátov na ocenenie TČR 2021.

 1. 3 D nápis Veče – Mgr. Miroslav Demín

Informácia je uvedená v bode č. 2 nakoľko predmetná vec sa týka plnenia uznesenia 2/02/2021 -3 D nápis Veče.

 1. Rôzne

p. Peter Hlavatý:

Pochvalne sa vyjadril na adresu FS Šaľan. Galaprogram s názvom  „My sme a tu sme ...“, s ktorým sa FS predstavil dňa 22.5.2022 v Dome kultúry v Šali bol výborný. Choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka odviedol vynikajúcu prácu a súbor dostal na skvelú úroveň.

10. Ukončenie

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť.

Šaľa, 24.5.2022

zapísal: Jozefína Karlubíková

  tajomníčka komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková
 7. riaditeľka MsKJJ - Mgr. Adriana Gerová