Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.04.2022 - 08:46  //  aktualizácia: 19.04.2022 - 08:47  //  zobrazené: 1146

03/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 12.04.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Renáta Zelezníková

Verejnosť: Natália Bednáriková

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Nesplnené uznesenia: uznesenie č. 4/2022, č. 5/2022 (v procese plnenia).

3. Bytové otázky

  1.  Obsadenie uvoľneného 3 – izbového bytu č. 17 na 2. poschodí, na ul. Rímska 3 v Šali -  Veči.

     Komisia prijala nasledovné uznesenie:

     Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 10; zdržal sa: 1.

     

Uznesenie č. 6/2022

  1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 3 –izbového bytu č. 17, na 2. poschodí,      na ul. Rímska 3 v Šali - Veči,
  2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Lee Kubičkovej, trvale bytom Trnovec nad Váhom, Pri Vermeku 56.

  1. Vyradenie žiadateľa z poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003:               

Denis Vanek, bytom Šaľa, 8. mája 19, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa §3, bod 5,  ods. b), VZN č. 9/2015.

 

4. Rôzne

V tomto bode programu predstúpila pred komisiu pani Natália Bednáriková, ktorá je zaradená v poradovníku uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa. Pani Bednáriková popísala svoju obtiažnu životnú situáciu, v ktorej sa nachádza a požiadala týmto členov komisie o prednostné pridelenie bytu. Členovia komisie zobrali tieto informácie na vedomie a pani Bednárikovej vysvetlili, že jej žiadosti nie je možné vyhovieť. 

5. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 13. 04. 2022  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie