Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2020 - 09:13  //  aktualizácia: 25.06.2020 - 09:14  //  zobrazené: 1414

03/2020 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 22.06.2020

Z á p i s n i c a  č. 03/2020

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 22. júna 2020 (pondelok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.,  Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Roman Hatala, Mária Šeboková

 

Neprítomní: Peter Hlavatý - ospravedlnený, Mgr. Mária Farkašová – ospravedlnená, Mgr. Alena Demková - ospravedlnená

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Pamätné tabule, ktoré boli umiestnené na budove MsÚ pred rekonštrukciou budovy – Ing. Martina Čižmáriková
 4. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018 – členovia komisie
 5. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala
 6. Kultúrno-spoločenské podujatia – Ing. František Botka
 7. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia MsKS v Šali za rok 2019 – Ing. František Botka
 8. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na obdobie 2021- 2025 – členovia komisie
 9. Post Bellum - výstava Príbehy 20. storočia – Mgr. Miroslav Demín
 10. Návrhy na zveľadenie mesta Šaľa s cieľom zvýšenia atraktivity pre jeho obyvateľov a návštevníkov a podpory cestovného ruchu – Ing. Gabriela Lacková
 11. Rôzne
 12. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, referent pre kultúru a šport
 • Mgr. Roman Hatala - referent MsKS Šaľa
 • Mária Šeboková – referent MsKS Šaľa -Veča

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú, Mgr. Romana Hatalu, Máriu Šebokovú a prítomných členov komisie, nakoľko predseda komisie p. Peter Hlavatý sa ospravedlnil z účasti na rokovaní  zo zdravotných dôvodov. Prezentovalo sa 8 členov komisie, na základe čoho podpredseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslal členom komisie predseda komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a podpredseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – podpredseda komisie

Podpredseda komisie informoval prítomných o plnení uznesení z rokovania komisie dňa 12.5.2020:

 

Uznesenie 8/02/2020: na Dni Konskie v mesiaci august komisia neodporučila kultúrne teleso nakoľko nie je známe, aká bude aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu

 

Uznesenie 10/02/2020: návrhy do PHSR na obdobie 2021-2025 posielať Ing. Eliške Vargovej do septembra 2020 trvá,

 

Uznesenie 12/02/2020: výtvarné návrhy a realizácia 3 D písmen ešte nie je doriešená

 

 

 1. Pamätné tabule, ktoré boli umiestnené na budove MsÚ pred rekonštrukciou budovy – Ing. Martina Čižmáriková

Informovala prítomných, že pamätné tabule v počte 3 ks, ktoré boli umiestnené na budove MsÚ pred rekonštrukciou sú uskladnené v budove MsÚ. O ich umiestnení hovorila s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, ktorý vidí, ako vhodné miesto priestor vedľa MsÚ, kde v súčasnej dobe stojí stánok, na ktorý bol daný návrh na odstránenie a čaká sa na doriešenie odstránenia stánku majiteľom. Členovia komisie sa zhodli na názore, že pokiaľ by sa nepodarilo umiestniť tabule na uvedenom mieste, bude sa hľadať náhradné riešenie.

 

Uznesenie 1/03/2020: Komisia odporúča, aby boli pamätné tabule umiestnené v priestore vedľa MsÚ, ktorý navrhol primátor mesta Mgr. Jozef Belický, prípadne v priestore CMZ.

 

 

 1. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018 – členovia komisie

Podpredseda komisie prezentoval stručné zhodnotenie Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018, ktoré spracoval v písomnom materiáli. Zhodnotenie bolo členom komisie poslané mailom. Je v ňom uvedené krátke zhodnotenie 8 kľúčových oblastí z Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018.

 

Uznesenie 2/03/2020: Komisia prerokovala zhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2018, stotožnila sa sním a odporúča  ho v tomto znení zapracovať do dokumentu  - Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024.

 

 

 1. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020-2024 – Mgr. Roman Hatala

Oboznámil prítomných s rozpracovaným strategickým dokumentom - Koncepcia rozvoja kultúry na obdobie 2020-2024, ktorý bol členom komisie na preštudovanie poslaný dňa 16.6.2020. Doteraz je koncepcia spracovaná v rozsahu 64 strán, podklady spracováva s p. Máriou Šebokovou a vedúcim MsKS Ing. Františkom Botkom. Snažia sa zahrnúť do nej všetko, čo sa týka kultúry v meste Šaľa a jej okolí po formálnej aj obsahovej stránke. Uviedol, že je potrebné aby boli spoločné zámery a ciele koncepcie a určené, kto bude nositeľom úloh. Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín zo svojich poznámok pripomienkoval materiál. S tvorcami sa dohodli na ich zapracovaní do finálneho textu.

Uznesenie 3/03/2020: Komisia berie informácie o pripravovanej Koncepcii rozvoja kultúry mesta Šaľa ma obdobie 2020 – 2024 na vedomie a odporúča autorom zapracovať pripomienky podpredsedu komisie. Ďalšie pripomienky môžu členovia komisie posielať Romanovi Hatalovi do konca augusta. Finálny text autori predložia členom komisie na septembrovom zasadnutí.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia  – Ing. František Botka

Informoval prítomných, že počas leta sa premietanie na amfiteátri neuskutoční, nakoľko na otvorenom priestore nevie MsKS zabezpečiť schválené protiepidemiologické opatrenia. Program Kultúrneho leta 2020 sa neuskutoční z kapacitného dôvodu nádvoria kaštieľa, nakoľko pri dodržaní opatrení by program videlo len malé množstvo divákov, čo je neefektívne.

 

Uznesenie 4/03/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 1. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia MsKS v Šali za rok 2019 – Ing. František Botka

Stručne oboznámil prítomných so Správou o činnosti a rozborom hospodárenia MsKS za rok 2019, ktorú mali členovia komisie k dispozícii na preštudovanie od 7.6.2020 prostredníctvom mailu. Materiál je podrobne spracovaný na 42 stranách. Členovia komisie nemali k správe žiadne pripomienky.

Vedúci MsKS Ing. František Botka sa poďakoval vedeniu mesta Šaľa, KKaCR a MsZ za to, že podporujú kultúrno-spoločenskú činnosť v meste.

 

Uznesenie 5/03/2020: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti MsKS za rok 2019 a odporúča ju predložiť na prerokovanie MsZ v mesiaci jún 2020.

 

 

 1. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na obdobie 2021- 2025 – členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín predstavil svoje pripomienky k novej PHSR v oblasti kultúry. Poprosil ostatných členov, aby svoje návrhy do PHSR na obdobie 2021-2025 zasielali priamo na mail Ing. Eliške Vargovej, aby ich mohla zapracovať do materiálu, pretože komisia kultúry v mesiacoch júl a august 2020 nebude zasadať.

 

Uznesenie 6/03/2020: Komisia súhlasí s priamym zasielaním návrhov do PHSR Ing. Eliške Vargovej.

 

 

 1. Post Bellum - výstava Príbehy 20. storočia – Mgr. Miroslav Demín

Podarilo sa mu získať pre Šaľu putovnú výstavu Príbehy 20. storočia, ktorá predstavuje príbehy ľudí, ktorí zažili na vlastnej koži nacistickú a komunistickú totalitu.

Výstava bude nainštalovaná v priestore pred budovou MsÚ počas celého mesiaca júl 2020.

 

Uznesenie 7/03/2020: Komisia berie informácie o výstave na vedomie.

 

 

 

 

 1. Návrhy na zveľadenie mesta Šaľa s cieľom zvýšenia atraktivity pre jeho obyvateľov a návštevníkov a podpory cestovného ruchu – Ing. Gabriela Lacková

Navrhla zaradiť do programu tento bod a na rokovaní predostrela návrh,  aby členovia komisie do budúceho zasadnutia pouvažovali nad návrhmi na zatraktívnenie jednotlivých častí mesta. Výsledkom by malo byť spoločné resumé, ktoré komisia prerokuje s vedením mesta a poslancami MsZ.

 

Uznesenie 8/03/2020: Komisia súhlasí s návrhom Ing. Gabriely Lackovej a tejto téme sa bude venovať na budúcom zasadnutí.

 

 

 1. Rôzne

V rámci tohto bodu sa o ničom nerokovalo.

 

 

 1. Ukončenie

Podpredseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na rokovaní.

 

 

 

Šaľa, 22.6.2020

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

Mgr. Miroslav Demín

                                                                                                            podpredseda komisie

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková