Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.05.2019 - 10:11  //  aktualizácia: 13.05.2019 - 10:11  //  zobrazené: 1355

03/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 29.04.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(03/2019)

 

Dátum: 29. 4. 2019

Miesto: Kolkáreň v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Patrik Ščasný, Karol Molnár, Jana Majdlenová,  Ing. Ladislav Mitošinka

Neprítomní: ---

Prizvaní: JUDr. Ľudovít Marinčák, Tomáš Benkovič

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Kultúrno-spoločenské podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018 – zhodnotenie podujatia
  4. OATJK – Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa
  5. Informácia o pripravovanej športovej hale
  6. Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2019
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže a  hostí –
JUDr. Ľudovíta Marinčáka a Tomáša Benkoviča, ktorí boli na komisiu pozvaní. Odprezentovalo sa 11 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 23. 4. 2019.

 

 

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 3. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

K bodu 3: Kultúrno-spoločenské podujatie Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018 – zhodnotenie podujatia

Ing. Martina Čižmáriková stručne informovala prítomných o kultúrno-spoločenskom podujatí Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2018, ktoré sa uskutočnilo  dňa 25. marca 2019 o 17,00 hod.  v divadelnej sále Domu kultúry v Šali Podujatie je každý rok organizované mestom Šaľa a Asociáciou telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Tajomníčka uviedla, že v rámci kultúrneho programu vystúpil detský folklórny súbor Šaľanček s dvomi hudobnými a tanečnými vstupmi. Odvetvie športu počas programu tento rok reprezentovali detskí športovci z Klubu bojového umenia taekwon-do I.T.F. a osobne sa poďakovala členovi komisie, Ing. Karolovi Molnárovi, ktorý je hlavný tréner klubu. Vysoko ocenila ich program s tým, že diváci mali možnosť zoznámiť sa nielen s týmto druhom bojového umenia, ale zároveň celá športová ukážka bola sprevádzaná hovoreným slovom, čo nepochybne zvýšilo kvalitu vystúpenia a celkový zážitok pre divákov. Prítomný JUDr. Ľudovít Marinčák z OATJK zdieľal rovnaký názor a uviedol, že kultúrny a športový program mal ohlas u divákov. Pozitívne ocenil aj zmenu moderátorov, nakoľko dlhoročný moderátor Jozef Sklenár sa nemohol zo zdravotných dôvodov podujatia zúčastniť a nahradil ho Michal Bachratý, ktorý celé podujatie odmoderoval už s dlhoročnou moderátorkou tejto akcie, Mgr. Angelou Čizmadiovou. Pán Marinčák hodnotil spoluprácu s mestom na výbornú. Uviedol, že z celkového množstva 87 ocenených sa nezúčastnili dvaja. Predseda komisie Peter Szalay taktiež pozitívne hodnotil celé podujatie. JUDr. Ľudovít Marinčák informoval aj o Oceneniach najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 4. 2019 v Župnom dome v Nitre. Najúspešnejším športovcom kraja za minulý rok sa stal Erik Tóth zo Šale, ktorý sa venuje naturálnej kulturistike už niekoľko rokov. Ďalšími ocenenými z nášho mesta za Nitriansky kraj za rok 2018 bol Filip Bleho z TJ Slovan Duslo Šaľa. Oddiel karate, Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – mladšie žiačky, Hádzanársky klub Slovan Duslo – ženy, Športovo strelecký klub Šaľa – športová streľba, Andrea Šalátová z Hádzanárskeho klubu Slovan Duslo Šaľa – ženy a František Tóth z TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel.

 Uznesenie 1/3/2019: Komisia mládeže a športu berie uvedené informácie  na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4: OATJK – Asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa

V nadväznosti na vyhlasovanie najlepších športovcov okresu Šaľa JUDr. Ľudovít Marinčák by bol rád, keby prišlo k zmene predsedu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa, nakoľko stojí na čele tejto organizácie už niekoľko rokov a z dôvodu svojho vysokého veku by už rád túto funkciu prenechal niekomu inému. Uviedol, že na tejto zmene by sa malo intenzívne pracovať a dodal, že buď táto tradícia bude naďalej pokračovať alebo zanikne. Dodal, že asociácia takéhoto druhu funguje iba v okrese Šaľa. Vyjadril názor, že predsedu asociácie už nemá záujem naďalej vykonávať, ale je za pokračovanie asociácie i v budúcnosti. Uviedol, že v prípade, ak by asociácia zanikla, je za to, aby sa naďalej pokračovalo v tradícii oceňovania športovcov minimálne na úrovni mesta, pretože 70 % ocenených je zo Šale. Predseda komisie Peter Szalay sa vyjadril, že je za to, aby asociácia pokračovala vo svojej existencii i naďalej a bola by škoda, keby prišlo k jej zániku.

Uznesenie 2/3/2019: Komisia mládeže a športu navrhuje v blízkej budúcnosti spoločné stretnutie, na ktorom by sa stretli predseda komisie mládeže a športu Peter Szalay, predseda OATJK
JUDr. Ľudovít Marinčák a tajomník OATJK Jozef Sklenár.

K bodu 4: OATJK – Informácia o pripravovanej športovej hale

Predseda komisie mládeže a športu Peter Szalay uviedol, že Ministerstvo školstva v spolupráci so Slovenským hádzanárskym zväzom pripravujú projekt na podporu športu výstavbou športových hál, ktoré by slúžili pre rôzne druhy športov. Do projektu výstavby nových športových hál je zahrnuté aj mesto Šaľa, ktoré by sa na spolufinancovaní podieľalo výškou 5 % a ostatné náklady výstavby by financovalo Ministerstvo školstva SR. Peter Szalay dodal, že mesto Šaľa podporuje šport a na základe tejto podpory plánuje vybudovať športovo – rekreačný areál v priestoroch bývalého kúpaliska a terajšieho zimného štadióna. Nová športová hala by sa stala súčasťou tohto rozsiahleho projektu, v ktorej by sa v budúcnosti trénovali také športy ako basketbal, volejbal, floorbal, halový futbal, hádzaná, stolný tenis, streľba, bojové športy a iné. Súčasná mestská športová hala je v súčasnosti plne využitá v prevažnej miere pre hádzanú. Z tohto dôvodu nie je možné, aby v hale iné športy okrem hádzanej rozvíjali svoju športovú činnosť. V súčasnosti sa v Mestskej športovej hale v Šali pravidelne organizujú a konajú rôzne medzinárodné hádzanárske zápasy mužov a žien a celoslovenské majstrovstvá v hádzanej žiakov a dorastu, v karate vo všetkých vekových kategóriách a v streľbe zo vzduchových zbraní vo všetkých vekových kategóriách. Mestská športová hala je v súčasnosti plne využívaná a často zápasí s časovým zosúladením podujatí, tréningov, nedostatkom šatní a iných priestorov.

Peter Szalay oboznámil členov komisie už s konkrétnym projektom na novú športovú halu v Šali. Uviedol, že by bola umiestnená v priestore medzi súčasnou halou, kolkárňou a termálnym vrtom a bola by prepojená so starou športovou halou. Nová hala by mala 2 hracie plochy, ktoré by boli oddelené pevnou stenou. Väčšia hala by slúžila na volejbal, basketbal, floorbal, hádzanú, streľbu a iné športy a v menšej hale by sa trénovali bojové športy, gymnastika, stolný tenis, aerobik a iné. Okrem toho by tam bolo umiestnených 10 šatní so sprchovými priestormi, posilovňa, lekárska miestnosť, antidopingová, technická a rozhodcovská miestnosť, náraďovne, toalety, VIP priestor s barom s výhľadom priamo do hál.

Uznesenie 3/3/2019: Komisia mládeže a športu navrhuje MsZ v Šali, aby sa zaoberalo výstavbou novej športovej haly v Šali.

K bodu 5: Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2019

Tajomníčka komisie informovala, že na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu zo dňa 13. februára 2019 bolo do dňa 12. apríla 2019 na mesto Šaľa doručených 33 žiadostí. Celkovo bolo 27 žiadateľov, z ktorých Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, Futbalový klub Veča a Slovenský rybársky zväz si podali žiadosti na 3 rôzne projekty, a ostatní 24 žiadatelia žiadali dotáciu na jeden projekt.

Celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 pre oblasť športu je 10 000,- Eur. Celková výška požadovaných dotácií na rok 2019 pre oblasť športu predstavuje výšku
21 467,- Eur.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, primátor mesta schvaľuje dotácie
do výšky 200,- Eur vrátane a dotácie nad 200,- Eur schvaľuje MsZ v Šali.

V nasledovnej tabuľke sú uvedení žiadatelia, účel dotácie, celkové náklady projektu, požadovaná suma na dotáciu a suma, ktorú odporučila komisia mládeže a športu na schválenie primátorovi mesta alebo MsZ v Šali.

Predtým, ako sa členovia komisie začali zaoberať posudzovaním jednotlivých žiadostí, predseda komisie Peter Szalay vyzval všetkých členov, aby sa zaoberali každou žiadosťou čestne a podľa svojho svedomia, nakoľko väčšina členov komisie sú zároveň i štatutárni zástupcovia jednotlivých športových klubov, ktorí si podali žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu pre rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2019 PRE OBLASŤ ŠPORTU - DOŠLÉ ŽIADOSTI

ŽIADOSŤ

NÁZOV ŽIADATEĽA

ÚČEL DOTÁCIE

CELKOVÉ NÁKLADY

POŽADOVANÁ DOTÁCIA

ODPORÚČANÁ DOTÁCIA

1.

OZ Farao - Trnovec nad Váhom

Barelové preteky vo voltížnom jazdení a Majstrovstvá Slovenska - na  štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie, oblečenie športovcov

1 090,- Eur

600,- Eur

300,- Eur

2.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov
a diplomov, prenosné toalety

6 226,- Eur

2 564,- Eur

800,- Eur

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži     
      a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2019 - na ceny
pre pretekárov a lonzerov, stužky, ceny pre najlepšie kone, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, ozvučenie pretekov, poháre, medaily, úpravu terénu, sanitné vozidlo
so záchranármi, veterinárnu služba

2 000,- Eur

1 000,- Eur

800,- Eur

4.

O. Z Foosballový klub Šaľa

Majstrovstvá Slovenska klubov - na nákup a potlač dresov pre pretekárov

600,- Eur

400,- Eur

200,- Eur

5.

Športový klub Stepné kozy zo Šale

Podpora členov klubu a ich účasť na národných
a medzinárodných pretekoch – na nákup Inline speed korčúľ

2 400,- Eur

1 800,- Eur

400,- Eur

6.

FK Slovan Duslo Šaľa

Mládežnícky futbalový turnaj prípraviek U - 9 -  
na nákup cien, občerstvenia pre hráčov a materiálno-technického zabezpečenie

500,- Eur

110,- Eur

110,- Eur

7.

Mládežnícky futbalový turnaj prípraviek U - 10 - 
 na nákup cien, občerstvenia pre hráčov a materiálno-technického zabezpečenie

550,- Eur

150,- Eur

150,- Eur

8.

Mládežnícky futbalový turnaj prípraviek U - 11 -
na nákup cien, občerstvenia pre hráčov a materiálno-technického zabezpečenie

550,- Eur

160,- Eur

160,- Eur

9.

Atletický klub        Maratón Nitra

Podpora reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča zo Šale - na ubytovanie a stravu na sústredeniach

1 000,- Eur

600,- Eur

150,- Eur

10.

Únia nevidiacich
 a slabozrakých Slovenska

Rekondičný pobyt v Maďarsku - na dopravu
a vstupné na kúpalisko

1 600,- Eur

650,- Eur

200,- Eur

11.

HK Slovan Duslo Šaľa

Medzinárodný mládežnícky turnaj v hádzanej žiačok     
v Prahe - na dopravu

5 170,- Eur

1 000,- Eur

600,- Eur

12.

Miestny kynologický klub Šaľa

Podpora národných kynologických pretekoch - na poháre
a medaily pre víťazov, výrobu a tlač diplomov, nákup materiálu na výrobu prekážok

1 300,- Eur

700,- Eur

300,- Eur

13.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

14. ročník 4-členných družstiev za účasti kolkárov
1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja, z družobného mesta        
 z Maďarska a kolkárskych priateľov z Čiech - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

450,- Eur

300,- Eur

300,- Eur

14.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel nevidiacich a slabozrakých

Celoslovenský kolkársky turnaj pre nevidiacich
 a slabozrakých športovcov - na nákup cien                   
a zabezpečenie občerstvenia

450,- Eur

300,- Eur

300,- Eur

15.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate         

Majstrovstvá Slovenska karate mládeže a dospelých -
na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

4 500,- Eur

550,- Eur

550,- Eur

16.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel

Atletická olympiáda žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča -
na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

600,- Eur

300,- Eur

300,- Eur

17.

Nordic Walking Team Šaľa

32. ročník Rakúskeho behu žien vo Viedni v nordic walkingu na 5 km - na dopravu

2 362,- Eur

390,- Eur

250,- Eur

18.

Iron Training s.r.o.

Podpora účasti majsterky Európy v naturálnej kulturistike - bikini fitness Mgr. Martiny Černákovej zo Šale
na Majstrovstvách sveta - na štartovný poplatok, dopravu, na nákup súťažných plavok - bikini, ubytovanie, výživové doplnky a na permanentky do fitnes centra

1 400,- Eur

800,- Eur

130,- Eur

19.

Klub športových potápačov Tritón Šaľa

Prenájom plaveckých dráh

6 000,- EUR

800,- Eur

300,- Eur

20.

Športový klub             Hurrican Šaľa

Prenájom plaveckých dráh

3 500,- Eur

1 000,- Eur

350,- Eur

21.

Mariášový klub Šaľa - Veča - Nové Zámky

Na podporu klubu na súťažiach v celoslovenskej extralige - na nákup dresov pre hráčov

765,- Eur

500,- Eur

200,- Eur

22.

Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra

Na prípravu letnej sezóny atlétky Simony Takácsovej
zo Šale - na ubytovanie, stravu a dopravu na sústredeniach, na nákup športovej obuvi (tretry a botasky) a na náklady spojené s regeneráciou a fyzioterapiou

2 635,- Eur

1 500,- Eur

300,- Eur

23.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

2 600,- Eur

800,- Eur

300,- Eur

24.

Jazdecký klub Rusty

Podpora mladých talentov v jazdeckom športe - na štartovné poplatky a ustajnenie koňa na pretekoch, výživové krmivo pre koňa, reprezentačné oblečenie pre športovcov

1 808,- Eur

908,- Eur

150,- Eur

25.

Centrum zdravia, prevencie civ. chorôb a športový klub mládeže Atlanta

Účasť členov klubu na národných a medzinárodných súťažiach - na nákup športových pomôcok pre súťažiacich, doplnkovej výživy, výrobu a potlač tričiek, štartovné poplatky na súťažiach

900,- Eur

450,- Eur

150,- Eur

26.

Slovenský rybársky zväz

Majstrovstvá Slovenska v kategórii Veteráni a Masters -
na nákup nástrah a krmiva

450,- Eur

200,- Eur

200,- Eur

27.

I. liga a Majstrovstvá Slovenska v kategórii mužov -
na nákup nástrah a krmiva

2 130,- Eur

200,- Eur

200,- Eur

28.

Oslava detí spojená s rybárskymi pretekmi pre deti a mládež - na nákup cien a občerstvenia pre deti

450,- Eur

200,- Eur

200,- Eur

29.

FK Veča

Medzinárodný deň detí - na nákup cien a občerstvenia
pre deti, zapožičanie a nákup hračiek na súťažné disciplíny, prenájom zvukovej aparatúry

1 070,- Eur

535,- Eur

250,- Eur

30.

Medzinárodný futbalový turnaj - na nákup občerstvenia
pre súťažné tímy a športových trofejí pre víťazov, prenájom zvukovej aparatúry

600,- Eur

300,- Eur

200,- Eur

31.

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na nákup občerstvenia pre súťažné tímy a športových trofejí
pre víťazov, prenájom zvukovej aparatúry

600,- Eur

300,- Eur

250,- Eur

32.

Mgr. Ádám Rusznák

Podpora pohybovej a loptovej prípravy žiakov MŠ a ZŠ -
na nákup tréningových pomôcok

500,- Eur

400,- Eur

150,- Eur

33.

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

Zabezpečenie kvality tréningov – na nákup výstroja
pre hráčov a tréningových pomôcok, prenájom ľadu mimo Šale, prenájom telocvične, dopravu

19 500,- Eur

1 000,- Eur

800,- Eur

 

  1. Komisia mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2019 odporučila poskytnúť dotáciu vo výške 200,- Eur žiadateľovi O. Z. Foosballový klub Šaľa (žiadosť č. 4),  žiadateľovi FK Slovan Duslo Šaľa 3 dotácie vo výškach 110,- Eur (žiadosť č. 6), 150,- Eur (žiadosť č. 7), a 160,- Eur (žiadosť č. 8), žiadateľovi Atletický klub Maratón Nitra dotáciu vo výške 150,- Eur (žiadosť č. 9), žiadateľovi Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dotáciu vo výške 200,- Eur (žiadosť č. 10), žiadateľovi Iron Training s.r.o. dotáciu vo výške 130,- Eur (žiadosť č. 18), žiadateľovi Mariášový klub Šaľa – Veča – Nové Zámky dotáciu vo výške 200,- Eur (žiadosť č. 21), žiadateľovi Jazdecký klub Rusty dotáciu vo výške 150,- Eur (žiadosť č. 24), žiadateľovi  Centrum zdravia, prevencie civilizačných chorôb a športový klub mládeže Atlanta dotáciu vo výške 150,- Eur (žiadosť č. 25), žiadateľovi Slovenský rybársky zväz 3 dotácie vo výške každá po 200,- Eur (žiadosť č. 26, 27 a 28), žiadateľovi FK Veča dotáciu vo výške 200,- Eur (žiadosť č.  30) a žiadateľovi Mgr. Ádám Rusznák dotáciu vo výške 150,- Eur (žiadosť č. 32).

Tieto dotácie v celkovej výške 2 550,00 EUR budú predložené na schválenie primátorovi mesta. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2016, primátor mesta schvaľuje poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom dotácie do výšky 200,- Eur vrátane.

  1. Podľa rovnakého VZN Mestské zastupiteľstvo v Šali schvaľuje  poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom nad 200,- Eur. Komisia mládeže a športu dňa 29. apríla 2019 odporučila MsZ v Šali poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 7 450,- Eur nasledujúcim žiadateľom:

ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA ŠAĽA NA ROK 2019 PRE OBLASŤ ŠPORTU NAD 200,- EUR

ŽIADOSŤ

 ŽIADATEĽ

POPIS PROJEKTU

ODPORÚČANÁ DOTÁCIA

1.

OZ Farao - Trnovec nad Váhom

Barelové preteky vo voltížnom jazdení a Majstrovstvá Slovenska - na  štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie, oblečenie športovcov

300,- Eur

2.

RADA ŠPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla
s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety

800,- Eur

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2019 - na ceny pre pretekárov a lonzerov, stužky, ceny pre najlepšie kone, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, ozvučenie pretekov, poháre, medaily, úpravu terénu, sanitné vozidlo so záchranármi, veterinárnu služba

800,- Eur

4.

Športový klub Stepné kozy zo Šale

Podpora členov klubu a ich účasť na národných a medzinárodných pretekoch –
na nákup Inline speed korčúľ

400,- Eur

5.

HK Slovan Duslo Šaľa

Medzinárodný mládežnícky turnaj v hádzanej žiačok v Prahe - na dopravu

600,- Eur

6.

Miestny kynologický klub Šaľa

Podpora národných kynologických pretekoch - na poháre a medaily pre víťazov, výrobu a tlač diplomov, nákup materiálu na výrobu prekážok

300,- Eur

7.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Kolkársky oddiel

14. ročník 4-členných družstiev za účasti kolkárov 1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja, z družobného mesta z Maďarska a kolkárskych priateľov z Čiech - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

300,- Eur

8.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel nevidiacich a slabozrakých

Celoslovenský kolkársky turnaj pre nevidiacich a slabozrakých športovcov -
na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

300,- Eur

9.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Oddiel karate         

Majstrovstvá Slovenska karate mládeže a dospelých - na nákup cien
a zabezpečenie občerstvenia

550,- Eur

10.

TJ Slovan Duslo Šaľa - Atletický oddiel

Atletická olympiáda žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia

300,- Eur

11.

Nordic Walking Team Šaľa

32. ročník Rakúskeho behu žien vo Viedni v nordic walkingu na 5 km -
na dopravu

250,- Eur

12.

Klub športových potápačov
Tritón Šaľa

Prenájom plaveckých dráh

300,- Eur

13.

Športový klub Hurrican Šaľa

Prenájom plaveckých dráh

350,- Eur

14.

Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra

Na prípravu letnej sezóny atlétky Simony Takácsovej zo Šale - na ubytovanie, stravu a dopravu na sústredeniach, na nákup športovej obuvi (tretry a botasky)
a na náklady spojené s regeneráciou a fyzioterapiou

300,- Eur

15.

Klub vodných športov Barakuda

Prenájom plaveckých dráh

300,- Eur

16.

FK Veča

Medzinárodný deň detí - na nákup cien a občerstvenia pre deti, zapožičanie
a nákup hračiek na súťažné disciplíny, prenájom zvukovej aparatúry

250,- Eur

17.

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na nákup občerstvenia pre súťažné tímy a športových trofejí pre víťazov, prenájom zvukovej aparatúry

250,- Eur

18.

Hokejový klub HK Mládež Šaľa

Zabezpečenie kvality tréningov – na nákup výstroja pre hráčov a tréningových pomôcok, prenájom ľadu mimo Šale, prenájom telocvične, dopravu

800,- Eur

SPOLU:

7 450,- Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 4/3/2019: Komisia mládeže a športu na základe uvedeného vyhodnotenia konštatuje, že predložené žiadosti o dotáciu spĺňajú všetky náležitosti a podmienky pre poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 a v zmysle výzvy č. 2571/2019/KP/1432 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 pre oblasť športu  zo dňa 13. februára 2019 a odporúča MsZ  v Šali schváliť poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 pre oblasť športu v zmysle horeuvedenej tabuľky.

K bodu 6: Rôzne

Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety v bode „Rôzne“, predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay uviedol, že najbližšie stretnutie členov komisie mládeže a športu sa uskutoční 3. 6. 2019.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              6. 4. 2019

 

                 

 

K bodu 6: Rôzne

Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety v bode „Rôzne“, predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay uviedol, že najbližšie stretnutie členov komisie mládeže a športu sa uskutoční 3. 6. 2019.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              6. 5. 2019