Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.05.2018 - 13:40  //  aktualizácia: 21.05.2018 - 13:41  //  zobrazené: 1031

03/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 03.05.2018

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(03/2018)

 

Dátum: 3. 5. 2018

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ladislav Jaroš, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Peter Szalay,
Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Jana Majdlenová – ospravedlnená, Miroslav Gera - ospravedlnený, Ing. Michael Angelov - ospravedlnený, Ing. Patrik Ščasný - ospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Príprava hodnotenia PHSR – oblasť športu - za rok 2017
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 5 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 25. 4. 2018.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 27. 2. 2018. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

K bodu 3. Príprava hodnotenia PHSR – oblasť športu - za rok 2017

Ing. Martina Čižmáriková preposlala členom komisie dňa 25. 4. 2018 e-mail od Ing. Elišky Vargovej z Referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, v ktorom vyzvala jednotlivé komisie pri MsZ v Šali venovať sa PHSR za roky 2015 – 2020 (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa), každá komisia za svoju oblasť aktivít a opatrení. V PHSR mesta Šaľa za roky 2015 – 2020 v rámci systému monitorovania bolo schválené, že komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne však raz do roka) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie. Komisia mládeže a športu prerokovala prioritnú oblasť aktivít a opatrení za oblasť športu, a to konkrétne nasledovné aktivity:

 • Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna
 • Revitalizácia detských ihrísk
 • Podpora prevádzky bazéna pri Dusle a. s. Šaľa
 • Vybudovanie viacúčelového športovo-rekreačného komplexu v areáli bývalého kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska
 • Rekonštrukcia a modernizácie športovej haly a kolkárne
 • Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí
 • Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali
 • Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu
 • Analýza potreby vybudovania venčoviska/voľného výbehu pre psov
 • Rekonštrukcia futbalového ihriska

Prítomní členovia komisie prerokovali plnenie PHSR na roky 2015 – 2020, skonštatovali, že je stále aktuálny a nemajú žiadne pripomienky k návrhom zmien PHSR.

Uznesenie 1/3/2018: Komisia mládeže a športu prerokovala materiál aktuálnosti opatrení PHSR na roky 2015 – 2020 prioritne za oblasť športu a berie materiál na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4: Rôzne Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety v bode „Rôzne“, predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            11. 5. 2018