Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 31.05.2013 - 13:36  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:22  //  zobrazené: 1537

03/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/05/2013

číslo: 03/2013  |  dátum konania: 31.05.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 1/3/2013 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti

Petícia za zachovanie ZŠ J. Hollého Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – aby v diskusii najprv vystúpili prihlásení zástupcovia škôl a občania z radov verejnosti, ktorí boli podľa rokovacieho poriadku prihlásení do diskusie a až potom sa otvorila diskusia pre poslancov,

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – navrhol, aby v prípade, že sa pri hlasovaní neschváli alternatíva I. navrhnutého uznesenia (t. j. zrušenie ZŠ Bernolákova), vyhlásiť po tomto hlasovaní 15 minútovú prestávku   

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 1
Ing. Erika Velázquezová,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2013 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zachovanie ZŠ J. Hollého Šaľa,
B. berie na vedomie
petíciu za zachovanie ZŠ J. Hollého Šaľa.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Erika Velázquezová,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia – alternatíva I (so zapracovaním poslaneckého návrhu Gabriely Talajkovej) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti, za dodržania a zrealizovania podmienok využitia budovy ZŠ Bernolákova na účely uvedené v materiáli bez predaja budovy a areálu.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 11
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Erika Velázquezová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia - alternatíva II (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti; návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa a jej súčasti,
B. schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2013, ktorým sa zrušuje Základná škola J. Hollého 48, Šaľa a jej súčasti,
2. čiastočné presťahovanie žiakov do ZŠ Bernolákova a čiastočné využívanie priestorov ZŠ J. Hollého pre potreby ZŠ Bernolákova (v súlade s alternatívou č. 3 popísanou v tomto materiáli).

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS