Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2007 - 08:45  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:31  //  zobrazené: 2417

03/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 16.05.2007

Komisia na svojom zasadnutí prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné stanoviská:

Uznesenie č. III/1.
K VZN mesta Šaľa č. 14/1993 odporúča komisia pripraviť doplnok, ktorý bude upravovať parkovanie a prenájom parkovacích miest na sídliskách nasledovne:
- maximálna obsadenosť jednotlivých odstavných plôch prenájmom nesmie prekročiť hranicu 50 %, pri dodržaní pravidla, že pri prenajímaní odstavných plôch s menším počtom parkovacích miest musí zostať minimálne 5 parkovacích miest pre voľné státie;
- parkovacie miesta prenajímať len obyvateľom bývajúcim v priľahlých obytných domov k danej odstavnej ploche (výhľad na vozidlo z niektorého z okien bytu);
- o predĺženie nájmu musí nájomca požiadať najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby nájmu. V opačnom prípade bude nájom zo strany mesta zrušený a parkovacie miesto bude pridelené nasledujúcemu z uchádzačov o prenájom parkovacieho miesta na danej odstavnej ploche;
- parkovacie miesta prenajímať len na odstavných plochách.

Uznesenie č. III/2.
Komisia žiada pripraviť stratégiu parkovania a jeho spoplatnenia na parkoviskách mimo obytných zón.

Uznesenie č. III/3.
„Hanil Project Slovakia“
Komisia berie na vedomie informáciu o doručení zámeru navrhovateľa Tecton Slovakia, s.r.o., Ul. T. Vansovej 225/3, Galanta: „Hanil Project Slovakia“ a odporúča poslancom mestskej časti Veča zvolať verejné zhromaždenie dotknutých obyvateľov, ktorých nehnuteľností sa areál navrhovanej aktivity dotýka. Na zhromaždenie odporúča zavolať aj navrhovateľa.

Uznesenie č. III/4.
Komisia zobrala na vedomie predložený materiál vypracovaný RRA Šaľa.

Uznesenie č. III/5.
Komisia navrhuje požiadať Krajský úrad  pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nové Zámky o zmenu dopravného značenia na št. ceste I/75 -  zmenu povolenej rýchlosti zo 40 km/hod. na 50 km/hod.

Uznesenie č. III/6.
Komisia odporúča v oblasti statickej dopravy zaviesť systém prípravy dokumentácií dopravného riešenia s odstavnými plochami pre obmedzený počet lokalít na rok (napr. 3 ročne - 2 pre pravobrežnú časť Šale a 1 pre mestskú časť Veča).

Uznesenie č. III/7.
Komisia odporúča obdobným spôsobom riešiť projektové podklady pre riešenie verejných priestranstiev s vysokým podielom zelene (parčíkov, vnútroblokov a pod.).