Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.03.2022 - 16:28  //  aktualizácia: 16.03.2022 - 16:29  //  zobrazené: 1167

02/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 28.02.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Petronela Vižďáková, PhDr. Marián Šperka, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec,

Neprítomní: Mgr. Radovan Földvári, Ing. Gabriela Braníková, Miloš Rehák

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu v roku 2021
  4. Jarné a jesenné upratovanie v roku 2022
  5. Rôzne
  6. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac február 2022. Za toto obdobie bolo spolu 361 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (154), verejného poriadku (60) a porušovanie VZN (49).

Mgr. Peter Krokavec z MsP ďalej informoval komisiu o situácii na železničnej stanici. Občania sa sťažovali na neporiadok tvorený ľuďmi bez domova, ktorí sa v priestoroch železničnej stanice zdržujú. Hliadka MsP navštevuje železničnú stanicu každý deň, aj v skorých ranných hodinách, a neprispôsobivých občanov z priestorov vykáže. Tí sa tam však opätovne vracajú po odchode hliadky. V jednom prípade bol zaznamenaný aj útok na verejného činiteľa. Pokutovanie sa podľa náčelníka MsP míňa účinku.

Mgr. Peter Krokavec ďalej informoval komisiu o dvoch čiernych skládkach, ktoré sa MsP podarilo objasniť. Jeden prípad bol riešený dohovorom a druhý bol riešený v priestupkovom konaní. MsP sa vďaka kamerovému systému podarilo objasniť aj jednu krádež.

Ing. Gabriela Lacková požiadala MsP o pravidelnú kontrolu a osadenie kamery na vhodný stĺp verejného osvetlenia v nemocničnom parku v Šali. Schádzajú sa tam skupiny ľudí, najmä vo večerných hodinách, po ktorých tam zostáva neporiadok a poškodené lavičky, stoly a iné prvky osadené v nemocničnom parku.  Mgr. Peter Krokavec odpovedal, že osadenie kamery musí riešiť MsP v koordinácii s policajným zborom.

UZNESENIE č. II/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu v roku 2021

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o zbere komunálneho odpadu v meste v roku 2021. Percento vytriedenia odpadu dosiahlo v roku 2021 hodnotu 45,075%. V roku 2021 bolo spolu vyzbieraných 11 874,744 t odpadu, z čoho najväčšiu časť tvoril zmesový komunálny odpad (4 686, 47 t), biologicky rozložiteľný odpad (3 083,43 t), plasty (367,17 t), papier a lepenka (552,92 t) a sklo (274,05 t). Ing. Petronela Vižďáková ďalej informovala komisiu, že triedime 22 druhov odpadu. V roku 2022 začal zber kuchynského odpadu v celom meste. Počas pilotného projektu, ktorý prebiehal počas 6 mesiacov v roku 2021 na Sídlisku Váh sa vyzbieralo 28,98 t kuchynského odpadu (BRKO), čo predstavovalo 10% z celkovo vyzbieraného komunálneho odpadu v danej lokalite v sledovanom období. Do pilotného projektu sa zapojilo 1 349 domácností. V súčasnosti sú na všetkých sídliskách v meste rozmiestnené 240 litrové nádoby (168 ks)  na kuchynský odpad, ktoré sú aj označené. Obyvatelia rodinných domov si prevzali 10 litrové nádoby (prevzatých bolo zatiaľ 1200 ks z celkového počtu 1950 ks). Vývoz prebieha raz týždenne podľa harmonogramu.

V meste naďalej pokračuje aj mobilný zber olejov, v tomto roku prebehol prvý zber v mesiaci február. Vyzbieralo sa 628 kg, tj. 686 litrov olejov.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval komisiu o stretnutí s primátom mesta, na ktorom sa zúčastnil aj s ďalšími členmi komisie dňa 2.2.2022. Hlavnou témou stretnutia bolo odpadové hospodárstvo v meste. Predseda komisie navrhol znížiť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov, z pôvodného vývozu každý týždeň na 2 vývozy za mesiac. Aktuálne platná zmluva so spoločnosťou na vývoz odpadu je však platná do roku 2024 a zníženie frekvencie vývozu by nemalo vplyv na financie. Ďalšou témou bolo zintenzívnenie vývozu separovaného odpadu zo sídlisk, príp. doplnenie nádob na separovaný odpad. Ing. Petronela Vižďáková uviedla, že mesto má prísľub od dodávateľa na doplnenie ďalších nádob. Ďalšími bodmi stretnutia bola otázka jarného a jesenného upratovania, neoplotené stojiská v meste a zber kuchynského odpadu.

Ing. Petronela Vižďáková ďalej informovala komisiu o plánovanej výstavbe troch stojísk polopodzemných kontajnerov v roku 2022 podľa vypracovaných projektov v lokalite Šaľa II. Na stretnutí s vedením mesta bolo dohodnuté okamžité riešenie situácie na ul. Okružná a ul. P. Pázmaňa (dve 13-poschodové bytovky). MsÚ má začať proces realizácie – zabezpečenie projektovej dokumentácie a povolenie stavby pre tieto dve kontajnerové stojiská.

UZNESENIE č. II/2

MsÚ má začať proces realizácie – zabezpečenie projektovej dokumentácie a povolenie stavby polopodzemných kontajnerov na ul. Okružná a ul. P. Pázmaňa.

4.  Jarné a jesenné upratovanie v roku 2022

Členovia komisie sa zaoberali témou jarného a jesenného upratovania. Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o termínoch jarného upratovania v tomto roku. Prvý zber v lokalite Šaľa I. prebehne 25.3. – 27.3., v lokalite Šaľa II. v termíne 1.4. – 3.4. a v mestských častiach Veča, Hetmín a Kilič v termíne 8.4. – 10.4. Pravidelným problémom pri týchto zberoch je odpad, ktorý do kontajnerov nepatrí, napr. pneumatiky, stavebný odpad a pod. Vedenie mesta na stretnutí s predsedom a ďalšími členmi komisie dňa 2.2.2022 poverilo členov komisie vypracovaním návrhu na zmenu organizácie jarného a jesenného upratovania. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá predložené návrhy od členov komisie prekonzultuje prostredníctvom Ing. Petronely Vižďákovej so spoločnosťou ENVI-GEOS. Po konzultácii sa schváli najvhodnejšia forma jarného a jesenného upratovania. Ing. Peter Sűss navrhol obmedziť počet dní zberu na jeden deň v každej lokalite, zabezpečiť okamžitý vývoz po naplnení kontajnera a odloženie kontajnerov počas noci.

Komisia neodporúča umiestniť kontajner počas jarného a jesenného upratovania na rozhranie ul. Smetanová a SNP. Na rozhraní ul. Jazerná a Letná odporúča komisia umiestniť kontajnery počas vývozu v lokalite Šaľa II.

UZNESENIE č. II/3

Komisia pripraví návrh na zmenu organizácie jarného a jesenného upratovania.

5.Rôzne

Ing. Peter Sűss informoval komisiu o zabudnutom kanalizačnom poklope na ul. ČSĽA, ktorý tam zostal po rekonštrukcii cesty. Mesto zabezpečí odvoz.

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko