Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.03.2022 - 11:12  //  aktualizácia: 31.03.2022 - 11:13  //  zobrazené: 1267

02/2022 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 22.03.2022

Dátum: 22. 03. 2022

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Jana Majdlenová, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota,
Ing. Ladislav Mitošinka, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár

Neprítomní: Ing. Ivan Kováč, Igor Bleho,

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Nitriansky samosprávny kraj - návrhy OATJK na ocenenie športovcov za rok 2021
 4. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2021 – oblasť športu
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa ich 8, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 15. 03. 2022 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 31. 01. 2022 a dodal, že uznesenia boli splnené.  

K bodu 3: Nitriansky samosprávny kraj – návrhy OATJK na ocenenie športovcov za rok 2021

Tajomníčka komisie informovala prítomných o návrhoch Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za okres Šaľa za rok 2021. Dodala, že navrhnutí športovci, resp. kolektívy musia spĺňať aspoň jedno z požadovaných kritérií: umiestnenie na majstrovstvách Slovenska na 1. až 3. mieste, umiestnenie na medzinárodných súťažiach, svetových pohároch, majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta na 1. až 3. mieste, v prípade majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta taktiež aj 4. miesto (semifinále) dosiahnuté v roku 2021. Návrhy sú nasledovné:

 • kategória seniori – jednotlivci – Erik Tóth, naturálna kulturistika. V tejto kategórii bol navrhnutý aj Filip Bleho, karate v tom prípade, ak by bol Erik Tóth vybratý ako najúspešnejší športovec NSK za rok 2021
 • kategória seniori – kolektívy – kolektív plutvových plavcov KVŠ Barakuda, plutvové a rýchlostné plávanie
 • kategória juniori – jednotlivci – Lea Kmeťková, rýchlostné korčuľovanie
 • kategória juniori – kolektívy – hádzanárske družstvo – staršie žiačky HK Slovan Duslo Šaľa, hádzaná
 • kategória – zdravotne znevýhodnení športovci – Andrej Ján Takáč, westernové jazdenie
 • kategória – združenie technických športov – Nina Machová, Športovo strelecký klub Šaľa, športová streľba
 • kategória – tréneri – Jaroslav Hambalko, Taekwon-Do Academy Slovakia, bojové umenie
 • cena za celoživotný prínos v oblasti športu – Koloman Tóth, naturálna kulturistika
 • okrem uvedených návrhov OATJK navrhla udeliť ocenenie aj FK Slovan Duslo Šaľa, nakoľko v roku 2021 klub oslávil 100. výročie položenia základov organizovaného klubu v okresnom meste Šaľa 

Uznesenie 2/3/2022: Komisia mládeže a športu berie uvedené informácie na vedomie.

K bodu 4: Súčinnosť pri spracovaní správy PHSR za rok 2021 – oblasť športu

Predseda komisie prečítal jednotlivé úlohy a ku každej skonštatoval, či bola splnená alebo nie, alebo čiastočne, nasledovne:

 1. prestrešenie a modernizácia zimného štadióna – nesplnené
 2. revitalizácia detských ihrísk – priebežné zabezpečenie a údržba už existujúcich ihrísk a ich každoročné hlavné kontroly
 3. podpora prevádzky bazéna pri Dusle, a. s. Šaľa, rekonštrukcia objektu plavárne – nesplnené
 4. vybudovanie viacúčelového športovo – rekreačného komplexu v areáli športovej haly, býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska – nesplnené
 5. rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne – čiastočne splnené (v roku 2021 bola ukončená rekonštrukcia okien a vchodových dverí s následným vymaľovaním všetkých priestorov kolkárne)
 6. podpora a organizácia pravidelných športových podujatí – splnené (dotačný systém)
 7. vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali – nesplnené
 8. revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu – nesplnené
 9. rekonštrukcia futbalového štadióna – nesplnené

Uznesenie 2/4/2022: Komisia mládeže a športu berie uvedené informácie na vedomie.

K bodu 5: Rôzne

Ing. Ladislav Mitošinka navrhol, aby sa v roku 2023 navýšil rozpočet na dotácie pre oblasť športu z doterajších 10 000,- Eur na 15 000,- Eur. Uviedol, že viaceré kluby museli minulý rok schválené dotácie mestu vrátiť pretože sa mnohé podujatia nemohli uskutočniť z dôvodu zlej pandemickej situácie a dodal, že vzhľadom k rastúcej inflácie a zvýšených cien budú mať kluby vyššie náklady na podujatia.

Uznesenie 2/5/2022: Komisia mládeže a športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali, aby v roku 2023 bol navýšený rozpočet na dotácie pre oblasť športu na 15 000,- Eur.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              29. 03. 2022