Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.05.2021 - 10:17  //  aktualizácia: 25.05.2021 - 10:18  //  zobrazené: 1119

02/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 10.05.2021

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Miloš Rehák, Ing. Petronela Viždáková, Mgr. Radovan Földvári, Ing. Petra Kárasová

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec, Ing. Miroslav Bicek, Ladislav Jaroš,

 

Neprítomní: PhDr. Marián Šperka,

 

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa 
  3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kontajnerových stojísk,  príprava jarného upratovania
  4. Rôzne
  5. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac apríl. Za toto obdobie bolo spolu 266 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (120), verejného poriadku (67) a porušovanie VZN (54).  Za toto obdobie sa neudialo nič zvláštne a Msp naďalej kontrolovala aj dodržiavanie protipandemických opatrení.

 

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kontajnerových stojísk, príprava jarného upratovania

Členovia komisie a aktivisti skupiny „ Spolu to dáme“ priebežne kontrolujú stojiska vo svojom v okolí a preto spolu s členmi komisie, poslancami z volebného obvodu  majú  v záujme monitorovať aj jarné upratovanie a informovať o tom širokú verejnosť. Jarné upratovanie formou veľkokapacitných kontajnerov bude aj v tomto roku prebiehať tak ako doteraz a to od piatku do pondelka bude rozmiestnených 20 kontajnerov, informovala prítomných Ing. Petronela Vižďáková. RSDr. Peter Gomboš aj členovia komisie majú za to, že ak si rozdelia týchto 20 stojísk a každý bude mat na starosti niekoľko z nich v blízkosti svojho bydliska a bude chodiť na obhliadky tak je dosť možné, že v niektorých lokalitách budú kontajnery menej naplnené. Preto je dosť pravdepodobné, že ich tam nabudúce nebude treba a tým sa počet kontajnerov môže zredukovať a tak aj ušetriť mestu peniaze za túto službu.  Ak člen skupiny pri obhliadke kontajneru stretne niekoho, kto tam vyváža odpad ktorý tam nepatrí tak ho upozorní aby tento odpad odniesol na zberný dvor a nie do kontajnera. Mgr. Peter Krokavec upozornil členov komisie, že oni ako občania ale nemajú právo si od ľudí pýtať občiansky preukaz a ani inak požadovať od nich preukázanie totožnosi. V prípade konfliktu alebo vývozu odpadu, ktorý do veľkokapacitného kontajnera nepatrí majú členovia volať hliadku Msp, ktorá na miesto dorazí a situáciu vyrieši. Členovia komisie  navrhli aby sa na kontajnery nalepili nálepky, že priestor je monitorovaný aby to u občanov vzbudilo rešpekt a prehodnotili čo do toho kontajnera vyhodia.

 

 

4.Rôzne

 V deň zasadnutia komisie sa malo  konať aj verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov ,,Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ na životné prostredie, ktoré bolo zrušené, a tak sa komisii zúčastnili  aj Ing, Miroslav  Bicek a Ľadislav Jaroš, ktorí prišli informovať členov komisie o danej situácii. Toto prerokovanie sa presunulo na koniec mesiaca. Ing. Miroslav Bicek informoval prítomných o danej situácii a ďalších krokoch spoločnosti. Ako spomínal na predošlom stretnutí už je zriadená nadácia, ktorá bude spolupracovať aj s miestnymi občianskymi združeniami a podporovať rôzne odvetvia v našom v meste.

 

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Karasová