Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.03.2019 - 10:33  //  aktualizácia: 19.03.2019 - 11:32  //  zobrazené: 800

02/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 11.03.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(02/2019)

 

Dátum: 11. 3. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Patrik Ščasný, Karol Molnár

Neprítomní: Jana Majdlenová,  Ing. Ladislav Mitošinka,

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Krytá plaváreň v areáli chemického závodu Duslo, a.s.
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 4. 3. 2019.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 2. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

K bodu 3: Krytá plaváreň v areáli chemického závodu Duslo, a.s.

Komisia mládeže a športu sa opäť zaoberala budúcnosťou krytej plavárne v areáli chemického závodu Duslo, a.s. , pretože na najbližšom rokovaní MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční 28. 3. 2019, budú musieť poslanci rozhodnúť, či mesto plaváreň odkúpi alebo nie. Je nutné investovať nemalé financie do opravy strechy a ak tak nebude urobené, obľúbený plavecký areál zatvoria koncom apríla v tomto roku. Strecha si vyžaduje investíciu vo výške cca 300 tisíc eur. Šalianske Duslo, a.s. plaváreň využívalo v minulosti ako požiarnu nádrž, keďže však prišlo k modernizácii podniku, už z tohto dôvodu nie je pre nich potrebná. Súčasný majiteľ nemá záujem do plavárne investovať a ponúklo mestu Šaľa plaváreň na predaj za oveľa nižšiu cenu ako určil znalec – 2,9 milión eur, ale Duslo a.s. ponúklo mestu cenu vo výške 500 tisíc eur a možnosť splácať túto sumu v období 5 rokov. Zároveň by chemický podnik počas splácania garantoval mestu  súčasnú cenu za energie, pretože plaváreň je vykurovaná odpadovým teplom z podniku. Ing. Patrik Ščasný konkretizoval, že najväčší problém plavárne je  nevyhovujúca lanová strešná konštrukcia, na ktorú bol vypracovaný teoreticko-technický posudok Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Pripustil známku korózie lán z obidvoch strán, ale posudok nehovorí že do akej miery a nemá žiadnu relevantnú výpoveď. Dodal, že   povolenie na prevádzku plavárne je platné do konca apríla, ale za predpokladu, že by mesto plaváreň odkúpilo, by bolo možné povolenie predĺžiť do konca tohto októbra. Podľa Ing. Patrika Ščasného bol strechu pozrieť vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností na Mestskom úrade v Šali, Ing. František Čibrik, ktorý zhodnotil, že strecha nie je v havarijnom stave. Pripustil, že v budúcnosti potrebná rekonštrukcia strechy bude nutná. Členovia komisie sa zaoberali aj otázkou, že či by mesto bolo schopné financovať prevádzku plaváreň v budúcnosti, pretože každý rok je dotovaná zo strany mesta Šaľa sumou 50 tisíc eur. Ing. Patrik Ščasný vysvetlil, že vedenie plavárne plánuje rozšíriť aj iné aktivity spejúce k ďalšiemu rozvoju zariadenia. Ich cieľ je služby rozvinúť vrátane vybudovania detského bazénu pre malé deti (babyswimming), relaxačného sedacieho bazéne pre odpočinok, rozšírenie sáun a vytvorenie letnej terasy na opaľovanie a oddych.   

Uznesenie 2/1/2019: Komisia mládeže a športu odporúča poslancom MsZ v Šali odkúpenie plavárne a pokračovať v rokovaniach o odkúpenej cene plavárne.

K bodu 4: Rôzne

  1. Peter Szalay informoval prítomných o tom, že osobne navštívil hokejovú krytú halu v Nitre. Urobil tak na základe vystúpenia Filipa Fedáka, ktorý vystúpil  na poslednom MsZ 
    s ponukou výstavby hokejovej haly v Šali a zastupuje firmu, ktorá štadión v Nitre postavila. Pán predseda skonštatoval, že hala má veľa nedostatkov, nie je tam doriešená infraštruktúra, nachádzajú sa tam malé šatne, nedostatočné sociálne zariadenia. Rozmery štadióna sú 56m x 26m, čo sú minimálne a sú menšie ako štandardné, oficiálna norma je 60m x 30m. Uviedol, že nie je to tak, ako to bolo prezentované na zastupiteľstve, ale navrhol, aby mesto išlo do tohto projektu a navrhlo si svoju vlastnú koncepciu. Vysvetlil, že treba brať do úvahy aj ten fakt, že by  sa v hale nehral iba ľadový hokej, ale rozvíjali by sa tam iné športy ako krasokorčuľovanie, curling a iné. Dodal, že štadión je približne 5 rokov starý a je už veľmi zdevastovaný. Jozef Holota uviedol, že spomínaná spoločnosť vie postaviť halu, ale mesto si musí povedať, že aká je jeho predstava. Odporučil, aby mesto definovalo, aká je udržateľná perspektíva financovania zimného štadióna. Jozef Holota navrhol založenie občianskeho združenia a aby v jeho vedení bola mestom určená osoba a tým by mesto Šaľa malo dohľad na OZ.  Dodal, že podľa jeho informácií Duslo a.s. má podpísanú zmluvu s SPP, na základe ktorej chemický podnik podporuje rozvoj komunity v rôznych odvetviach (šport, životné prostredie a iné).

 

Uznesenie 2/2/2019: Komisia mládeže a športu odporúča vytvorenie občianskeho združenia, v ktorom by bola mestom delegovaná osoba a bude môcť dohliadať na realizáciu výstavby zimného štadióna v Šali. Zároveň komisia odporúča zistiť čo najviac informácií ohľadne rozvoja komunity zo strany Duslo a.s. a kontaktovať poslankyňu MsZ Gabrielu Lackovú.

  1. Ladislav Jaroš pripomenul,  že trávnik na futbalovom štadióne by sa mal výlučne využívať na športové aktivity resp. futbal. Dodal, že trávnik by mal iba slúžiť na športové aktivity – futbal. Ak sa na trávniku organizujú veľké kultúrno-spoločenské podujatia, vznikajú veľké škody a klub nemá finančné prostriedky na ich odstránenie spôsobené veľkým množstvom ľudí a automobilmi. Zdôraznil, aby sa tieto podujatia neorganizovali priamo na trávniku, ale v priestoroch medzi tribúnou na štadióne a záhradkami a navrhol výstavbu pódia na pevno.

Uviedol, že tento rok sú na futbalovom štadióne naplánované 3 veľké podujatia – Medzinárodný deň detí, stretnutie so zamestnancami Duslo a.s. a Šaľafest.

Uznesenie 2/3/2019: Komisia mládeže a športu berie uvedený návrh  na vedomie bez pripomienok.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              15. 3. 2019